Ktl-icon-tai-lieu

Các dạng toán lớp 5 thường gặp

Được đăng lên bởi emistxpt2011
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 427 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C¸c d¹ng to¸n líp 5 thêng gÆp
Toán 5 - Tìm X trong dãy tính
Bài 1: Tìm X:
a.( X-

1
)
2

x

5 7 1
 
3 4 2

Bài 2: a.( X +

b. 4,25 x ( X + 41,53) – 125 = 53,5

4 7
7
) x 5 
3 4
6

b.

6 15

8 X

Bài 3 :Tìm X : (X + 1) + (X + 4) + (X +7) +(X + 10) + . . . + (X + 28) = 155
Bài 4: Tìm X : a. 53,2 : ( X – 3,5) + 45,8 = 99
b. 71 + 65 x 4 =

X  140
X

+ 260

Toán 5 - Một số bài toán về tính nhanh
Bài 1: Tính nhanh :
2

3

6

1

a. 6 7 + 7 5 + 8 9 + 9 4 +

2 5 1 3
   
5 7 3 4

1967

4

4

1

1

1

1

1

1

1

b. 2  4  8  16  32  64  128
4

4

4

4

Bài 2: Tính bằng cách hợp lý: a. 2 x 4  4 x6  6 x8  8 x10  ...  16 x18  18 x 20
1

1

1

1

b. 6  12  20  ...  90
Bài 3: Tính nhanh: a.

1995 x1994  1
1993 x1995  1994
1

1

b.
3

2 2
2
2
  
3 15 35 63
1

1

Bài 4: Tính nhanh: (1 + 1 4 + 1 2 + 1 4 + 2 + 2 4 + 2 2 + 2

3
4

3

+ …+ 4 4 ) : 23

Bài 5: Tính nhanh :
a.

20,2 x5,1  30,3x3,4  14,58
14,58 x 460  7,29 x540 x 2

b.

5,22 x3134  10,44 x 275  20,88 x1,079
9,4  19,4  29,4  ...  199,4

Bài 6: Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách nhanh nhất:
a.

2,4 x1994 x 2  1,6 x3996 x3  1,2 x 4010 x 4
3  7  11  15  ...  95  99  275

b.

8,1 : 0,6 x1875  1,5 x625 x9
105  205  795  895

Bài 7: Tính nhanh: a.17,75 + 16,25 + 14,75 + 13,25 + … + 4,25 + 2,75 + 1,25

Trêng tiÓu Häc Hîp Thanh B. N¨m häc 2014 - 2014

C¸c d¹ng to¸n líp 5 thêng gÆp
26 x 49  23

b.( 2,0 + 2,1 + 2,2 + …+ 7,7 + 7,8 + 7,9 + 8,0) : ( 25 x 49  26 )
Bài 8: Tính bằng cách hợp lý:
a. 18, 75 + 17, 25 + 15,75 + 14,25 + 5,25 + 3,75 + 2,25
b.

(23,4  19,5) x7  (23,4  19,5) x3  11
0,55 x 2 x30  5 x11  2,75 x8

Bài 9: Tính nhanh:
a.

0,24 x 450  0,8 x15 x3  3 x3 x8
65  60  55  50  45  40  35  30  25  20  5

b.

0,36 x0,50  0,18 x 726 x 2  3 x324 x0,12
1  3  5  7  9  ...  27  29  31  152

Bài 10: Tính nhanh :a.1,5 + 2,5 + 3,5 + 4,5 + 5,5 + 6,5 + 7,5 + 8,5
13

b. 50 + 9 % + 41% + 24%
Bài 11: Tính nhanh:
a. 44,8 - 43,1 + 41,4 - 39,7 + …+ 14,2 + 12,5

b.97,8 - 95,5 + 93,2 + 90,9 +

…. + 47,2 - 44,9

Bài 12: Tính nhanh:

1
1
1
1
: 0,5  : 0,25  : 0,125 
: 0,1
2
4
8
10

Toán 5 - CÁC BÀI TOÁN dạng trung bình cộng
Bài 1: Cho hai số cú trung bỡnh cộng là 25. Số thứ nhất gấp 4 lần số thứ hai.
Tỡm hai số đó.
Bài 2: Trung bỡnh cộng tuổi của bố và mẹ là 41 tuổi và trung bỡnh cộng tuổi
của bố, mẹ và con là 30 tuổi. Hỏi con bao nhiờu tuổi?

Trêng tiÓu Häc Hîp Thanh B. N¨m häc 2014 - 2014

C¸c d¹ng to¸n líp 5 thêng gÆp
Bài 3: Cho trung bỡnh cộng ...
C¸c d¹ng to¸n líp 5 thêng gÆp
Toán 5 - Tìm X trong dãy tính
Bài 1: Tìm X:
a.( X-
2
1
) x
2
1
4
7
3
5
b. 4,25 x ( X + 41,53) – 125 = 53,5
Bài 2: a.( X +
6
7
5
4
7
)
3
4
x
b.
X
15
8
6
Bài 3 :Tìm X : (X + 1) + (X + 4) + (X +7) +(X + 10) + . . . + (X + 28) = 155
Bài 4: Tìm X : a. 53,2 : ( X – 3,5) + 45,8 = 99
b. 71 + 65 x 4 =
X
X 140
+ 260
Toán 5 - Một số bài toán về tính nhanh
Bài 1: Tính nhanh :
a. 6
7
2
+ 7
5
3
+ 8
9
6
+ 9
4
1
+
4
3
3
1
7
5
5
2
1967 b.
128
1
64
1
32
1
16
1
8
1
4
1
2
1
Bài 2: Tính bằng cách hợp lý: a.
b.
90
1
...
20
1
12
1
6
1
Bài 3: Tính nhanh: a.
199419951993
119941995
x
x
b.
63
2
35
2
15
2
3
2
Bài 4: Tính nhanh: (1 + 1
4
1
+ 1
2
1
+ 1
4
3
+ 2 + 2
4
1
+ 2
2
1
+ 2
4
3
+ + 4
4
3
) : 23
Bài 5: Tính nhanh :
a.
254029,746058,14
58,144,33,301,52,20
xxx
xx
b.
4,199...4,294,194,9
079,188,2027544,10313422,5
xxx
Bài 6: Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách nhanh nhất:
a.
2759995...151173
440102,1339966,1219944,2
xxxxxx
b.
895795205105
96255,118756,0:1,8
xxx
Bài 7: Tính nhanh: a.17,75 + 16,25 + 14,75 + 13,25 + + 4,25 + 2,75 + 1,25
Trêng tiÓu Häc Hîp Thanh B. N¨m häc 2014 - 2014
Các dạng toán lớp 5 thường gặp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các dạng toán lớp 5 thường gặp - Người đăng: emistxpt2011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Các dạng toán lớp 5 thường gặp 9 10 883