Ktl-icon-tai-lieu

Các dạng bài tập Khó về Hệ phương trình và Hình phẳng Oxy

Được đăng lên bởi thuyngocltn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2310 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Khóa học Rèn kĩ năng giải hệ pt, bất pt và hình phẳng OxyRÈN KĨ NĂNG GIẢI HỆ PT và HÌNH PHẲNG OXY (phần 2)
Thầy Đặng Việt Hùng
VIDEO và LỜI GIẢI CHI TIẾT các bài tập chỉ có tại website MOON.VN
[Link Khóa học: Rèn kĩ năng giải hệ pt, bất pt và hình phẳng Oxy]

2 y ( x − y + 1) + ( x − y + 2 ) x + 3 y = 4 y − 1
Ví dụ 1. [ĐVH]: Giải hệ phương trình 
2
 x + 2 y − 6 + x + 3 = 2 x + y + x

.

 x + 1 = 2 y + ( 2 x + 2 y − 1) x + 3 y + 1 − 3x 2 x + y + 2
Ví dụ 2. [ĐVH]: Giải hệ phương trình 
.
2
2
3 x + 3 + 2 x = x + 4 y + 3
Ví dụ 3. [ĐVH]: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có phương trình đường phân
 1
giác trong và trung tuyến qua đỉnh B là d1 : x + y − 2 = 0; d 2 : 4 x + 5 y − 9 = 0 . Điểm M  2;  thuộc cạnh
 2
15
AB và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là R = . Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C.
6
Ví dụ 4. [ĐVH]: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hình thoi ABCD có phương trình đường chéo
BD : 2 x + y − 4 = 0 , gọi I là điểm thuộc đường chéo BD, đường tròn ( C ) tâm I đi qua A và C cắt các
 23 9 
đường thẳng AB và AD lần lượt tại E ( 3; −3) và F  ;  .Tìm toạ độ các đỉnh của hình thoi và viết
 5 5
phương trình đường tròn ( C ) biết C có tung độ dương.

 x2 − 3 4 y + 1 = x y + 1 − 3 x

Ví dụ 5. [ĐVH]: Giải hệ phương trình 
4− y
3
= x + −1
y −
x
x

 x3 + x − 2 y + 4 + 2 xy 2 = 4 y 2 + 2 x 2 y + 2

Ví dụ 6. [ĐVH]: Giải hệ phương trình 
x−2
2
= 3y +1
x + 9
2

Ví dụ 7. [ĐVH]: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn

( C ) : ( x − 1) + y 2 = 25 tâm I, trung tuyến AE và đường cao CD cắt đường tròn (C) lần lượt tại điểm thứ
2 là M ( −2; −4 ) và N ( 4; −4 ) . Tìm toạ độ các đỉnh của tam giác ABC và viết phương trình đường tròn
( C ) biết B có tung độ âm.
2

2 x 2 + 5 x + 4 = 2 y + y + 2 x + 3
Ví dụ 8. [ĐVH]: Giải hệ phương trình 
 y − 3 x − 6 − 5 2 x − 1 + 2 x − 2 − 2 4 2 x − 1 = 0
Ví dụ 9. [ĐVH]: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC vuông tại C có phân giác trong
7 7
AD với D  ; −  thuộc BC. Gọi E, F là 2 điểm lần lượt thuộc các cạnh AB và AC sao cho AE = AF.
2 2
3 5
Đường thẳng EF cắt BC tại K. Biết E  ; −  , F có hoành độ nhỏ hơn 3 và phương trình đường thẳng
2 2
AK : x − 2 y − 3 = 0 . Viết phương trình các cạnh của tam giác ABC.

Tham gia các khóa Luyện thi môn Toán tại MOON.VN để hướng đến kì thi THPT Quốc gia 2015

Khóa học Rèn kĩ năng giải hệ pt, bất pt và hình phẳng Oxy2y − 2

3 x − y + 4 x + 4 = x + 1
...
Khóa hc Rèn kĩ năng gii h pt, bt pt và hình phng Oxy www.Moon.vn
Tham gia các khóa Luyn thi môn Toán ti MOON.VN đ hướng đến kì thi THPT Quc gia 2015
VIDEO và LI GII CHI TIT các bài tp ch có ti website MOON.VN
[Link Khóa hc: Rèn kĩ năng gii h pt, bt pt và hình phng Oxy
]
Ví d 1. [ĐVH]: Gii h phương trình
( ) ( )
2
2 1 2 3 4 1
2 6 3 2
+ + + + =
+ + + = + +
y x y x y x y y
x y x x y x
.
Ví d 2. [ĐVH]: Gii h phương trình
( )
2 2
1 2 2 2 1 3 1 3 2 2
3 3 2 4 3
+ = + + + + + +
+ + = + +
x y x y x y x x y
x x x y
.
d 3. [ĐVH]: Trong mt phng vi h ta độ Oxy, cho tam giác ABC phương trình đường phân
giác trong trung tuyến qua đnh B là
1 2
: 2 0; : 4 5 9 0
d x y d x y
+ = + =
. Đim
1
2;
2
M
thu
c c
nh
AB và bán kính
đườ
ng tròn ngo
i ti
ế
p tam giác ABC
.
6
R = Tìm t
a
độ
các
đỉ
nh A, B, C.
d 4. [ĐVH]:
Trong m
t ph
ng v
i h
to
độ
Oxy cho hình thoi ABCD có ph
ươ
ng trình
đườ
ng chéo
: 2 4 0
BD x y
+ =
, gi I là đim thuc đường chéo BD, đường tròn
(
)
C
tâm I đi qua A C ct các
đường thng AB AD ln lượt ti
(
)
3; 3
E
23 9
;
5 5
F
.Tìm to độ các đỉnh ca hình thoi viết
phương trình đường tròn
(
)
C
biết C có tung độ dương.
Ví d 5. [ĐVH]: Gii h phương trình
2
4
3 1 1 3
4
3
1
+ = +
= +
x y x y x
y
y x
x x
Ví d 6. [ĐVH]: Gii h phương trình
3 2 2 2
2
2 4 2 4 2 2
2
9 3 1
2
+ + + = + +
+ = +
x x y xy y x y
x
x y
d 7. [ĐVH]: Trong mt phng vi h to độ Oxy cho tam giác ABC cân ti A ni tiếp đường tròn
( ) ( )
2
2
: 1 25
C x y
+ =
tâm I, trung tuy
ế
n AE
đườ
ng cao CD c
t
đườ
ng tròn (C) l
n l
ượ
t t
i
đ
i
m th
2
(
)
2; 4
M
(
)
4; 4
N
. Tìm to
độ
các
đỉ
nh c
a tam giác ABC vi
ế
t ph
ươ
ng trình
đườ
ng tròn
(
)
C
bi
ế
t B có tung
độ
âm.
Ví d 8. [ĐVH]:
Gi
i h
ph
ươ
ng trình
2
4
2 5 4 2 2 3
3 6 5 2 1 2 2 2 2 1 0
+ + = + + +
+ =
x x y y x
y x x x x
d 9. [ĐVH]:
Trong m
t ph
ng v
i h
t
a
độ
Oxy cho tam giác ABC vuông t
i C phân giác trong
AD v
i
7 7
;
2 2
D
thu
c BC. G
i E, F 2
đ
i
m l
n l
ượ
t thu
c các c
nh AB AC sao cho AE = AF.
Đườ
ng th
ng EF c
t BC t
i K. Bi
ế
t
3 5
;
2 2
E
, F hoành
độ
nh
h
ơ
n 3 ph
ươ
ng trình
đườ
ng th
ng
: 2 3 0
AK x y
=
. Vi
ế
t ph
ươ
ng trình các c
nh c
a tam giác ABC.
RÈN KĨ NĂNG GIẢI HỆ PT và HÌNH PHẲNG OXY (phần 2)
Thầy Đặng Việt Hùng
Các dạng bài tập Khó về Hệ phương trình và Hình phẳng Oxy - Trang 2
Các dạng bài tập Khó về Hệ phương trình và Hình phẳng Oxy - Người đăng: thuyngocltn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Các dạng bài tập Khó về Hệ phương trình và Hình phẳng Oxy 9 10 315