Ktl-icon-tai-lieu

Các dạng bài tập đại số thi vào lớp 10 và các lưu ý khi giải

Được đăng lên bởi dreamy-august
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 177 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
C¸c chó ý vμ lêi gi¶I cho mét sè bμi to¸n c¬ b¶n
A. to¸n rót gän biÓu thøc
I. VÝ dô : Rót gän biÓu thøc
2x x 3x 3 2x 4
P:1
x9
x3 x3 x3







( víi x
0,x 1,x 9)
Gi¶i : Víi x
0,x 1,x 9 ta cã



2x x 3 x x 3 3x 3 2x 4 x 3
P:
x3
x3 x3


 


2x6xx3x3x32x4 x3 3x3 x1
::
x3 x3
x3 x3 x3 x3
3x1 x3
3
x3
x3 x3 x1


 



II. Chó ý :
Khi rót gän c¸c biÓu thøc lμ c¸c phÐp tÝnh gi÷a c¸c ph©n thøc ta thêng
t×m c¸ch ®a biÓu thøc thμnh mét ph©n thøc sau ®ã ph©n tÝch tö vμ mÉu
thμnh nh©n tö råi gi¶n íc nh÷ng thõa sè chung cña c¶ tö vμ mÉu.
Trêng hîp ®Ò bμi kh«ng cho ®iÒu kiÖn th× khi rót gän xong ta nªn t×m
®iÒu kiÖn cho biÓu thøc. Khi ®ã quan s¸t biÓu thøc cuèi cïng vμ c¸c thõa
sè ®· ®îc gi¶n íc ®Ó t×m ®iÒu kiÖn.
VÝ dô víi bμi nμy : + BiÓu thøc cuèi cïng cÇn
x0
+ C¸c thõa ®îc gi¶n íc lμ :
x1vμ x3 cÇnx1vμ x9
VËy ®iÒu kiÖn ®Ó biÓu thøc cã nghÜa lμ x
0,x 1,x 9
B. ph¬ng tr×nh bËc hai vμ ®Þnh lÝ viÐt
I. VÝ dô
§Ò bμi 1:
Cho ph¬ng tr×nh x
2
– (2m-1)x + m – 1 = 0
a. Gi¶i ph¬ng tr×nh víi
5
m
3
b. Chøng minh ph¬ng tr×nh lu«n cã hai nghiÖm ph©n biÖt
c. T×m m ®Ó ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm tr¸i dÊu
d. T×m m ®Ó ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm cïng dÊu
e. T×m m ®Ó ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm cïng d¬ng
f. T×m m ®Ó ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm cïng ©m
g. T×m m ®Ó ph¬ng tr×nh cã nghiÖm d¬ng
h. T×m m ®Ó ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm lμ hai sè nghÞch ®¶o cña nhau
i. T×m m ®Ó ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm tháa m·n 2x
1
+ 5x
2
= -1
j. T×m m ®Ó ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm tháa m·n
22
12
xx1
k. T×m hÖ thøc liªn hÖ gi÷a hai nghiÖm x
1
vμ x
2
cña ph¬ng tr×nh
l. T×m GTNN cña
12
xx
m. T×m GTLN cña

222 2
122 1
x1x x14x
www.VNMATH.com
www.VNMATH.com
Các dạng bài tập đại số thi vào lớp 10 và các lưu ý khi giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các dạng bài tập đại số thi vào lớp 10 và các lưu ý khi giải - Người đăng: dreamy-august
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các dạng bài tập đại số thi vào lớp 10 và các lưu ý khi giải 9 10 194