Ktl-icon-tai-lieu

Các dạng toán Hình học vecto lớp 10

Được đăng lên bởi The Blues
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 337 lần   |   Lượt tải: 0 lần
H×nh häc 10


Ch¬ng I - VÐc t¬

I. VÐc t¬:

1. §Þnh nghÜa:
VÐct¬ lµ mét ®o¹n th¼ng cã:
+ Mét ®Çu ®îc x¸c ®Þnh lµ gèc, cßn ®Çu kia lµ ngän.
+ Híng tõ gèc ®Õn ngän gäi lµ híng cña vÐct¬.
+ §é dµi cña ®o¹n th¼ng gäi lµ ®é dµi cña vÐct¬ (M« ®un)
uuur
uuur
uuur
VÐct¬ cã gèc A, ngän B ®îc kÝ hiÖu lµ AB ; ®é dµi cña AB kÝ hiÖu lµ AB

r r r
Mét vÐc t¬ cßn cã kÝ hiÖu bëi mét ch÷ c¸i in thêng phÝa trªn cã mòi tªn nh: a; b; c; ...
2. VÐct¬ kh«ng:
r
VÐct¬ kh«ng: 0 lµ vÐct¬ cã:
+ §iÓm gèc vµ ®iÓm ngän trïng nhau.
+ §é dµi b»ng 0.
+ Híng bÊt k×.
3. Hai vÐct¬ cïng ph¬ng:
uuur uuur
uuur uuur
 AB // CD
Hai vÐct¬ AB; CD gäi lµ cïng ph¬ng: kÝ hiÖu AB // CD  
 A,B,C,D th¼ng hµng
4. Hai vÐct¬ cïng híng:

 AB / CD
Hai vÐct¬ AB; CD gäi lµ cïng híng: kÝ hiÖu AB  CD  
 hai tia AB, CD cïng híng
5. Hai vÐct¬ ngîc híng:

 AB / CD
AB  CD  
 hai tia AB, CD ngîc híng
 AB CD
6. Hai vÐct¬ b»ng nhau: Hai vÐct¬ AB; CD b»ng nhau: kÝ hiÖu AB CD  
 AB  CD
 AB CD
7. Hai vÐct¬ ®èi nhau: Hai vÐct¬ AB; CD ®èi nhau: kÝ hiÖu AB  CD  
 AB  CD
Hai vÐct¬

AB; CD

gäi lµ ngîcchíng: kÝ hiÖu

8. Gãc cña hai vÐct¬:
Gãc cña hai vÐct¬ AB; CD lµ gãc t¹o bëi hai tia Ox; Oy lÇn lît cïng híng víi hai tia AB; CD.
ˆ y 180 o .
+ Khi AB; CD kh«ng cïng híng th× 0 o xO
ˆ y 0 o
+ Khi AB; CD cïng híng th× xO

II. C¸c phÐp to¸n vÐct¬:

1. PhÐp céng vÐct¬:
§Þnh nghÜa: Tæng cña hai vÐct¬ a;b lµ mét vÐct¬ ®îc x¸c ®Þnh nh sau:
+ Tõ mét ®iÓm O tïy ý trªn mÆt ph¼ng dùng vÐct¬ OA a .
+ Tõ ®iÓm A dùng vÐct¬ AB b
+ Khi ®ã vÐct¬ OB gäi lµ vÐct¬ tæng hîp cña hai vÐct¬ a;b : OB a  b
HÖ thøc Chasles (Qui t¾c ba ®iÓm):
Víi 3 ®iÓm A, B, C bÊt k×, ta lu«n lu«n cã: AB  BC AC
(HÖ thøc Chasles cã thÓ më réng cho n ®iÓm liªn tiÕp)
PhÐp céng hai vÐct¬ ®ång qui (Qui t¾c h×nh b×nh hµnh): AB  AD AC (víi ABCD lµ h×nh b×nh hµnh)
Qui t¾c trung ®iÓm: Víi ®iÓm M tuú ý vµ I lµ trung ®iÓm cña AB ta lu«n cã: MI 

1
MA  MB
2





TÝnh chÊt:
- Giao ho¸n: a  b b  a
- KÕt hîp: a  b   c a  b  c 
- Céng víi kh«ng: a  0 a
- Céng víi vÐct¬ ®èi: a  (  a) 0
2. PhÐp trõ vÐct¬: a  b a  (  b)
Víi a  b c  a b  c
Qui t¾c ba ®iÓm: Cho ba ®iÓm O, A, B bÊt k× ta cã: AB OB  OA
3. PhÐp nh©n mét vÐct¬ víi mét sè thùc:
a. §Þnh nghÜa: k.a lµ mét vÐct¬:
- Víi a 0;k 0 th× vÐct¬ k.a sÏ cïng ph¬ng víi a vµ sÏ:
+ Cïng híng víi a nÕu k>0.
+ Ngîc híng víi a nÕu k<0.
+ Cã ®é dµi k.a  k . a
- 0.a k.0 0
b. TÝnh chÊt:
+) 1.a a; (  1).a  a
+) m.(n.a) (mn)a
+) m( a  b) ma  mb
+) a; b cïng ph¬ng ...
H×nh häc 10

Ch¬ng I - VÐc t¬
I. VÐc t¬:
1. §Þnh nghÜa:
VÐct¬ lµ mét ®o¹n th¼ng cã:
+ Mét ®Çu ®îc x¸c ®Þnh lµ gèc, cßn ®Çu kia lµ ngän.
+ Híng tõ gèc ®Õn ngän gäi lµ híng cña vÐct¬.
+ §é dµi cña ®o¹n th¼ng gäi lµ ®é dµi cña vÐct¬ (M« ®un)
VÐct¬ cã gèc A, ngän B ®îc kÝ hiÖu lµ
AB
uuur
; ®é dµi cña
AB
uuur
kÝ hiÖu lµ
AB
uuur
Mét vÐc t¬ cßn cã kÝ hiÖu bëi mét ch÷ c¸i in thêng phÝa trªn cã mòi tªn nh:
; ; ; ...a b c
r r r
2. VÐct¬ kh«ng:
VÐct¬ kh«ng:
0
r
lµ vÐct¬ cã:
+ §iÓm gèc vµ ®iÓm ngän trïng nhau.
+ §é dµi b»ng 0.
+ Híng bÊt k×.
3. Hai vÐct¬ cïng ph ¬ng:
Hai vÐct¬
;AB CD
uuur uuur
gäi lµ cïng ph¬ng: kÝ hiÖu
//
//
A,B,C,D th¼ng hµng
AB CD
AB CD
uuur uuur
4. Hai vÐct¬ cïng h íng:
Hai vÐct¬
CD;AB
gäi lµ cïng híng: kÝ hiÖu
h íng cïng CD AB,tia hai
CD//AB
CDAB
5. Hai vÐct¬ ng îc h íng:
Hai vÐct¬
CD;AB
gäi lµ ngîcchíng: kÝ hiÖu
6. Hai vÐct¬ b»ng nhau: Hai vÐct¬
CD;AB
b»ng nhau: kÝ hiÖu
CDAB
CDAB
CDAB
7. Hai vÐct¬ ®èi nhau: Hai vÐct¬
CD;AB
®èi nhau: kÝ hiÖu
CDAB
CDAB
CDAB
8. Gãc cña hai vÐct¬:
Gãc cña hai vÐct¬
CD;AB
lµ gãc t¹o bëi hai tia Ox; Oy lÇn lît cïng híng víi hai tia AB; CD.
+ Khi
CD;AB
kh«ng cïng híng th×
oo
180yO
ˆ
x0
.
+ Khi
CD;AB
cïng híng th×
o
0yO
ˆ
x
II. C¸c phÐp to¸n vÐct¬:
1. PhÐp céng vÐct¬:
§Þnh nghÜa: Tæng cña hai vÐct¬
b;a
lµ mét vÐct¬ ®îc x¸c ®Þnh nh sau:
+ Tõ mét ®iÓm O tïy ý trªn mÆt ph¼ng dùng vÐct¬
aOA
.
+ Tõ ®iÓm A dùng vÐct¬
bAB
+ Khi ®ã vÐct¬
OB
gäi lµ vÐct¬ tæng hîp cña hai vÐct¬
b;a
:
baOB
HÖ thøc Chasles (Qui t¾c ba ®iÓm):
Víi 3 ®iÓm A, B, C bÊt k×, ta lu«n lu«n cã:
ACBCAB
(HÖ thøc Chasles cã thÓ më réng cho n ®iÓm liªn tiÕp)
PhÐp céng hai vÐct¬ ®ång qui (Qui t¾c h×nh b×nh hµnh):
ACADAB
(víi ABCD lµ h×nh b×nh hµnh)
Qui t¾c trung ®iÓm: Víi ®iÓm M tuú ý vµ I lµ trung ®iÓm cña AB ta lu«n cã:
MBMA
2
1
MI
Các dạng toán Hình học vecto lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các dạng toán Hình học vecto lớp 10 - Người đăng: The Blues
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Các dạng toán Hình học vecto lớp 10 9 10 295