Ktl-icon-tai-lieu

Các dạng bài tập hóa lớp 8

Được đăng lên bởi thcstinhgiang-sontinh
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8-THCS
Chuyên đề 1.

Bài tập về nguyên tử, nguyên tố hóa học

1/ Nguyên tử (NT):
- Hạt vô cùng nhỏ , trung hòa về điện, tạo nên các chất.
Cấu tạo: + Hạt nhân mang điện tích (+)(Gồm: Proton(p) mang điện tích (+) và nơtron
không mang điện ). Khối lượng hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử.
+ Vỏ nguyên tử chứa 1 hay nhiều electron (e) mang điện tích (-). Electron
chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp theo lớp (thứ tự sắp xếp (e) tối đa
trong từng lớp từ trong ra ngoài:
STT của lớp:
1
2
3
…
Số e tối đa:
2e
8e
18e …
Trong nguyên tử:
- Số p = số e = số điện tích hạt nhân = số thứ tự của nguyên tố trong bảng hệ thống tuần
hoàn các nguyên tố hóa học
- Quan hệ giữa số p và số n :
p  n  1,5p ( đúng với 83 nguyên tố )
- Khối lượng tương đối của 1 nguyên tử ( nguyên tử khối )
NTK = số n + số p
- Khối lượng tuyệt đối của một nguyên tử ( tính theo gam )
+ mTĐ = m e + mp + mn
+ mP  mn  1ĐVC  1. 67. 10- 24 g,
+ me  9. 11. 10 -28 g
Nguyên tử có thể lên kết được với nhau nhờ e lớp ngoài cùng.
2/ Nguyên tố hóa học (NTHH): là tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số p trong
hạt nhân.
- Số p là số đặc trưng của một NTHH.
- Mỗi NTHH được biểu diễn bằng một hay hai chữ cái. Chữ cái đầu viết dưới dạng in hoa
chữ cái thứ hai là chữ thường. Đó là KHHH
- Nguyên tử khối là khối lượng của nguyên tử tính bằng ĐVC. Mỗi nguyên tố có một
NTK riêng.
Khối lượng 1 nguyên tử = khối lượng 1đvc. NTK
NTK =

khoiluongmotnguyentu
khoiluong1dvc

m a Nguyên tử = a. m 1đvc. NTK
(1ĐVC =

1
1
KL của NT(C) (MC = 1. 9926. 10- 23 g) =
1. 9926. 10- 23 g= 1. 66. 10- 24 g)
12
12

* Bài tập vận dụng:
1. Biết nguyên tử C có khối lượng bằng 1. 9926. 10 - 23 g. Tính khối lượng bằng gam của
nguyên tử Natri. Biết NTK Na = 23.
(Đáp số: 38. 2. 10- 24
g)
2. NTK của nguyên tử C bằng 3/4 NTK của nguyên tử O, NTK của nguyên tử O bằng
1/2 NTK S. Tính khối lượng của nguyên tử O.
(Đáp số:O=
32,S=16)
3. Biết rằng 4 nguyên tử Mage nặng bằng 3 nguyên tử nguyên tố X. Xác định tên,KHHH
của nguyên tố X.
(Đáp số:O= 32)
4. Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử oxi.
b)nguyên tử Y nhẹ hơn nguyên tử Magie 0,5 lần.
c) nguyên tử Z nặng hơn nguyên tử Natri là 17 đvc.

Hãy tính nguyên tử khối của X,Y, Z. tên nguyên tố, kí hiệu hoá học của nguyên tố đó ?
5. Nguyên tử M có số n nhiều hơn số p là 1 và số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không
mang điện là 10. Hãy xác định M là nguyên tố nào?
6. Tổng số hạt p, e, n trong nguyên tử là 28, trong đó số hạt không mang điện chiếm
...
CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8-THCS
Chuyên đề 1. Bài tập về nguyên tử, nguyên tố hóa học
1/ Nguyên tử (NT):
- Hạt vô cùng nhỏ , trung hòa về điện, tạo nên các chất.
Cấu tạo: + Hạt nhân mang điện tích (+)(Gồm: Proton(p) mang điện tích (+) và nơtron
không mang điện ). Khối lượng hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử.
+ V nguyên t chứa 1 hay nhiều electron (e) mang điện ch (-). Electron
chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân sắp xếp theo lớp (thứ tự sắp xếp (e) tối đa
trong từng lớp từ trong ra ngoài: STT của lớp: 1 2 3
Số e tối đa: 2e 8e 18e
Trong nguyên tử:
- Số p = số e = số điện tích hạt nhân = số thứ tự của nguyên tố trong bảng hệ thống tuần
hoàn các nguyên tố hóa học
- Quan hệ giữa số p và số n : p n 1,5p ( đúng với 83 nguyên tố )
- Khối lượng tương đối của 1 nguyên tử ( nguyên tử khối )
NTK = số n + số p
- Khối lượng tuyệt đối của một nguyên tử ( tính theo gam )
+ m
= m
e
+ m
p
+ m
n
+ m
P
m
n
1ĐVC
1. 67. 10
- 24
g,
+ m
e
9. 11. 10
-28
g
Nguyên tử có thể lên kết được với nhau nhờ e lớp ngoài cùng.
2/ Nguyên tố hóa học (NTHH): là tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số p trong
hạt nhân.
- Số p là số đặc trưng của một NTHH.
- Mỗi NTHH được biểu diễn bằng một hay hai chữ cái. Chữ cái đầu viết dưới dạng in hoa
chữ cái thứ hai là chữ thường. Đó là KHHH
- Nguyên tử khối là khối lượng của nguyên tử tính bằng ĐVC. Mỗi nguyên tố một
NTK riêng. Khối lượng 1 nguyên tử = khối lượng 1đvc. NTK
NTK =
1
khoiluongmotnguyentu
khoiluong dvc
m
a Nguyên tử
= a. m
1đvc.
NTK
(1ĐVC =
1
12
KL của NT(C) (M
C
= 1. 9926. 10
- 23
g) =
1
12
1. 9926. 10
- 23
g= 1. 66. 10
- 24
g)
* Bài tập vận dụng:
1. Biết nguyên tử C khối lượng bằng 1. 9926. 10
- 23
g. Tính khối lượng bằng gam của
nguyên tử Natri. Biết NTK Na = 23. (Đáp số: 38. 2. 10
- 24
g)
2. NTK của nguyên tử C bằng 3/4 NTK của nguyên tử O, NTK của nguyên tử O bằng
1/2 NTK S. nh khối lượng của nguyên tử O. (Đáp số:O=
32,S=16)
3. Biết rằng 4 nguyên tử Mage nặng bằng 3 nguyên tử nguyên tố X. Xác định tên,KHHH
của nguyên tố X. (Đáp số:O= 32)
4. Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử oxi.
b)nguyên tử Y nhẹ hơn nguyên tử Magie 0,5 lần.
c) nguyên tử Z nặng hơn nguyên tử Natri là 17 đvc.
Các dạng bài tập hóa lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các dạng bài tập hóa lớp 8 - Người đăng: thcstinhgiang-sontinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Các dạng bài tập hóa lớp 8 9 10 574