Ktl-icon-tai-lieu

CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 8

Được đăng lên bởi amakusa16377
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
Trêng THCS Tri Yªn
C¸c d¹ng bµi tËp hãa häc 8
PhÇn I: C«ng thøc hãa häc vµ tÝnh theo c«ng thø hãa häc.
I. LËp c«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt khi biÕt hãa trÞ.
- Nguyªn t¾c: Hãa trÞ cña nguyªn tè nµy lµ chØ sè cña nguyªn tè kia
(hoÆc nhãm nguyªn tö kia).
Nguyªn tè:
A
B
C«ng thøc AbBa
Hãa trÞ:
a
b
Bµi tËp 1: LËp c«ng thøc hãa häc cña c¸c oxit t¹o bëi c¸c nguyªn
tè: K, Al, Fe, Cu, Mg, Na, Zn, C, S, P víi nguyªn tè oxi. Gäi tªn c¸c
chÊt ®ã ?
Bµi tËp 2: LËp c«ng thøc hãa häc cña c¸c hîp chÊt t¹o bëi c¸c
nguyªn tè: K, Al, Ba, Cu, Fe, Na víi nhãm nguyªn tö (OH). Gäi tªn c¸c
hîp chÊt võa lËp ®îc ?
Bµi tËp 3: LËp c«ng thøc hãa häc cña c¸c hîp chÊt t¹o bëi c¸c
nguyªn tè: K, Al, Ba, Cu, Fe, Na víi nhãm nguyªn tö (NO 3), (SO4),
(PO4), (CO3). Gäi tªn c¸c hîp chÊt võa lËp ®îc ?
II. TÝnh thµnh phÇn % theo khèi l îng cña c¸c nguyªn tè trong
hîp chÊt A x B y .
m
M .x
m
M .y
% A  A .100%  A .100% , % B  B .100%  B .100%
MAB
MAB
MAB
MAB
x y

x y

x y

x y

- Trong ®ã: % A,% B lµ phÇn tr¨m theo khèi lîng cña c¸c nguyªn tè
A, B trong AxBy.
mA, mB lµ khèi lîng cña nguyªn tè A, B trong
AxBy.
M A , M B , M A B lµ nguyªn tö khèi vµ ph©n tö khèi cña
A, B, AxBy.
Bµi tËp 1: TÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi lîng cña c¸c
nguyªn tè trong c¸c hîp chÊt sau:
a. NaCl
b. FeCl 2
c. CuSO 4
d.
K2CO3
Bµi tËp 2: Cho c¸c oxit s¾t sau: FeO, Fe2O3, Fe3O4. H·y so s¸nh hµm
lîng s¾t cã trong c¸c oxit trªn ?
Bµi tËp 3: Co c¸c chÊt: CuO, CuS, CuCO3, CuSO4, CuCl2. H·y so s¸nh
hµm lîng ®ång cã trong c¸c hîp chÊt trªn ?
III. LËp c«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt khi biÕt thµnh phÇn
phÇn tr¨m (%) vÒ khèi l îng c¸c nguyªn tè.
1. Bµi tËp tæng qu¸t: Cho mét hîp chÊt gåm 2 nguyªn tè A vµ B cã tØ
lÖ % vÒ khèi lîng c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt lµ %A vµ %B. T×m
c«ng thøc cña hîp chÊt ?
2. Ph¬ng ph¸p gi¶i: Gäi c«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt hai nguyªn
tè cã d¹ng AxBy (3 nguyªn tè cã d¹ng AxByCz).
- Tõ c«ng thøc ë phÇn (II ë trªn) ta cã:
x

%A 

M A B .% A
M A .x
.100%  x 
MAB
M A .100%
x

x

y

y

M A B .% B
M .y
% B  B .100%  y 
MAB
M B .100%
x

x

HoÆc

y

→

C«ng thøc cña hîp chÊt.

y

y

x: y 

% A %B
:
(TØ lÖ sè nguyªn tèi gi¶n)
MA MB

→

C«ng thøc ®¬n

gi¶n cña hîp chÊt
3. Bµi tËp vËn dông:
Bµi tËp 1: X¸c ®Þnh c¸c c«ng thøc hãa häc cña c¸c oxit sau:
a. BiÕt ph©n tö khèi cña oxit lµ 80 vµ thµnh phÇn %S = 40%.
b. BiÕt thµnh phÇn %Fe = 70% vµ ph©n tö khèi cña oxit lµ 160.
Bµi tËp 2: X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña c¸c hîp chÊt sau:
a. Hîp chÊt B cã thµnh phÇn phÇn tr¨m cña c¸...
Gi¸o viªn:
NguyÔn V¨n Chung
Trêng THCS Tri Yªn
C¸c d¹ng bµi tËp hãa häc 8
PhÇn I: C«ng thøc hãa häc vµ tÝnh theo c«ng thø hãa häc.
I. LËp c«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt khi biÕt hãa trÞ.
- Nguyªn c:
Hãa trÞ
cña nguyªn tè nµy lµ
chØ sè
cña nguyªn tè kia
(hoÆc nhãm nguyªn tö kia).
Nguyªn tè: A B C«ng thøc A
b
B
a
Hãa trÞ: a
b
Bµi tËp 1: LËp c«ng thøc hãa häc cña c oxit t¹o bëi c¸c nguyªn
tè: K, Al, Fe, Cu, Mg, Na, Zn, C, S, P víi nguyªn oxi. Gäi n c¸c
chÊt ®ã ?
Bµi tËp 2: LËp c«ng thøc hãa häc cña c¸c hîp chÊt t¹o bëi c¸c
nguyªn tè: K, Al, Ba, Cu, Fe, Na víi nhãm nguyªn tö (OH). Gäi tªn c¸c
hîp chÊt võa lËp ®îc ?
Bµi tËp 3: LËp c«ng thøc hãa häc cña c¸c hîp chÊt t¹o bëi c¸c
nguyªn tè: K, Al, Ba, Cu, Fe, Na víi nhãm ngun tö (NO
3
), (SO
4
),
(PO
4
), (CO
3
). Gäi tªn c¸c hîp chÊt võa lËp ®îc ?
II. TÝnh thµnh phÇn % theo khèi lîng cña c¸c nguyªn tè trong
hîp chÊt A
x
B
y
.
%100.
.
%100.%,%100.
.
%100.%
yxyxyxyx
BA
B
BA
B
BA
A
BA
A
M
yM
M
m
B
M
xM
M
m
A
- Trong ®ã:
BA,%%
phÇn tr¨m theo khèi lîng cña c¸c nguyªn
A, B trong A
x
B
y
.
m
A
, m
B
khèi lîng cña nguyªn A, B trong
A
x
B
y
.
yx
BABA
MMM ,,
nguyªn tö khèi vµ ph©n tö khèi cña
A, B, A
x
B
y
.
Bµi tËp 1: TÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi lîng cña c¸c
nguyªn tè trong c¸c hîp chÊt sau:
a. NaCl b. FeCl
2
c. CuSO
4
d.
K
2
CO
3
Bµi tËp 2: Cho c¸c oxit t sau: FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
. H·y so s¸nh hµm
lîng s¾t cã trong c¸c oxit trªn ?
Bµi tËp 3: Co c¸c chÊt: CuO, CuS, CuCO
3
, CuSO
4
, CuCl
2
. H·y so s¸nh
hµm lîng ®ång cã trong c¸c hîp chÊt trªn ?
III. LËp c«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt khi biÕt thµnh phÇn
phÇn tr¨m (%) vÒ khèi lîng c¸c nguyªn tè.
1.
Bµi tËp tæng qu¸t: Cho mét hîp chÊt gåm 2 nguyªn tè A vµ B cã tØ
lÖ % vÒ khèi lîng c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt lµ %A vµ %B. T×m
c«ng thøc cña hîp chÊt ?
2. Ph¬ng ph¸p gi¶i: Gäi c«ng thøc a häc cña hîp chÊt hai nguyªn
tè cã d¹ng A
x
B
y
(3 nguyªn tè cã d¹ng A
x
B
y
C
z
).
- Tõ c«ng thøc ë phÇn (II ë trªn) ta cã:
%100.
.%
%100.
.
%
%100.
.%
%100.
.
%
B
BA
BA
B
A
BA
BA
A
M
BM
y
M
yM
B
M
AM
x
M
xM
A
yx
yx
yx
yx
C«ng thøc cña hîp chÊt.
HoÆc
BA
M
B
M
A
yx
%
:
%
:
(TØ nguyªn i gi¶n)
C«ng thøc ®¬n
gi¶n cña hîp chÊt
3. Bµi tËp vËn dông:
Bµi tËp 1: X¸c ®Þnh c¸c c«ng thøc hãa häc cña c¸c oxit sau:
a. BiÕt ph©n tö khèi cña oxit lµ 80 vµ thµnh phÇn %S = 40%.
b. BiÕt thµnh phÇn %Fe = 70% vµ ph©n tö khèi cña oxit lµ 160.
Bµi tËp 2: X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña c¸c hîp chÊt sau:
a. Hîp chÊt B thµnh phÇn phÇn tr¨m cña c¸c nguyªn
39,32%Na, 25,54%C, 28,07% O vµ khèi lîng mol cña hîp chÊt lµ 142.
¤n tËp Hãa Häc 8
1
CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 8 - Người đăng: amakusa16377
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 8 9 10 182