Ktl-icon-tai-lieu

Các dạng bài tập chương 2: Bảng tuần hoàn hóa học

Được đăng lên bởi thanhthuysphk55
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 636 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Chuyên đề 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
DẠNG 1: XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN
Câu 1: Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron 1s 2 2s 2 2p3 . Vị trí của X trong bảng tuần
hoàn là
A. X ở ô số 7, chu kì 2, nhóm VA

B. X ở ô số 5, chu kì 3 , nhóm IIIA

C. X ở ô số 3, chu kì 2, nhóm IIA

D. X ở ô số 4, chu kì 2, nhóm IIIA

Câu 2: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là (n-1) d α ns1 . Vị trí
của X trong hệ thống tuần hoàn là
A. Chu kì n, nhóm IA

B. Chu kì n, nhóm VIB

C. Chu kì n, nhóm IB

D. Cả A, B, C đều có thể đúng

Câu 3: Ion Y 2- có cấu hình electron 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 . Vị trí của Y trong bảng tuần hoàn là:
A. Chu kì 3, nhóm VIIA

B. Chu kì 3, nhóm VIA

C. Chu kì 3, nhóm VA

D. Chu kì 4, nhóm IVA

Câu 4: Cation R + có cấu hình eclectron phân lớp ngoài cùng là 3p6 . R thuộc chu kì nào?
Nhóm nào?
A. Chu kì 3, nhóm IA

B. Chu kì 3, nhóm VIIA

C. Chu kì 3, nhóm VIA

D. Chu kì 4, nhóm IA.

Câu 5: Cho các nguyên tố X, Y, Z , T có cấu hình electron nguyên tử lần lượt là:
X: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2

Y: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s1

Z: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d1 4s 2

T: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p5

Các nguyên tố cùng chu kì là
A. X và Y

B. X và Z

C. Y và Z

D. Z và T

Câu 6: Cho biết số thứ tự của nguyên tố Cu là 29. Hỏi đồng thuộc chu kì nào? Nhóm nào?
A. Cu thuộc chu kì 3, nhóm IIB

B. Cu thuộc chu kì 4, nhóm IB

C. Cu thuộc chu kì 4, nhóm IIA

D. Cu thuộc chu kì 3, nhóm IB

Câu 7: Anion X - và cation Y 2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s 2 3p 6 . Vị trí của
X và Y trong bảng tuần hoàn là
A. X ở chu kì 3, nhóm VIIA, ô 17 ; Y ở chu kì 4 , nhóm IIA , ô 20
B. X ở chu kì 3, nhóm VA, ô 17 ; Y ở chu kì 4, nhóm IIA, ô 20
C. X ở chu kì 4, nhóm VIIA, ô 17 ; Y ở chu kì 3, nhóm IIA, ô 20
D. X ở chu kì 3, nhóm VA, ô 20 ; Y ở chu kì 4, nhóm IIA, ô 17
1

DẠNG 2: SO SÁNH TÍNH CHẤT VỚI CÁC NGUYÊN TỐ LÂN CẬN
Câu 1: ( CĐA-2007) Cho các nguyên tố M ( Z= 11) , X (Z=17), Y(Z= 9) và R (Z= 19). Độ
âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự:
A. Y< M < X < R

B. M< X < R <Y

C. R < M < X < Y

D. M < X < Y < R

Câu 2: (ĐH A- 2008) Bán kính nguyên tử của các nguyên tố : 3 Li , 8 O , 9 F ,

11

Na được xếp

theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là
A. F, O, Li , Na

B. F, Na, O, Li

C. F, Li , O , Na

D. Li, Na, O, F

Câu 3: (ĐH B- 2008) Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim từ trái
sang phải là:
A. P, N, F, O

B. N, P, F, O

C. P, N , O, F

D. N, P, O, F

Câu 4: Dãy nào sắp xếp đúng các ...
Chuyên đề 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
DẠNG 1: XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN
Câu 1: Nguyên tử nguyên tố X cấu hình electron
2 2 3
1s 2s 2p
. Vị trí của X trong bảng tuần
hoàn là
A. X ở ô số 7, chu kì 2, nhóm VA B. X ở ô số 5, chu kì 3 , nhóm IIIA
C. X ở ô số 3, chu kì 2, nhóm IIA D. X ở ô số 4, chu kì 2, nhóm IIIA
Câu 2: Nguyên tử của nguyên tố X cấu hình electron lớp ngoài cùng (n-1)
α 1
d ns
. Vị trí
của X trong hệ thống tuần hoàn là
A. Chu kì n, nhóm IA B. Chu kì n, nhóm VIB
C. Chu kì n, nhóm IB D. Cả A, B, C đều có thể đúng
Câu 3: Ion
2-
Y
có cấu hình electron
2 2 6 2 6
1s 2s 2p 3s 3p
. Vị trí của Y trong bảng tuần hoàn là:
A. Chu kì 3, nhóm VIIA B. Chu kì 3, nhóm VIA
C. Chu kì 3, nhóm VA D. Chu kì 4, nhóm IVA
Câu 4: Cation
+
R
cấu hình eclectron phân lớp ngoài cùng
6
3p
. R thuộc chu nào?
Nhóm nào?
A. Chu kì 3, nhóm IA B. Chu kì 3, nhóm VIIA
C. Chu kì 3, nhóm VIA D. Chu kì 4, nhóm IA.
Câu 5: Cho các nguyên tố X, Y, Z , T có cấu hình electron nguyên tử lần lượt là:
X:
2 2 6 2
1s 2s 2p 3s
Y:
2 2 6 2 6 1
1s 2s 2p 3s 3p 4s
Z:
2 2 6 2 6 1 2
1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s
T:
Các nguyên tố cùng chu kì là
A. X và Y B. X và Z C. Y và Z D. Z và T
Câu 6: Cho biết số thứ tự của nguyên tố Cu là 29. Hỏi đồng thuộc chu kì nào? Nhóm nào?
A. Cu thuộc chu kì 3, nhóm IIB B. Cu thuộc chu kì 4, nhóm IB
C. Cu thuộc chu kì 4, nhóm IIA D. Cu thuộc chu kì 3, nhóm IB
Câu 7: Anion
-
X
cation
2+
Y
đều cấu hình electron lớp ngoài cùng
2 6
3s 3p
. Vị trí của
X và Y trong bảng tuần hoàn là
A. X ở chu kì 3, nhóm VIIA, ô 17 ; Y ở chu kì 4 , nhóm IIA , ô 20
B. X ở chu kì 3, nhóm VA, ô 17 ; Y ở chu kì 4, nhóm IIA, ô 20
C. X ở chu kì 4, nhóm VIIA, ô 17 ; Y ở chu kì 3, nhóm IIA, ô 20
D. X ở chu kì 3, nhóm VA, ô 20 ; Y ở chu kì 4, nhóm IIA, ô 17
1
Các dạng bài tập chương 2: Bảng tuần hoàn hóa học - Trang 2
Các dạng bài tập chương 2: Bảng tuần hoàn hóa học - Người đăng: thanhthuysphk55
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Các dạng bài tập chương 2: Bảng tuần hoàn hóa học 9 10 327