Ktl-icon-tai-lieu

Các công thức tính toán môn sinh học

Được đăng lên bởi Nha Mach
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 896 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC CÔNG TH C TÍNH TOÁN
PH N I . C U TRÚC ADN
I . Tính s nuclêôtit c a ADN ho c c a gen
1. i v i m i m ch c a gen :
- Trong ADN , 2 m ch b sung nhau , nên s nu và chi u dài c a 2 m ch b ng nhau .
N
A1 + T1 + G1 + X1 = T2 + A2 + X2 + G2 =
2

- Trong cùng m t m ch , A và T c ng nh G và X , không liên k t b sung nên không nh t thi t
ph i b ng nhau . S b sung ch có gi a 2 m ch : A c a m ch này b sung v i T c a m ch kia ,
G c a m ch này b sung v i X c a m ch kia . Vì v y , s nu m i lo i m ch 1 b ng s nu lo i b
sung m ch 2 .
A1 = T2 ; T1 = A2 ; G1 = X2 ; X1 = G2
2. i v i c 2 m ch :
- S nu m i lo i c a ADN là s nu lo i ó c 2 m ch :
A =T = A1 + A2 = T1 + T2 = A1 + T1 = A2 + T2
G =X = G1 + G2 = X1 + X2 = G1 + X1 = G2 + X2
Chú ý :khi tính t l %
% A1 + % A2 %T 1 + %T 2
=
= …..
2
2
%G1 + %G 2 % X 1 + % X 2
%G = % X =
=
=…….
2
2

%A = % T =

Ghi nh : T ng 2 lo i nu khác nhóm b sung luôn luôn b ng n a s nu c a ADN ho c b ng
50% s nu c a ADN : Ng c l i n u bi t :
+ T ng 2 lo i nu = N / 2 ho c b ng 50% thì 2 lo i nu ó ph i khác nhóm b sung
+ T ng 2 lo i nu khác N/ 2 ho c khác 50% thì 2 lo i nu ó ph i cùng nhóm b sung
3. T ng s nu c a ADN (N)
T ng s nu c a ADN là t ng s c a 4 lo i nu A + T + G+ X . Nh ng theo nguyên t c b sung
(NTBS) A= T , G=X . Vì v y , t ng s nu c a ADN
c tính là :
N = 2A + 2G = 2T + 2X hay N = 2( A+ G)
Do ó A + G =

N
2

ho c %A + %G = 50%

4. Tính s chu kì xo n ( C )
M t chu kì xo n g m 10 c p nu = 20 nu . khi bi t t ng s nu ( N) c a ADN :
N = C x 20

=>

C=

N
;
20

C=

l
34

5. Tính kh i l ng phân t ADN (M ) :
M t nu có kh i l ng trung bình là 300 vc . khi bi t t ng s nu suy ra
M = N x 300 vc
6. Tính chi u dài c a phân t ADN ( L ) :Phân t ADN là 1 chu i g m 2 m ch n ch y song
song và xo n u n quanh 1 tr c . vì v y chi u dài c a ADN là chi u dài c a 1 m ch và b ng
chi u dài tr c c a nó . M i m ch có

N
nuclêôtit,
2

dài c a 1 nu là 3,4 A0

l=

N
. 3,4A0 =>
2

N=

lx 2
3,4

n v th ng dùng :
•
1 micrômet = 10 4 angstron ( A0 )
•
1 micrômet = 103 nanômet ( nm)
•
1 mm = 103 micrômet = 106 nm = 107 A0
II. Tính s liên k t Hi rô và liên k t Hóa Tr
–P
1. S liên k t Hi rô ( H )
+ A c a m ch này n i v i T m ch kia b ng 2 liên k t hi rô
+ G c a m ch này n i v i X m ch kia b ng 3 liên k t hi rô
V y s liên k t hi rô c a gen là :
H = 2A + 3 G ho c H = 2T + 3X
2. S liên k t hoá tr

( HT )

a) S liên k t hoá tr n i các nu trên 1 m ch gen :
Trong m i m ch
hoá tr …

N
-1
2

n c a gen , 2 nu n i v i nhau b ng 1 lk hoá tr , 3 nu n i nhau b ng 2 lk

N
N
nu n i nhau b ng...
CÁC CÔNG THC TÍNH TOÁN
PHN I . CU TRÚC ADN
I . Tính s nuclêôtit ca ADN hoc ca gen
1. i vi mi mch ca gen :
- Trong ADN , 2 mch b sung nhau , nên s nu và chiu dài ca 2 mch bng nhau .
A
1
+ T
1
+ G
1
+ X
1
= T
2
+ A
2
+ X
2
+ G
2
=
2
N
- Trong cùng mt mch , A và T cng nh G và X , không liên kt b sung nên không nht thit
phi bng nhau . S b sung ch có gia 2 mch : A ca mch này b sung vi T ca mch kia ,
G ca mch này b sung vi X ca mch kia . Vì vy , s nu mi loi mch 1 bng s nu loi b
sung mch 2 .
A
1
= T
2 ;
T
1
= A
2
; G
1
= X
2
; X
1
= G
2
2. i vi c 2 mch :
- S nu mi loi ca ADN là s nu loi ó c 2 mch :
A =T = A
1
+ A
2
= T
1
+ T
2
= A
1
+ T
1
= A
2
+ T
2
G =X = G
1
+ G
2
= X
1
+ X
2
= G
1
+ X
1
= G
2
+ X
2
Chú ý :khi tính t l %
%A = % T = =
+
2
2%1% AA
2
2%1% TT
+
= …..
%G = % X = =
+
2
2%1% GG
2
2%1% XX
+
=…….
Ghi nh : Tng 2 loi nu khác nhóm b sung luôn luôn bng na s nu ca ADN hoc bng
50% s nu ca ADN : Ngc li nu bit :
+ Tng 2 loi nu = N / 2 hoc bng 50% thì 2 loi nu ó phi khác nhóm b sung
+ Tng 2 loi nu khác N/ 2 hoc khác 50% thì 2 loi nu ó phi cùng nhóm b sung
3. Tng s nu ca ADN (N)
Tng s nu ca ADN là tng s ca 4 loi nu A + T + G+ X . Nhng theo nguyên tc b sung
(NTBS) A= T , G=X . Vì vy , tng s nu ca ADN c tính là :
N = 2A + 2G = 2T + 2X hay N = 2( A+ G)
Do ó A + G =
2
N
hoc %A + %G = 50%
4. Tính s chu kì xon ( C )
Mt chu kì xon gm 10 cp nu = 20 nu . khi bit tng s nu ( N) ca ADN :
N = C x 20 => C =
20
N
; C=
34
l
5. Tính khi lng phân t ADN (M ) :
Mt nu có khi lng trung bình là 300 vc . khi bit tng s nu suy ra
M = N x 300 vc
6. Tính chiu dài ca phân t ADN ( L ) :Phân t ADN là 1 chui gm 2 mch n chy song
song và xon u n quanh 1 trc . vì vy chiu dài ca ADN là chiu dài ca 1 mch và bng
chiu dài trc ca nó . Mi mch có
2
N
nuclêôtit,  dài ca 1 nu là 3,4 A
0
Các công thức tính toán môn sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các công thức tính toán môn sinh học - Người đăng: Nha Mach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Các công thức tính toán môn sinh học 9 10 962