Ktl-icon-tai-lieu

Các dạng tóan liên quan đến khảo sát hàm số

Được đăng lên bởi hoangconglinh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2617 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đỗ Minh Tuấn

Các dạng tóan liên quan đến khảo sát hàm sốCác dạng toán liên quan đến khảo sát hàm số
Dạng 1: Cho hàm số y  f ( x, m) cú tập xỏc định D. Tỡm điều kiện của tham số m để hàm số đơn điệu trờn D
Cỏch giải


Hàm số đồng biến trờn D  y '  0, x  D



Hàm số nghịch biến trờn D  y '  0, x  D

Chỳ ý:
a  0
a  0
và y '  0,     
Nếu y '  ax 2  bx  c thỡ: y '  0,     
  0
  0
Dạng 2: Tỡm điều kiện của tham số m để hàm số y  f ( x, m) đơn điệu trờn một khoảng (a; b)
Cỏch giải


Hàm số đồng biến trờn (a; b)  y '  0, x  (a; b)



Hàm số nghịch biến trờn (a; b)  y '  0, x  (a; b)



Sử dụng kiến thức:

m  f ( x ), x  (a; b)  m  max f ( x ) và m  f ( x ), x  (a; b)  m  min f ( x )
( a;b )

( a;b )

Dạng 3: Tỡm điều kiện của tham số m để hàm số y  f ( x , m )  ax 3  bx 2  cx  d đơn điệu trờn một khoảng
cú độ dài bằng k cho trước.
Cỏch giải


Ta cú: y '  3ax 2  2bx  c



a  0
Hàm số đồng biến trờn khoảng ( x1; x2 )  PT: y '  0 cú hai nghiệm phõn biệt x1 và x2  
(1)
  0



Biến đổi x1  x2  k thành ( x1  x2 )2  4 x1x2  k 2



Sử dụng định lý Viet, đưa phương trỡnh (2) thành phương trỡnh theo m



Giải phương trỡnh, kết hợp với điều kiện (1) đưa ra kết quả

(2)

Dạng 4: Tỡm điều kiện của tham số m để hàm số y  f ( x, m) cú cực trị
Cỏch giải


Đối với hàm số: y  ax 3  bx 2  cx  d . Khi đú, ta cú: y '  3ax 2  2bx  c
Hàm số cú cực trị  Hàm số cú CĐ và CT  PT: y '  3ax 2  2bx  c  0 cú hai nghiệm phõn biệt



Đối với hàm số: y 

ax 2  bx  c
amx 2  2 anx  (bn  cm)
g ( x)
. Khi đú, ta cú: y ' 

2
mx  n
(mx  n)
(mx  n)2

Hàm số cú cực trị  Hàm số cú CĐ và CT
 PT: g ( x)  amx 2  2anx  (bn  cm)  0 cú hai nghiệm phõn biệt khỏc 

Trang 1

n
m

Đỗ Minh Tuấn

Cỏc dạng toỏn liờn quan đến khảo sỏt hàm sốDạng 5: Tỡm điều kiện của tham số m để hàm số y  f ( x, m) đạt cực trị tại điểm x0
Cỏch giải


Hàm số đạt cực trị tại điểm x0 thỡ: y ' ( x0 )  0 . GPT này ta tỡm được giỏ trị của m



Thử lại cỏc giỏ trị của m vừa tỡm được xem cú thỏa món hay khụng?


y '' ( x0 )  0  x0 là điểm CĐ

Nếu y  B3 hoặc y  B4 thỡ vận dụng kiến thức:

y '' ( x0 )  0  x0 là điểm CT


Nếu y 

B2
thỡ kiểm tra bằng cỏch lập bảng biến thiờn
B1

Dạng 6: Tỡm điều kiện của tham số m để hàm số y  f ( x, m) cú cực trị tại hai điểm x1 , x2 và cỏc điểm cực
trị đú thỏa món một hệ thức (I) nào đú.
Cỏch giải


Tỡm điều kiện của m để hàm số cú cực trị

...
Đỗ Minh Tun Các dng toán liên quan đến kho sát hàm s
Trang 1
Dạng 1: Cho hàm s
( , )
y f x m
có tp xác định D. Tìm điều kin của tham số m để hàm sđơn điệu trên D
Cách giải
Hàm s đồng biến trên D
'
0,
y x D
 
Hàm s nghịch biến trên D
'
0,
y x D
 
Chú ý:
Nếu
' 2
y ax bx c
thì:
'
0
0,
0
a
y
'
0
0,
0
a
y
Dạng 2: Tìm điều kin của tham số m để hàm s
( , )
y f x m
đơn điệu trên một khoảng
( ; )
a b
Cách giải
Hàm s đồng biến trên
'
( ; ) 0, ( ; )
a b y x a b
 
Hàm s nghịch biến trên
'
( ; ) 0, ( ; )
a b y x a b
 
Sử dụng kiến thức:
( ; )
( ), ( ; ) max ( )
a b
m f x x a b m f x
( ; )
( ), ( ; ) min ( )
a b
m f x x a b m f x
Dạng 3: Tìm điều kiện của tham số m để hàm s
3 2
( , )
y f x m ax bx cx d
đơn điệu trên mt khoảng
có độ dài bằng k cho trước.
Cách giải
Ta có:
' 2
3 2
y ax bx c
Hàm s đồng biến trên khoảng
1 2
( ; )
x x
PT:
'
0
y
có hai nghiệm phân biệt
1
x
2
x
0
0
a
(1)
Biến đổi
1 2
x x k
thành
2 2
1 2 1 2
( ) 4
x x x x k
(2)
Sử dụng định Viet, đưa phương trình (2) thành phương trình theo m
Gii phương trình, kết hp với điều kiện (1) đưa ra kết qu
Dạng 4: Tìm điều kin của tham s m để hàm s
( , )
y f x m
có cực trị
Cách giải
Đối vi hàm s:
3 2
y ax bx cx d
. Khi đó, ta có:
' 2
3 2
y ax bx c
Hàm s có cực trị
Hàm s có CĐ và CT
PT:
' 2
3 2 0
y ax bx c
có hai nghiệm phân biệt
Đối vi hàm s:
2
ax bx c
y
mx n
. Khi đó, ta có:
2
'
2 2
2 ( ) ( )
( ) ( )
amx anx bn cm g x
y
mx n mx n
Hàm s có cực trị
Hàm s có CĐ và CT
PT:
2
( ) 2 ( ) 0
g x amx anx bn cm
có hai nghiệm phân biệt khác
n
m
C¸c d¹ng to¸n liªn quan ®Õn kho s¸t hµm sè
www.VNMATH.com
Các dạng tóan liên quan đến khảo sát hàm số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các dạng tóan liên quan đến khảo sát hàm số - Người đăng: hoangconglinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Các dạng tóan liên quan đến khảo sát hàm số 9 10 943