Ktl-icon-tai-lieu

Các dạng bài tập tính khoảng cách

Được đăng lên bởi datkakas
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2675 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÁC DẠNG BÀI TẬP TÍNH KHOẢNG CÁCH

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM:
1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, đến một mặt phẳng

d ( M , a)  MH
d ( M ,( P ))  MH

trong đó H là hình chiếu của M trên a hoặc (P).

2. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song, giữa hai mặt phẳng song song
d(a,(P)) = d(M,(P))
trong đó M là điểm bất kì nằm trên a.
d((P),(Q) = d(M,(Q)) trong đó M là điểm bất kì nằm trên (P).
3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
 Đường thẳng  cắt cả a, b và cùng vuông góc với a, b được gọi là đường vuông góc chung của a, b.
 Nếu  cắt a, b tại I, J thì IJ được gọi là đoạn vuông góc chung của a, b.
 Độ dài đoạn IJ được gọi là khoảng cách giữa a, b.
 Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa một trong hai đường thẳng đó với mặt phẳng
chứa đường thẳng kia và song song với nó.
 Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song lần lượt chứa hai
đường thẳng đó.
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP:
Dạng 1: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
Phương pháp: Dựng đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau a và b.
Cách 1: Giả sử a  b:
 Dựng mặt phẳng (P) chứa b và vuông góc với a tại A.
 Dựng AB  b tại B
 AB là đoạn vuông góc chung của a và b.
Cách 2: Sử dụng mặt phẳng song song.
 Dựng mặt phẳng (P) chứa b và song song với a.
 Chọn M  a, dựng MH  (P) tại H.
 Từ H dựng đường thẳng a // a, cắt b tại B.
 Từ B dựng đường thẳng song song MH, cắt a tại A.
 AB là đoạn vuông góc chung của a và b.
Chú ý: d(a,b) = AB = MH = a(a,(P)).
Cách 3: Sử dụng mặt phẳng vuông góc.
 Dựng mặt phẳng (P)  a tại O.
 Dựng hình chiếu b của b trên (P).
 Dựng OH  b tại H.
 Từ H, dựng đường thẳng song song với a, cắt b tại B.
 Từ B, dựng đường thẳng song song với OH, cắt a tại A.
 AB là đoạn vuông góc chung của a và b.
Chú ý: d(a,b) = AB = OH.
1.Cho hình tứ diện OABC, trong đó OA, OB, OC = a. Gọi I là trung điểm của BC. Hãy dựng và tính độ dài đoạn vuông
góc chung của các cặp đường thẳng:
a) OA và BC.

(

a 2)
2

b) AI và OC.

(

a 5)
5

2.Cho hình chóp SABCD, đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh a, SA  (ABCD) và SA = a. Tính khoảng cách giữa hai
đường thẳng:
a) SC và BD.

(

a 6)
6

b) AC và SD.

(

3.Cho tứ diện SABC có SA  (ABC). Gọi H, K lần lượt là trực tâm của các tam giác ABC và SBC.
a) Chứng minh ba đường thẳng AH, SK, Bc đồng qui.
b) Chứng minh SC  (BHK), HK  (SBC).

1

a 3)
3

c) Xác định đường vuông góc chung của BC và SA.(Gọi E = AH  BC. Đường vuông góc chung của BC v...
CÁC DẠNG BÀI TẬP TÍNH KHOẢNG CÁCH
A. KIẾN THỨC CẦN NẮM:
1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, đến một mặt phẳng
( , )
( ,( ))
d M a MH
d M P MH
trong đó H là hình chiếu của M trên a hoặc (P).
2. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song, giữa hai mặt phẳng song song
d(a,(P)) = d(M,(P)) trong đó M là điểm bất kì nằm trên a.
d((P),(Q) = d(M,(Q)) trong đó M là điểm bất kì nằm trên (P).
3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
Đường thẳng cắt cả a, b và cùng vuông góc với a, b được gọi là đường vuông góc chung của a, b.
Nếu cắt a, b tại I, J thì IJ được gọi là đoạn vuông góc chung của a, b.
Độ dài đoạn IJ được gọi là khoảng cách giữa a, b.
Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa một trong hai đường thẳng đó với mặt phẳng
chứa đường thẳng kia và song song với nó.
Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song lần lượt chứa hai
đường thẳng đó.
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP:
Dạng 1: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
Phương pháp: Dựng đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau a và b.
Cách 1: Giả sử a
b:
Dựng mặt phẳng (P) chứa b và vuông góc với a tại A.
Dựng AB
b tại B
AB là đoạn vuông góc chung của a và b.
Cách 2: Sử dụng mặt phẳng song song.
Dựng mặt phẳng (P) chứa b và song song với a.
Chọn M
a, dựng MH
(P) tại H.
Từ H dựng đường thẳng a
// a, cắt b tại B.
Từ B dựng đường thẳng song song MH, cắt a tại A.
AB là đoạn vuông góc chung của a và b.
Chú ý: d(a,b) = AB = MH = a(a,(P)).
Cách 3: Sử dụng mặt phẳng vuông góc.
Dựng mặt phẳng (P)
a tại O.
Dựng hình chiếu b
của b trên (P).
Dựng OH
b
tại H.
Từ H, dựng đường thẳng song song với a, cắt b tại B.
Từ B, dựng đường thẳng song song với OH, cắt a tại A.
AB là đoạn vuông góc chung của a và b.
Chú ý: d(a,b) = AB = OH.
1.Cho hình tứ diện OABC, trong đó OA, OB, OC = a. Gọi I trung điểm của BC. Hãy dựng tính độ dài đoạn vuông
góc chung của các cặp đường thẳng:
a) OA và BC. (
2
2
a
) b) AI và OC. (
5
5
a
)
2.Cho hình chóp SABCD, đáy ABCD hình vuông tâm O, cạnh a, SA (ABCD) SA = a. Tính khoảng cách giữa hai
đường thẳng:
a) SC và BD. (
6
6
a
) b) AC và SD. (
3
3
a
)
3.Cho tứ diện SABC có SA (ABC). Gọi H, K lần lượt là trực tâm của các tam giác ABC và SBC.
a) Chứng minh ba đường thẳng AH, SK, Bc đồng qui.
b) Chứng minh SC (BHK), HK (SBC).
1
Các dạng bài tập tính khoảng cách - Trang 2
Các dạng bài tập tính khoảng cách - Người đăng: datkakas
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Các dạng bài tập tính khoảng cách 9 10 841