Ktl-icon-tai-lieu

CÁC DẠNG BÀI TẬP AMIN

Được đăng lên bởi Tan Sang Nguyen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 156 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC DẠNG BÀI TẬP AMIN
Dạng 3: Amin tác dụng với dd axit: (HCl, ....)
Câu 1: Trung hòa 11,8 gam một amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là
A. C2H5N
B. CH5N
C. C3H9N
D. C3H7N
Câu 2: Để trung hòa 20 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 22,5% cần dùng 100ml dung dịch HCl
1M. Công thức phân tử của X là (Cho H = 1; C = 12; N = 14)
A. C2H7N
B. CH5N
C. C3H5N
D. C3H7N
Câu 3(CĐ-2007): Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100ml dung
dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là (Cho H = 1; C = 12; N = 14)
A. C2H7N
B. CH5N
C. C3H5N
D. C3H7N
Câu 4: Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu
tạo của X là
A. 8.
B. 7.
C. 5.
D. 4.
Câu 5: Cho 0,4 mol 1 amin no đơn chức t/d với dd HCl (vừa đủ) thu được 32,6 g muối. CTPT của Amin là
A.CH3NH2
B. C2H5NH2
C. C3H7NH2
D. C4H9NH2
Câu 6 (CĐ-2008) Cho 5,9 gam amin đơn chức X phản vừa đủ với dd HCl , thu được 9,55 gam muối. Số đồng phân
cấu tạo của X là
A. 5.
B. 4
C. 3
D. 2
Câu7 (CĐ-2009) cho 2,6 g hh 2 amin no đơn chức là đồng đẳng kế tiếp tác dụng với dd HCl loãng, dư . Sau pư cô
cạn dd được 4,425 g muối . Tìm CTPT của 2 amin
A.CH3NH2 và C2H5NH2
B. C2H5NH2 và C3H7NH2
C. C3H7NH2 và C4H9NH2
D. C4H9NH2 và C5H11NH2
Dạng 4:Bài toán đốt cháy Amin
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol metylamin (CH3NH2), sinh ra V lít khí N2 (ở đktc). Giá trị của V là
A. 4,48.
B. 1,12.
C. 2,24.
D. 3,36.
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn m gam metylamin (CH3NH2), sinh ra 2,24 lít khí N2 (ở đktc). Giá trị của m là
A. 3,1 gam.
B. 6,2 gam.
C. 5,4 gam.
D. 2,6 gam.
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn amin no đơn chức X, thu được 16,8 lít CO2 ; 2,8 lít N2 (đktc) và 20,25 g H2O. Công
thức phân tử của X là
A. C4H9N.
B. C3H7N.
C. C2H7N.
D. C3H9N.
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn một amin no, đơn chức, mạch hở thu được tỉ lệ khối lượng của CO 2 so với nước là 44 :
27. Công thức phân tử của amin đó là
A. C3H7N
B. C3H9N
C. C4H9N
D. C4H11N
Câu7( CĐ) Đốt cháy hoàn toàn một amin no, đơn chức, bậc I, mạch hở thu được tỉ lệ mol CO 2 và nước là 4 : 7.
Tên gọi của amin đó là
A. etylamin
B. đimetylamin
C. Etyl metyl amin
D. propylamin
Câu 8 (CĐ): Đốt cháy hoàn toàn a mol amin no đơn chức X, thu được 13,2g CO2 và 8,1 g H2O. Giá trị của a là
A. 0,05
B. 0,1.
C. 0,07.
D. 0,2.
Câu 9 (ĐH-KA-2007): Đốt cháy hoàn toàn 1 amin đơn chức X, thu được 8,4 lít CO2 ; 1,4 lít N2 (đktc) và 10,125 g
H2O. Công thức phân tử của X là
A. C4H9N.
B. C3H7N.
C. C2H7N.
D. C3H9N.
Dạng5: Anilin t/d với dd B...
CÁC DẠNG BÀI TẬP AMIN
Dạng 3: Amin tác dụng với dd axit: (HCl, ....)
Câu 1: Trung hòa 11,8 gam một amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là
A. C
2
H
5
N B. CH
5
N C. C
3
H
9
N D. C
3
H
7
N
Câu 2: Để trung hòa 20 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 22,5% cần dùng 100ml dung dịch HCl
1M. Công thức phân tử của X là (Cho H = 1; C = 12; N = 14)
A. C
2
H
7
N B. CH
5
N C. C
3
H
5
N D. C
3
H
7
N
Câu 3(CĐ-2007): Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100ml dung
dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là (Cho H = 1; C = 12; N = 14)
A. C
2
H
7
N B. CH
5
N C. C
3
H
5
N D. C
3
H
7
N
Câu 4: Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu
tạo của X là A. 8. B. 7. C. 5. D. 4.
Câu 5: Cho 0,4 mol 1 amin no đơn chức t/d với dd HCl (vừa đủ) thu được 32,6 g muối. CTPT của Amin là
A.CH3NH2 B. C2H5NH2 C. C3H7NH2 D. C4H9NH2
Câu 6 (CĐ-2008) Cho 5,9 gam amin đơn chức X phản vừa đủ với dd HCl , thu được 9,55 gam muối. Số đồng phân
cấu tạo của X là A. 5. B. 4 C. 3 D. 2
Câu7 (CĐ-2009) cho 2,6 g hh 2 amin no đơn chức là đồng đẳng kế tiếp tác dụng với dd HCl loãng, dư . Sau pư cô
cạn dd được 4,425 g muối . Tìm CTPT của 2 amin
A.CH3NH2 và C2H5NH2 B. C2H5NH2 và C3H7NH2
C. C3H7NH2 và C4H9NH2 D. C4H9NH2 và C5H11NH2
Dạng 4:Bài toán đốt cháy Amin
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol metylamin (CH
3
NH
2
), sinh ra V lít khí N
2
(ở đktc). Giá trị của V là
A. 4,48. B. 1,12. C. 2,24. D. 3,36.
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn m gam metylamin (CH
3
NH
2
), sinh ra 2,24 lít khí N
2
(ở đktc). Giá trị của m là
A. 3,1 gam. B. 6,2 gam. C. 5,4 gam. D. 2,6 gam.
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn amin no đơn chức X, thu được 16,8 lít CO
2
; 2,8 lít N
2
(đktc) và 20,25 g H
2
O. Công
thức phân tử của X là A. C
4
H
9
N. B. C
3
H
7
N. C. C
2
H
7
N. D. C
3
H
9
N.
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn một amin no, đơn chức, mạch hở thu được tỉ lệ khối lượng của CO
2
so với nước là 44 :
27. Công thức phân tử của amin đó là
A. C
3
H
7
N B. C
3
H
9
N C. C
4
H
9
N D. C
4
H
11
N
Câu7( CĐ) Đốt cháy hoàn toàn một amin no, đơn chức, bậc I, mạch hở thu được tỉ lệ mol CO
2
nước 4 : 7.
Tên gọi của amin đó là
A. etylamin B. đimetylamin C. Etyl metyl amin D. propylamin
Câu 8 (CĐ): Đốt cháy hoàn toàn a mol amin no đơn chức X, thu được 13,2g CO
2
và 8,1 g H
2
O. Giá trị của a là
A. 0,05 B. 0,1. C. 0,07. D. 0,2.
Câu 9 (ĐH-KA-2007): Đốt cháy hoàn toàn 1 amin đơn chức X, thu được 8,4 lít CO
2
; 1,4 lít N
2
(đktc) và 10,125 g
H
2
O. Công thức phân tử của X là A. C
4
H
9
N. B. C
3
H
7
N. C. C
2
H
7
N. D. C
3
H
9
N.
Dạng5: Anilin t/d với dd Brom
Câu 7: Cho m gam Anilin tác dụng hết với dung dịch Br
2
thu được 9,9 gam kết tủa. Giá trị m đã dùng là
A. 0,93 gam B. 2,79 gam C. 1,86 gam D. 3,72 gam
Câu 8: Thể tích nước brom 3% (d = 1,3g/ml) cần dùng để điều chế 4,4 gam kết tủa 2,4,6 – tribrom anilin là
A. 164,1ml. B. 49,23ml. C 146,1ml. D. 16,41ml.
Dạng 6: So sánh lực bazơ của các amin
Câu 1. Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là
A. CH
3
NH
2
, NH
3
, C
6
H
5
NH
2
. B. CH
3
NH
2
, C
6
H
5
NH
2
, NH
3
.
C. C
6
H
5
NH
2
, NH
3
, CH
3
NH
2
. D. NH
3
, CH
3
NH
2
, C
6
H
5
NH
2
.
Câu 2: Trong các tên gọi dưới đây, chất nào có lực bazơ mạnh nhất ?
A. NH
3
B. C
6
H
5
CH
2
NH
2
C. C
6
H
5
NH
2
D. (CH
3
)
2
NH
Câu 3: Trong các tên gọi dưới đây, chất nào có lực bazơ yếu nhất ?
A. C
6
H
5
NH
2
B. C
2
H
5
NH
2
C. (C
6
H
5
)
2
NH D. NH
3
Câu 4: Trong các chất dưới đây, chất nào có tính bazơ mạnh nhất ?
A. C
6
H
5
NH
2
. B. (C
6
H
5
)
2
NH C. p-CH
3
-C
6
H
4
-NH
2
. D. C
6
H
5
-CH
2
-NH
2
CÁC DẠNG BÀI TẬP AMIN - Người đăng: Tan Sang Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
CÁC DẠNG BÀI TẬP AMIN 9 10 763