Ktl-icon-tai-lieu

các công thức logic học

Được đăng lên bởi Ny Tran
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1243 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Nhóm3

1.TrầnThịKhánhLy

2. CaoĐứcLong
3.NguyễnThuHằng

LOGIC HỌC

4.VũThịMinh Thu

5.PhạmMinhThúy

7.NguyễnThịBích

6.NguyễnThịCảnh

8.PhanThịNgọcLan

9.NguyễnThùyTrang

BÀI TẬP NHÓM

I.Cáccôngthứccủacácloạisuyluận

1. SUY LUẬN CÓ ĐIỀU KIỆN

Làsuydiễngiántiếptừ2tiềnđềtrongđócóítnhất1phánđoáncóđiềukiệnlàmtiề
nđề.Cácphánđoáncònlạilàphánđoáncóđiềukiệnhoặcphánđoánnhấtquyết
đơn.

Cóđiềukiệnthuầntúy

Phânloại
Nhấtquyếtcóđiềukiện

A.SUY LUẬN CÓ ĐIỀU KIỆN THUẦN TÚY

Làsuyluậncóđiềukiệntrongđó2tiềnđềvàkếtluậnlàcácphánđoáncóđiềuki ện

CÔNG THỨC

(A-> B) ^ (B -> C) ->(A ->C)

B. SUY LUẬN NHẤT ĐỊNH CÓ ĐIỀU KIỆN

Là suy luận có điều kiện trong đó 1 tiền đề là phán đoán có đi ều ki ện , tiền đ ề kia và k ết lu ận là
phán đoán nhất quyết đơn ( phán đoán đơn thuộc tính A,E,I,O)

Ph
Phươ
ương
ng th
thứ
ứcc
kh
khẳ
ẳng
ng đ
địịnh
nh

Suy luận
nhất định có
điều kiện
Ph
Phươ
ương
ng th
thứ
ứcc
ph
ủđ
phủ
địịnh
nh

Phương thức khẳng định
Khẳng định tuyệt đối
Nếu A thì B

•

Là suy luận nhất quyết có điều kiện , từ sự khẳng định điều kiện đi đến

Đã có A

khẳng định chắc chắn sự xuất hiện của hệ quả đó .

Nên có B

Khẳng định tương đối

•

Là suy luận nhất quyết có điều kiện , từ sự khẳng định hệ quả cho phép
khẳng định khả năng có thể có hệ quả do đó 1 nguyên nhân nào đó sinh ra ,
kết luận chỉ là sự dự báo , chỉ là 1 khả năng không duy nhất nên có thể
đúng có thể sai.

Nếu A thì B
Đã có A

Có thế có A

Phương thức khẳng định

Khẳng định
tuyệt đối

•

[ (A -> B) ^ (A) ] ->B=1

Khẳng định
tương đối

• ((A -> B )^ B) -> ◊A

Phương thứcPhủ định
NếuAthìB

Ph
Phủ
ủ đđịịnh
nh tuy
tuyệệtt đđố
ốii

KhôngcóB
KHôngthểcóA

Làkếtluậnrútratừtiềnđềchânthực

Làtínhchânthựccủakếtluậnrútra

sẽtấtyếuchânthựckhôngđòihỏiph

trêncơsởtiềnđềchânthựckhôngđ

ảichứngminh haykiểmnghiệm

ượcbảođảm,kếtluậnluônđòihỏic
hứngminh ,kiểmnghiệm

ng đđố
ốii
Ph
Phủ
ủ đđịịnh
nh ttươ
ương

NếucóAthìcóB
KHôngcóA
CóthểkhôngcóB

Phương thức Phủ định

Phủ định tuyệt
đ ối

•

((A ->B) ^ B ) -> A = (1)

Phủ định tương
đ ối

•

((A -> B ) ^ A ) -> ◊B

2.SUY LUẬNPHÂN LIỆT

Làdiễndịch(suydiễn)trongđó1 hay
1sốtiềnđềlàphánđoánphânliệt.

Phânliệtthuầntúy

•

Nhấtquyếtphânliệt

•

Phânliệtcóđiềukiện

•

1
2
3

A.SUY LUẬN PHÂN LIỆT THUẦN TÚY

Là suy luận phân liệt trong đó tất cả các tiền đề và k ết lu ận là phán đoán phân li ệt
.

Kết cấu

SlàP1hoặcP2hoặcP3(1)
P1là P1ahoặcP1b(2)
SlàP1ahoặcP1bhoặcP2hoặcP3(3)

B.SUY LUẬN NHẤT QUYẾT PHÂN LIỆT

Là suy luận phân liệt
trong đó 1 tiền đề là

1. Phương pháp Khẳng
định – Phủ địn...
LOGIC H C
BÀI T P NHÓM
Nhóm3
1.TrầnThịKhánhLy
1.TrầnThịKhánhLy
2. CaoĐứcLong
2. CaoĐứcLong
3.NguyễnThuHằng
3.NguyễnThuHằng
4.VũThịMinh Thu
4.VũThịMinh Thu
5.PhạmMinhThúy
5.PhạmMinhThúy
6.NguyễnThịCảnh
6.NguyễnThịCảnh
7.NguyễnThịBích
7.NguyễnThịBích
8.PhanThịNgọcLan
8.PhanThịNgọcLan
9.NguyễnThùyTrang
9.NguyễnThùyTrang
các công thức logic học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các công thức logic học - Người đăng: Ny Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
các công thức logic học 9 10 66