Ktl-icon-tai-lieu

Các dạng bài tập Axit Nitric

Được đăng lên bởi huongquynhcappu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2467 lần   |   Lượt tải: 7 lần
CÁC DẠNG BÀI TẬP AXIT NITRIC
1. Phương pháp bảo toàn electron
- Chỉ áp dụng cho bài toán xảy ra các phản ứng oxi hoá khử.
- Xác định và viết đầy đủ các quá trình khử, quá trình oxi hoá.
- Định luật bảo toàn electron:  e nhường =  e nhận.
2. Pháp pháp qui đổi
- Phạm vi áp dụng:
+ Kim loại, oxit kim loại tác dụng với dung dịch HNO3.
+ Kim loại và hợp chất kim loại với lưu huỳnh tác dụng với HNO3
- Hướng quy đổi: Một bài toán có thể có nhiều hướng quy đổi khác nhau:
+ Quy đổi hỗn hợp nhiều chất về hai hay chỉ một chất.
Fe, FeO
Ví dụ: Hỗn hợp: Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4

Fe, Fe2O3
Fe2O3, FeO
FeO

+ Quy đổi hỗn hợp nhiều chất về các nguyên tử tương ứng:
Ví dụ: Hỗn hợp: Fe, FeS, FeS2, Cu, CuS, CuS2, Cu2S, S
Fe, Cu, S
- Khi áp dụng phương pháp qui đổi, cần phải tuân thủ 3 nguyên tắc:
+ Bảo toàn nguyên tố
+ Bảo toàn số oxi hoá
+ Số electron nhường, nhận là không thay đổi.
3. Một số công thức áp dụng cần nhớ:
3.1. Tính khối lượng muối

mmuối = mkim loại + mgốc axit

(1.1)

- Phạm vi áp dụng:
+ kim loại tác dụng với HNO3 hoặc H2SO4 đặc

3.nNO  nNO2  8nN2O  10nN 2  8nNH 4 NO3 .

+ Với HNO3: nNO3 tạo muối = ne nhận =

mmuối = mkim loại +

(1.2)

+ Với hỗn hợp H2SO4 đặc và HNO3: (thường không tạo muối amoni)
Tuy nhiên, trong các bài tập ta cũng thường gặp phản ứng chỉ tạo muối sunfat. Dạng này ta cần:
+ NO3- phản ứng hết
+ Khối lượng muối bằng khối lượng của kim loại và SO423.2. Tính số mol HNO3 phản ứng

naxit nitric phản ứng = ntạo muối + ntạo khí và muối amoni

(2)

Với nNO3 tạo muối kim loại = ne nhận = 3.nNO  nNO2  8nN 2O  10nN 2  8nNH 4 NO3 = n . nKL
(với n là hoá trị KL)
nNO  tạo khí và muối amoni = nNO  nNO  2nN O  2nN  2nNH NO
2

3

Thì (2) trở thành:

2

2

4

3

naxit nitric phản ứng =

Từ số mol axit phản ứng ta có thể tính được C%, CM, thể tích và khối lượng dung dịch.

(2.1)

DẠNG 1: PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON
Bài 1: ĐH 2008 KB: Thể tích dung dịch HNO3 1M loãng ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn
hợp gồm 0,15 mol Fe; 0,15 mol Cu (Biết phản ứng chỉ tạo ra chất khử NO):
A. 0,8 lit
B. 1,0 lit
C. 1,2 lit
D. 0,6 lit
Bài giải:
Ý tưởng:
Dựa vào ĐLBT electron tính được nNO.
Dựa vào (2.1) tính được naxit nitric phản ứng = 4nNO
Vdd axit phản ứng .
Vì thể tích dung dịch HNO3 cần dùng ít nhất nên Fe chỉ đạt đến hoá trị II.
Phép tính:

Vdd HNO3 phản ứng



4

2  0,15  2  0,15
= 0,8 (lit)
3
1

Bài 2: Hoà tan m gam Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được khí NO duy nhất. Nếu đem khí NO
thoát ra trộn với O2 vừa đủ để hấp thụ hoàn toàn...
CÁC DẠNG BÀI TẬP AXIT NITRIC
1. Phương pháp bảo toàn electron
- Chỉ áp dụng cho bài toán xảy ra các phản ứng oxi hoá khử.
- Xác định và viết đầy đủ các quá trình khử, quá trình oxi hoá.
- Định luật bảo toàn electron:
e nhường =
e nhận.
2. Pháp pháp qui đổi
- Phạm vi áp dụng:
+ Kim loại, oxit kim loại tác dụng với dung dịch HNO
3.
+ Kim loại và hợp chất kim loại với lưu huỳnh tác dụng với HNO
3
- Hướng quy đổi: Một bài toán có thể có nhiều hướng quy đổi khác nhau:
+ Quy đổi hỗn hợp nhiều chất về hai hay chỉ một chất.
Ví dụ: Hỗn hợp: Fe, FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
+ Quy đổi hỗn hợp nhiều chất về các nguyên tử tương ứng:
Ví dụ: Hỗn hợp: Fe, FeS, FeS
2
, Cu, CuS, CuS
2
, Cu
2
S, S

Fe, Cu, S
- Khi áp dụng phương pháp qui đổi, cần phải tuân thủ 3 nguyên tắc:
+ Bảo toàn nguyên tố
+ Bảo toàn số oxi hoá
+ Số electron nhường, nhận là không thay đổi.
3. Một số công thức áp dụng cần nhớ:
3.1. Tính khối lượng muối
- Phạm vi áp dụng:
+ kim loại tác dụng với HNO
3
hoặc H
2
SO
4
đặc
+ Với HNO
3
: n
NO3 tạo muối
= n
e nhận
=
2 2 2 4 3
3. 8 10 8
NO NO N O N NH NO
n n n n n
.
+ Với hỗn hợp H
2
SO
4
đặc và HNO
3
: (thường không tạo muối amoni)
Tuy nhiên, trong các bài tập ta cũng thường gặp phản ứng chỉ tạo muối sunfat. Dạng này ta cần:
+ NO
3
-
phản ứng hết
+ Khối lượng muối bằng khối lượng của kim loại và SO
4
2-
3.2. Tính số mol HNO
3
phản ứng
(2)
Với
3
NO
n
tạo muối kim loại
= n
e nhận
=
2 2 2 4 3
3. 8 10 8
NO NO N O N NH NO
n n n n n
= n . n
KL
(với n là hoá trị KL)
3
NO
n
tạo khí và muối amoni
=
2 2 2 4 3
2 2 2
NO NO N O N NH NO
n n n n n
Thì (2) trở thành:
Từ số mol axit phản ứng ta có thể tính được C%, C
M
, thể tích và khối lượng dung dịch.
Fe, FeO
Fe, Fe
2
O
3
Fe
2
O
3
, FeO
FeO
n
axit nitric phản ứng
= n
tạo muối
+ n
tạo khí và muối amoni
m
muối
= m
kim loại
+ m
gốc axit
(1.1)
m
muối
= m
kim loại
+
(1.2)
n
axit nitric phản ứng
=
(2.1)
Các dạng bài tập Axit Nitric - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các dạng bài tập Axit Nitric - Người đăng: huongquynhcappu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các dạng bài tập Axit Nitric 9 10 357