Ktl-icon-tai-lieu

Các dạng câu hỏi phụ trong khảo sát hàm số

Được đăng lên bởi anhyeuemnhieubentre
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 738 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ò luyÖn thi ®¹i häc-phÇn i: kh¶o s¸t hµm sè

Năm học: 2010- 2011

LUYỆN THI ðẠI HỌC
CHUYÊN ðỀ :KHẢO SÁT HÀM SỐ

m

n

Good luckd

huù yù:: Caùc baïn caàn naém vöõng kieán thöùc KSHS , cuøng keát hôïp vôùi caùc daïng Baøi Toaùn döôùi ñaây thì

C

khaû naúng cuûa baïn giaûi quyeát phaàn KSHS trong ñeà thi Ñaïi Hoïc raát deå daøng (Hehe...
)vaø ñieàu quan
troïng laø caùc baïn caàn phaûi nhôù kó caùc daïng ñeå traùnh söï nhaàm laãn giöõa daïng naøy vôùi daïng khaùc nheù , neáu k
thì ….....
BA CÔNG THỨC TÍNH NHANH ðẠO HÀM

ðể

số

biến

ñồng

trên

ℝ

a > 0
thì y ' ≥ 0 ∀x ∈ ℝ ⇔ 
∆ ≤ 0

CỦA HÀM SỐ HỮU TỈ

+y=

hàm

ax + b
ad − bc
⇒ y' =
cx + d
(cx + d )2

Dạng 2: Cho hàm số y = f(x) có chứa tham số m. ðịnh m
ñể hàm số nghịch biến trên ℝ ?

adx 2 + 2aex + (be − cd )
ax 2 + bx + c
+y=
⇒ y' =
dx + e
(dx + e )2

Phương pháp:

+

TXð: D = ℝ

a x 2 + b1 x + c1
y= 1 2
a 2 x + b2 x + c 2

Ta có: y’ = ax2 + bx + c

(a1b2 − a 2 b1 ) x 2 + 2(a1c 2 − a 2 c1 ) x + b1c 2 − b2 c1
⇒ y' =
( a 2 x 2 + b2 x + c 2 ) 2
CHUYÊN ðỀ: CÁC CÂU HỎI THỨ HAI TRONG
ðỀ THI KHẢO SÁT HÀM SỐ LTðH

ðể

hàm

số

biến

ñồng

trên

ℝ

a < 0
∆ ≤ 0

thì y ' ≤ 0 ∀x ∈ ℝ ⇔ 

Dạng 3: Cho hàm số y = f(x) có chứa tham số m. ðịnh m
ñể ñồ thị hàm số có cực trị?

Phương pháp:

TXð: D = ℝ
Dạng 1: Cho hàm số y = f(x) có chứa tham số m. ðịnh m
ñể hàm số ñồng biến trên ℝ ?

Phương pháp:

Ta có: y’ = ax2 + bx + cðồ thị hàm số có cực trị khi phương trình y’ = 0 có 2
nghiệm phân biệt và y’ ñổi dấu khi x ñi qua hai nghiệm ñó

a ≠ 0
⇔
∆ > 0

TXð: D = ℝ

Cách học tốt môn Toán là phải làm

Ta có: y’ = ax2 + bx + c

Baøi taäp

nhiều , bên cạnh ñó

,

d

Trang1/10-LTðH-2010

Chuyªn ®Ò luyÖn thi ®¹i häc-phÇn i: kh¶o s¸t hµm sè

Năm học: 2000- 2011

Dạng 4: Cho hàm số y = f(x) có chứa tham số m. Chứng
minh rằng với mọi m ñồ thị hàm số luôn luôn có cực trị?

Dạng 9: Cho hàm số y = f(x) có chứa tham số m. ðịnh m
ñể ñồ thị hàm số ñi qua ñiểm cực trị M(x0;y0)?

Phương pháp:

Phương pháp:

TXð: D = ℝ

TXð: D = ℝ
Ta có: y’ = ax2 + bx + c

2

Ta có: y’ = ax + bx + c
Xét phương trình y’ = 0, ta có:

 f '( x0 ) = 0
 f ( x0 ) = y0

ðể hàm số ñi qua ñiểm cực trị M(x0;y0) thì 

∆ =….>0, ∀m
Vậy với mọi m ñồ thị hàm số ñã cho luôn luôn có cực trị.
Dạng 5: Cho hàm số y = f(x) có chứa tham số m. ðịnh m
ñể ñồ thị hàm số không có cực trị?

Phương pháp:

Dạng 10: Cho hàm số y = f(x) có ñồ thị (C) và
M(x0;y0)∈(C). Viết PTTT tại ñiểm M(x0;y0) ?

Phương pháp:

Ta có: y’ = f’(x) ⇒ f’(x0)

TXð: D = ℝ

Phương tr...
Chuyªn ®Ò luyÖn thi ®¹i häc-phÇn i: kh¶o s¸t hµm Năm hc: 2010- 2011
Cách hc tt môn
Toán là phi làm nhiu , bên cnh ñó
,d
Trang1/10-LTðH-2010
Baøi taäp
L
L
U
U
Y
Y
N
N
T
T
H
H
I
I
ð
ð
I
I
H
H
C
C
C
C
H
H
U
U
Y
Y
Ê
Ê
N
N
ð
ð
:
:
K
K
H
H
O
O
S
S
Á
Á
T
T
H
H
À
À
M
M
S
S
mGood luckdn
huù yù:: Caùc baïn caàn naém vöõng kieán thöùc KSHS , cuøng keát hôïp vôùi caùc daïng Baøi Toaùn döôùi ñaây th
ì
khaû naúng cuûa baïn giaûi quyeát phaàn KSHS trong ñeà thi Ñaïi Hoïc raát deå daøng (Hehe... )vaø ñieàu quan
troïng laø caùc baïn caàn phaûi nhôù kó caùc daïng ñeå traùnh söï nhaàm laãn giöõa daïng naøy vôùi daïng khaùc nheù , neáu k
thì ….....
BA CÔNG THC TÍNH NHANH ðẠO HÀM
CA HÀM S HU T
+
( )
2
'
dcx
bcad
y
dcx
bax
y
+
=
+
+
=
+
( )
( )
2
22
2
'
edx
cdbeaexadx
y
edx
cbxax
y
+
++
=
+
++
=
+
2
22
2
2
12211221
2
1221
22
2
2
11
2
1
)(
)(2)(
'
cxbxa
cbcbxcacaxbaba
y
cxbxa
cxbxa
y
++
++
=
++
++
=
CHUYÊN ðỀ: CÁC CÂU HI TH HAI TRONG
ðỀ THI KHO SÁT HÀM S LTðH
Dng 1: Cho hàm s y = f(x) có cha tham s m. ðịnh m
ñể hàm s ñồng biến trên ?
Phương pháp:
TXð: D =
Ta có: y’ = ax
2
+ bx + c
ðể hàm s ñ
ng biến trên
thì
' 0y x
0
0
a >
∆ ≤
Dng 2: Cho hàm s y = f(x) cha tham s m. ðịnh m
ñể hàm s nghch biến trên ?
Phương pháp:
TXð: D =
Ta có: y’ = ax
2
+ bx + c
ðể hàm s ñ
ng biến trên
thì
' 0y x
0
0
a <
∆ ≤
Dng 3: Cho
hàm s y = f(x) có cha tham s m. ðịnh m
ñể ñồ th hàm s có cc tr?
Phương pháp:
TXð: D =
Ta có: y’ = ax
2
+ bx + c
ðồ th
m s cc tr khi phương trình y’ = 0 có 2
nghim phân bit và y’ ñổi du khi x ñi qua hai nghim ñó
0
0
a
∆ >
C
www.MATHVN.com
Các dạng câu hỏi phụ trong khảo sát hàm số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các dạng câu hỏi phụ trong khảo sát hàm số - Người đăng: anhyeuemnhieubentre
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Các dạng câu hỏi phụ trong khảo sát hàm số 9 10 816