Ktl-icon-tai-lieu

Các dạng bài tập ESTE

Được đăng lên bởi Cụ Rùa Susu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 11123 lần   |   Lượt tải: 7 lần
C¸c d¹ng bµi to¸n Este

AH1.1

≛ℋ≛

Chương 1:

ESTE – LIPIT

A. Công thức tổng quát
 Este được tạo bởi axit cacboxylic no, đơn chức mạch hở và ancol no, đơn chức, mạch hở ( este no, đơn chức,
mạch hở): CmH2m+1COOCm’H2m’+1 hay CnH2nO2 (m ≥ 0; m’ ≥ 1; n ≥ 2 ).
 Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đa chức và ancol đơn chức: R(COOR’) n
 Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đơn chức và ancol đa chức: (RCOO) nR’
 Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đa chức và ancol đa chức (cùng có n nhóm chức): R(COO)nR’
 Tóm lại, có thể đặt CTTQ của este : CxHyOz (x, z ≥ 2; y là số chẵn, y ≤ 2x)

B. Các dạng bài tập và các chú ý khi giải bài tập
Dạng 05: Bài toán xác định các chỉ số của chất béo: chỉ số axit, chỉ số xà phòng hoá, chỉ số este, chỉ số iot...
Để làm các bài tập dạng này, cần nắm vững các khái niệm sau:
 Chỉ số axit (aaxit): là số mg KOH cần để trung hoà axit béo tự do có trong 1 gam chất béo
 Chỉ số xà phòng hoá (axp): là số mg KOH cần để xà phòng hoá glixerit và trung hoà axit béo tự do có trong 1 g
chất béo
 Chỉ số este (aeste): là số mg KOH cần để xà phòng hoá glixerit của 1 gam chất béo
 Chỉ số iot (aiot): là số gam iot có thể cộng vào nối đôi C=C của 100 gam chất béo
 Chỉ số peoxit (apeoxit): là số gam iot được giải phóng từ KI bởi peoxit có trong 100 gam chất béo.

Câu 3. Hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau:

II. Bài tập trăc nghiệm
Bài 1: Thuỷ phân 11,18 gam este X đơn chức, mạch hở (có xúc tác axit) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được
hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z. Cho Y, Z phản ứng với dung dịch AgNO 3/NH3 dư thu được 56,16 gam Ag. Công
thức cấu tạo của X là:
A. HCOOC(CH3)=CH2
B. CH3COOCH=CH2
C. HCOOCH=CHCH3
D. HCOOCH2CH=CH2
Bài 2: Este X no đơn chức để lâu ngày bị thuỷ phân một phần tạo ra 2 chất hữu cơ Y và Z. Muốn trung hoà lượng
axit tạo ra từ 13,92 gam X phải dùng 15 ml dung dịch NaOH 0,5 M. Để xà phòng hoá lượng este còn lại phải
dùng thêm 225 ml dung dịch NaOH 0,5 M. Nếu oxi hoá Y sẽ được một anđehit có mạch phân nhánh. Khi hoá hơi
0,4 gam Z được thể tích bằng thể tích của 0,214 gam O2. Công thức este X là:
A. CH3COOCH2CH2CH2CH3 B. CH3COOCH2CH(CH3)2
C. CH3COOCH(CH3)CH2CH3
D. C2H5COOCH2CH(CH3)2
Bài 3: Xà phòng hoá 3,52 gam este X được tạo ra từ axit đơn chức và ancol đơn chức bằng dung dịch NaOH vừa
đủ được muối Y và ancol Z. Nung nóng Y với oxi thu được 2,12 gam Natri cacbonat, khí CO 2 và hơi nước. Ancol
Z được chia làm hai phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với Na vừa đủ thu được khí H 2 có số mol bằng ½ số
mol ancol...
C¸c d¹ng bµi to¸n Este  AH1.1
Chương 1: ESTE – LIPIT
A. Công thức tổng quát
Este được tạo bởi axit cacboxylic no, đơn chức mạch hở ancol no, đơn chức, mạch hở (este no, đơn chức,
mạch hở): C
m
H
2m+1
COOC
m’
H
2m’+1
hay C
n
H
2n
O
2
(m ≥ 0; m’ ≥ 1; n ≥ 2 ).
Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đa chức và ancol đơn chức: R(COOR’)
n
Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đơn chức và ancol đa chức: (RCOO)
n
R’
Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đa chức và ancol đa chức (cùng có n nhóm chức): R(COO)
n
R’
Tóm lại, có thể đặt CTTQ của este : C
x
H
y
O
z
(x, z ≥ 2; y là số chẵn, y 2x)
B. Các dạng bài tập và các chú ý khi giải bài tập
Dạng 05: Bài toán xác định các chỉ số của chất béo: chỉ số axit, chỉ số xà phòng hoá, chỉ số este, chỉ số iot...
Để làm các bài tập dạng này, cần nắm vững các khái niệm sau:
Chỉ số axit (a
axit
): là số mg KOH cần để trung hoà axit béo tự do có trong 1 gam chất béo
Chỉ số xà phòng hoá (a
xp
): là số mg KOH cần để xà phòng hoá glixerit và trung hoà axit béo tự do có trong 1 g
chất béo
Chỉ số este (a
este
): là số mg KOH cần để xà phòng hoá glixerit của 1 gam chất béo
Chỉ số iot (a
iot
): là số gam iot có thể cộng vào nối đôi C=C của 100 gam chất béo
Chỉ số peoxit (a
peoxit
): là số gam iot được giải phóng từ KI bởi peoxit có trong 100 gam chất béo.
Câu 3. Hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau:
II. Bài tập trăc nghiệm
Bài 1: Thu phân 11,18 gam este X đơn chức, mạch hở (có xúc tác axit) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được
hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z. Cho Y, Z phản ứng với dung dịch AgNO
3
/NH
3
dư thu được 56,16 gam Ag. Công
thức cấu tạo của X là:
A. HCOOC(CH
3
)=CH
2
B. CH
3
COOCH=CH
2
C. HCOOCH=CHCH
3
D. HCOOCH
2
CH=CH
2
Bài 2: Este X no đơn chức để lâu ngày bị thuỷ phân một phần tạo ra 2 chất hữu cơ Y và Z. Muốn trung hoà lượng
axit tạo ra t 13,92 gam X phải dùng 15 ml dung dịch NaOH 0,5 M. Để phòng hoá lượng este còn lại phải
dùng thêm 225 ml dung dịch NaOH 0,5 M. Nếu oxi hoá Y sẽ được một anđehit có mạch phân nhánh. Khi hoá hơi
0,4 gam Z được thể tích bằng thể tích của 0,214 gam O
2
. Công thức este X là:
A. CH
3
COOCH
2
CH
2
CH
2
CH
3
B. CH
3
COOCH
2
CH(CH
3
)
2
C. CH
3
COOCH(CH
3
)CH
2
CH
3
D. C
2
H
5
COOCH
2
CH(CH
3
)
2
Bài 3:phòng hoá 3,52 gam este X được tạo ra từ axit đơn chức và ancol đơn chức bằng dung dịch NaOH vừa
đủ được muối Y và ancol Z. Nung nóng Y với oxi thu được 2,12 gam Natri cacbonat, khí CO
2
và hơi nước. Ancol
Z được chia làm hai phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với Na vừa đủ thu được khí H
2
số mol bằng ½ số
mol ancol phản ứng và 1,36 gam muối. Phần 2 cho tác dụng với CuO dư, nung nóng được chất hữu cơ T có phản
ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X là:
A. HCOOC
2
H
5
B. CH
3
COOCH=CH
2
C. CH
3
COOC
2
H
5
D. C
2
H
5
COOCH
3
Bài 4: phòng hoá este X đơn chức, no chỉ thu được một chất hữu Y chứa Na. cạn, sau đó thêm
NaOH/CaO rồi nung nóng thu được một ancol Z và một muối vô cơ. Đốt cháy hoàn toàn ancol này thu được CO
2
và hơi nước theo tỉ lệ về thể tích là 2 : 3. Công thức phân tử của este X là:
A. C
4
H
6
O
2
B. C
3
H
6
O
2
C. C
2
H
4
O
2
D. C
3
H
4
O
2
Bài 5: Hai este đơn chức X, Y đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 7,77 gam X thu được thể tích i đúng bằng
thể tích của 3,36 gam O
2
(đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X, Y lần lượt là:
A. HCOOC
2
H
5
và CH
3
COOCH
3
B. C
2
H
3
COOC
2
H
5
và C
2
H
5
COOC
2
H
3
C. HCOOCH
2
CH
2
CH
3
và CH
3
COOC
2
H
5
D. C
2
H
5
COOCH
3
và HCOOCH(CH
3
)
2
Bài 6: Xà phòng hoá hoàn toàn 9,7 gam hỗn hợp hai este đơn chức X, Y cần 100 ml dung dịch NaOH 1,5 M. Sau
phản ứng, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp một muối duy nhất. Công thức cấu
tạo thu gọn của 2 este là:
1
Các dạng bài tập ESTE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các dạng bài tập ESTE - Người đăng: Cụ Rùa Susu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Các dạng bài tập ESTE 9 10 800