Ktl-icon-tai-lieu

các dạng bài tập bài 4 của hóa học lớp 8

Được đăng lên bởi Tram Ptpt
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3894 lần   |   Lượt tải: 12 lần
CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI 4: NGUYÊN TỬ
Dạng 1: Xác định các yếu tố của nguyên tử
Phương pháp

Bài tập vận dụng

(Kết hợp sgk trang 42)

Hướng dẫn
Bài 4
Để xác định số electron tối đa mỗi lớp, các em quan sát ví dụ lớp 1 của các nguyên tử với nhau, tối
đa có bao nhiêu electron (2) thì đó là số electron tối đa của lớp 1; lớp 2 (có 2 số 5 và 8), vậy số
electron tối đa của lớp 2 là 8. Tương tự như thế cho lớp 3.
Như vậy ta thấy rằng, phải điền đủ số e tối đa một lớp rồi mới tới lớp khác.
Ta nên hiểu 1 lớp có thể điền bao nhiêu e cũng được nhưng không vượt số e tối đa của lớp đó. Vì dụ:
lớp 1 không được điền 3 e vì tối đa lớp 1 chỉ chứa 2e.
Bài 5
Từ bài 4, ta đã xác định được số e tối đa của mỗi lớp, chúng ta sẽ điền e vào mỗi lớp theo nguyên tắc
đó và tổng số e của các lớp phải bằng với số e của nguyên tử.
Ví dụ: nguyên tử Cacbon: có 6 e, lớp 1sẽ chứa 2e (bằng với số e tối đa), còn 4e sẽ điền sang lớp 2.
Nguyên tử Natri có 11e, vậy lớp 1 chứa 2e, lớp 2 chứa 8e, còn 1e sẽ điền sang lớp 3.
Tương tự có các nguyên tử khác.
Bài 6
Ta nhớ lại công thức tính tổng số hạt trong nguyên tử, tính số khối (phần phương pháp).
Để xác định tên nguyên tố, dựa vào số proton, ngược xác định được số proton, ta dựa vào tên nguyên
tố.
Nguyên tử thứ hai: 15p=> có 15e. Số khối A là 21 => số n = A – p. Có p, n, e ta tính được tổng số
hạt trong nguyên tử
Nguyên tử thứ 5, 6, dựa vào tên ta xác định số p => số e. Tương tự như trên cho các yếu tố còn lại.

Dạng 3: Tính số hạt của nguyên tử

Phương pháp

Ví dụ 1:
Nguyên tử Nhôm có điện tích hạt nhân là 13+. Trong nguyên tử nhôm, số hạt mang điện
nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 hạt. Hãy cho biết số khối của nhôm.
Hướng dẫn:
Số hạt mang điện (p + e) nhiều hơn số hạt không mang điện (n) là 12. Tức là (p+e) – n = 12.

Giải:
13+  p = 13 (1)
(p+e) – n = 12
Mà p = e  2 p – n = 12 (2)
Thế (1) vào (2)  2 . 13 – n = 12
 n = 26 - 12 = 14
Số khối A = p + n = 13 + 14 = 27.
Ví dụ 2:
Biết nguyên tử Y có tổng số hạt là 21. Số hạt không mang điện chiếm 33,33%. Xác định cấu
tạo của nguyên tử Y.
Hướng dẫn:

Giải:

Bài tập vận dụng
Bài 1

Nguyên tử Z có tổng số hạt là 52, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang
điện là 16. Tính số hạt từng loại.
ĐS: p = e = 17; n = 18
Bài 2

Nguyên tử A có tổng số hạt là 28. Số hạt không mang điện chiếm 35,7%. Hãy tính số p, n ,
e.
ĐS: p = e = 9; n = 10
Bài 3

Nguyên tử Sắt có điện tích hạt nhân là 26+. Trong nguyên tử, số hạt mang điện nhiều hơn
số hạt không mang điện là 22. Hãy xác định số khối của ng...
CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI 4: NGUYÊN TỬ
Dạng 1: Xác định các yếu tố của nguyên tử
Phương pháp
Bài tập vận dụng
các dạng bài tập bài 4 của hóa học lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các dạng bài tập bài 4 của hóa học lớp 8 - Người đăng: Tram Ptpt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
các dạng bài tập bài 4 của hóa học lớp 8 9 10 570