Ktl-icon-tai-lieu

Các dạng toán cơ bản về số nguyên tố

Được đăng lên bởi Vns Taipro
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 4495 lần   |   Lượt tải: 14 lần
CHUYÊN ĐỀ:

SỐ NGUYÊN TỐ

I, Số nguyên tố và hợp số
1/ Định nghĩa:
-

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có hai ước là một và chính nó

-

Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 có ước khác 1 và chính nó

Ví dụ: 2, 3, 5, 7, 11….là những số nguyên tố
4, 8, 9, 12…

là những hợp số

Chú ý: Tập hợp số tự nhiên được chia thành 3 bộ phận ( + {0, 1} + Tập hợp các số
nguyên tố + Tập hợp các hợp số)
-Từ định nghĩa ta có: Số tự nhiên a >1 là hợp số nếu a = pq, p>1, q>1, hoặc nếu a= pq , 1<p<a.

2/ Tập hợp các số nguyên tố
a, Định lí 1: Ước nhỏ nhất lớn hơn 1 của một số tự nhiên lớn hơn 1 là một số nguyên tố.
Chứng minh: Giả sử a là một số tự nhiên lớn hớn 1 và p > 1 là ước nhỏ nhất của a. Ta có p
là một số nguyên tố.
Thật vậy nếu p không phải là một số nguyên tố thì p là một hợp số, nghĩa là có một
số tự nhiên p1 là ước của p và 1 < p1 < p. Từ đó ta có p1 là ước của a và 1 < p1 < p mâu
thuẩn với giả thiết p là ước nhỏ nhất lớn hơn 1 của a.
Chú ý: Định lí trên chứng tỏ rằng mọi số tự nhiên lớn hơn 1 đều có ước nguyên tố.
b, Định lí 2: Có vô số ước nguyên tố
Chứng minh: Về mặt lí thuyết, định lí một chứng tỏ rằng tập hợp các số nguyên tố khác
rổng. Giả sử chỉ có hữu hạn số nguyên tố là p1 = 2, p2, p3,…, pn
Ta xét số a = p1p2…pn + 1. Đó là một số tự nhiên lớn hơn 1 nên a có ít nhất một ước
nguyên tố q. Nhưng vì chỉ có hữu hạn số nguyên tố đã kể ra ở trên cho nên p phải trùng
một trong các số p1, p2, …,pn do đó q phải là ước của tích p1p2…pn.
Từ q là ước của a = p1p2…pn + 1 và q là ước của p1p2…pn.
q là ước của a - p1p2…pn = 1. Điều này mâu thuẩn với giả thuyết q là số nguyên tố
Như vậy tập hợp các số nguyên tố là vô hạn nên không thể có một bảng tất cả các số
nguyên tố, nếu chúng ta đánh số các số nguyên tố theo thứ tự tăng dần p1 = 2, p2 = 3, p3 =
5, pn < pn + 1 ,…. Thì cho đến nay người ta củng chưa tìm được một biểu thức tổng quát nào
cho số nguyên tố pn thứ n theo chỉ số n của nó.
II, Các định lí cơ bản:
Doandanhtai@gmail.com - Lớp 6 : Số nguyên tố ..... - Trang 1


1/ Các bổ đề
a. Bổ đề 1: Với số tự nhiên a và số nguyen tố pthì hoặc a nguyên tố với p hoặc a chia hết cho p.

Chứng minh: Vì p là một số nguyên tố nó chỉ có 2 ước là một và p cho nên ƯCLN(a,p) =
1 hoặc ƯCLN(a,p) = p. Từ đó ta có a nguyên tố với p hoặc a chia hết cho p
b. Bổ đề 2: Nếu một tích các số tự nhiên chia hết cho số nguyên tố p thì phải có ít nhất
một thừa số của tích chia hết cho p.
Chứng minh: Giả sử tích a1a2…an chia hết cho p, ta phải có ít nhất một trong cá...
Doandanhtai@gmail.com - Lp 6 : S nguyên t ..... - Trang 1
CHUYÊN ĐỀ
: S NGUYÊN T
I, S nguyên t và hp s
1/ Định nghĩa
:
- S nguyên t là s t nhiên ln hơn 1 và ch có hai ước là mt và chính nó
- Hp s là s t nhiên ln hơn 1 có ước khác 1 và chính nó
Ví d: 2, 3, 5, 7, 11….là nhng s nguyên t
4, 8, 9, 12… là nhng hp s
Chú ý: Tp hp s t nhiên được chia thành 3 b phn ( + {0, 1} + Tp hp các s
nguyên t + Tp hp các hp s)
-T định nghĩa ta có: S t nhiên a >1 là hp s nếu a = pq, p>1, q>1, hoc nếu a= pq , 1<p<a.
2/ Tp hp các s nguyên t
a, Định lí 1:
Ước nh nht ln hơn 1 ca mt s t nhiên ln hơn 1 là mt s nguyên t.
Chng minh: Gi s a là mt s t nhiên ln hn 1 và p > 1 là ước nh nht ca a. Ta có p
là mt s nguyên t.
Tht vy nếu p không phi là mt s nguyên t thì p là mt hp s, nghĩa là có mt
s t nhiên p
1
ước ca p và 1 < p
1
< p. T đó ta có p
1
ước ca a và 1 < p
1
< p mâu
thun vi gi thiết p là ước nh nht ln hơn 1 ca a.
Chú ý: Định lí trên chng t rng mi s t nhiên ln hơn 1 đều có ước nguyên t.
b, Định lí 2:
Có vô s ước nguyên t
Chng minh: V mt lí thuyết, định lí mt chng t rng tp hp các s nguyên t khác
rng. Gi s ch có hu hn s nguyên t là p
1
= 2, p
2
, p
3
,…, p
n
Ta xét s a = p
1
p
2
…p
n
+ 1. Đó là mt s t nhiên ln hơn 1 nên a có ít nht mt ước
nguyên t q. Nhưng vì ch có hu hn s nguyên t đã k ra trên cho nên p phi trùng
mt trong các s p
1,
p
2,
…,p
n
do đó q phi là ước ca tích p
1
p
2
…p
n
.
T q là ước ca a = p
1
p
2
…p
n
+ 1 và q là ước ca p
1
p
2
…p
n
.
q là ước ca a - p
1
p
2
…p
n
= 1. Điu này mâu thun vi gi thuyết q là s nguyên t
Như vy tp hp các s nguyên t là vô hn nên không th có mt bng tt c các s
nguyên t, nếu chúng ta đánh s các s nguyên t theo th t tăng dn p
1
= 2, p
2
= 3, p
3
=
5, p
n
< p
n + 1
,…. Thì cho đến nay người ta cng chưa tìm được mt biu thc tng quát nào
cho s nguyên t p
n
th n theo ch s n ca nó.
II, Các định lí cơ bn:
www.VNMATH.com
Các dạng toán cơ bản về số nguyên tố - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các dạng toán cơ bản về số nguyên tố - Người đăng: Vns Taipro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Các dạng toán cơ bản về số nguyên tố 9 10 774