Ktl-icon-tai-lieu

Các công thức Toán học thường gặp

Được đăng lên bởi ledungyt-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG MỘT SỐ CÔNG THỨC TOÁN HỌC CẦN NẮM
I/ ĐẠO HÀM VÀ NGUYÊN HÀM
1. Các quy tắc tính đạo hàm
1/ u v ' u ' v '

2/ uv '

u'v

uv '

u
u ' v uv '
'
v
v2
2. Bảng đạo hàm và nguyên hàm các hàm số sơ cấp cơ bản
3/ cu '

cu ' (c là hằng số)

4/

Bảng đạo hàm

k '

0

k '

(k là hằng số)

x

1

x

'

sin x '

cos x

Bảng nguyên hàm

0

(k là hằng số)

u

.u '.u

sin u '

cos x '

sin x

cosu '

tan x '

1
cos2 x

tanu '

cot x '

1
sin2 x

cot u '

1
x ln a

loga x '

1
x
1

ln x '

x '

2 x

 kdx  kx  C, k  R

u '.sinu

u '. 1

loga u '

u '


 x dx 

u '.cos u

u '. 1

lnu '

1

u'
sin2 u
co t2 u

 sin

u'
u
u'

2 u

cos x

 cos xdx  sin x  c
 cos

u'
u. ln a

1
.x 1  c
1 

sin xdx

u'
cos2 u
tan2 u

dx
2

x

dx
2

x

 1

c

1

 sin  ax  b  dx   a cos  ax  b   c
1

 cos  ax  b  du  a sin  ax  b   c
dx

1

dx

1

 cos  ax  b  a tan  ax  b  c

  cot x  c

 sin  ax  b   a cot  ax  b  c

dx
 ln x  c
x



dx
 2 x c
x

ax '

a x ln a

ax '

a u .u'.ln a

ax
a dx 
c
ln a

(0  a  1).

ex '

ex

ex '

u '.e x

 e dx  e

x

1

c

1  ax  b 

ax

b
dx

.



a  1

 tan x  c



x

 kdu  ku  c, k  R

x

c

2

2

dx

1

  ax  b  a ln ax  b  c
dx
ax

b

2
ax
a

a x 
a dx 
c
 .ln a

(0  a  1).
1 ax b
ax b
 e dx  a e  c
 x

b

c

3. Ngoài ra còn có các công thức sau
Đạo hàm

Nguyên hàm

1

arcsin x '

dx

1 x2
1

arccos x '

x

2

a

1
x
arctan
c
a
a
1
x a
ln
c
2a x a

2

dx

1 x2
1
1 x2

arctan x '

x

2

a2
dx

x

2

a

dx
a2
II. VI PHÂN
Công thức: dy

arcsin

x2

b

adx

dx

1
;a
a

a .a

a

.

a
;
a

a

a.b

a

a

a

1:a

0

a

a

M

loga 1

0;loga a
1

loga b.c

a
b

a
b

;0

a

a

1

a

logb c

x

logb a

;a

loga
a

loga b

loga

loga
0

1

loga c

loga c.logc b

1 : loga

a

loga c

loga b

a

x, 0

loga b; loga a

loga b
c

aM ; 0
1;loga b

loga b

b
c

loga

a

1:a

loga x

loga b

a

a .b ;

c

Hàm số Logarit

a

a

c

cos xdx

Hàm sô mũ
a

x
a

a2

y '.dx

1
d ax b ; d sin x
a
III. CÔNG THỨC HÀM MŨ VÀ LOGARIT

Ví dụ: d ax

x2

ln x

2

1 : loga

logc b
; loga b
logc a

loga
loga

IV. MỘT SỐ GIỚI HẠN THƯỜNG GẶP
1. lim 1

1
x

1

x

x

4. lim
x

0

x

x

e;

2. lim 1

a ;

5. lim

x

a

x

0

x

loga 1

1
x

3. lim

e ;

x

x
2

x

loga e

0

ax

1
x

ln a ;

1
logb a

V. LƯỢNG GIÁC
1. Cung liên kết
a) Cung đối: cos

x

b) Cung bù: cos
cos

c) Cung phụ:
tan(

cos x; sin
x

2
2

sin x ; sin

x)

cot x ; cot
x


: cos
x
2
2
2. Công thức lượng giác
a) Công ...
1
BẢNG MỘT SỐ CÔNG THỨC TOÁN HỌC CẦN NẮM
I/ ĐẠO HÀM VÀ NGUYÊN HÀM
1. Các quy tắc tính đạo hàm
1/
u v ' u ' v '
2/
uv ' u' v uv '
3/
cu ' cu '
(c là hằng số) 4/
2
u u ' v uv '
'
v
v
2. Bảng đạo hàm và nguyên hàm các hàm số sơ cấp cơ bản
Bảng đạo hàm
Bảng nguyên hàm
k ' 0
(k là hằng số)
k ' 0
,kdx kx C k R
,kdu ku c k R
1
'xx
1
. '.uuu
1
1
.
1
x dx x c


1
1
.
1
ax b
ax b dx c
a
sin ' cosxx
sin ' '.cosu u u
sin cosxdx x c
1
sin cosax b dx ax b c
a
cos ' sinxx
cosu ' '.sinuu
cos sinxdx x c
1
cos sinax b du ax b c
a
2
1
tan '
cos
x
x
2
2
u'
tanu '
cos u
u '. 1 tan u
2
tan
cos
dx
xc
x

2
1
tan
cos
dx
ax b c
ax b a
2
1
cot '
sin
x
x
2
2
u'
cot u '
sin u
u '. 1 co t u
2
cot
sin
dx
xc
x
2
1
cot
sin
dx
ax b c
ax b a
1
log '
ln
a
x
xa
a
u'
log u '
u.lna
ln
dx
xc
x

1
ln
dx
ax b c
ax b a
1
ln 'x
x
u'
lnu '
u
1
'
2
x
x
'
'
2
u
u
u
2
dx
xc
x

2dx
ax b c
a
ax b
' ln
xx
a a a
xu
a ' a .u'.ln a
ln
(0 1).
x
x
a
a dx c
a
a


.ln
(0 1).
x
x
a
a dx c
a
a




'
xx
ee
' '.
xx
e u e
xx
e dx e c
1
ax b ax b
e dx e c
a


Các công thức Toán học thường gặp - Trang 2
Các công thức Toán học thường gặp - Người đăng: ledungyt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Các công thức Toán học thường gặp 9 10 347