Ktl-icon-tai-lieu

Các dạng về Phương sai

Được đăng lên bởi ben1102
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Định nghĩa
Nếu

là giá trị kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X, thì phương sai là:

Nghĩa là, phương sai là giá trị kỳ vọng của bình phương của độ lệch của X so với giá trị trung bình của nó. Nói nôm na,
phương sai là "trung bình của bình phương khoảng cách của mỗi điểm dữ liệu tới trung bình". Do đó, nó là giá trị trung bình
của bình phương độ lệch. Phương sai của biến ngẫu nhiên X thường được ký hiệu là

,

, hoặc đơn giản là

.

Lưu ý: định nghĩa trên áp dụng cho cả các biến ngẫu nhiên rời rạc và liên tục.
Nhiều phân phối, ví dụ như phân phối Cauchy, là không có phương sai, do tích phân có được từ định nghĩa phương sai là
phân kỳ. Một phân phối không tồn tại giá trị kỳ vọng thì cũng không tồn tại phương sai. Nhưng điều ngược lại thì không đúng:
có những phân phối mà giá trị kì vọng tồn tại nhưng không tồn tại phương sai.

Các tính chất



Nếu phương sai tồn tại, thì nó không bao giờ âm, vì bình phương một số luôn dương hoặc bằng 0.
Đơn vị của phương sai là bình phương đơn vị của giá trị quan sát được của biến ngẫu nhiên. Ví dụ, phương sai của tập
hợp các chiều cao đo được tính theo centimet (cm) có đơn vị là cm bình phương. Đơn vị này gây bất tiện nên các nhà
thống kê thường sử dụng căn bậc hai của phương sai, gọi là độ lệch chuẩn, coi như là tổng của các phân tán.





Với
[sửa]

Nếu a và b là các hằng số thực, X là một biến ngẫu nhiên, thì

cũng là biến ngẫu nhiên với phương sai là:

Khi tính phương sai, để thuận tiện ta thường dùng công thức:

là hiệp phương sai, bằng 0 nếu X và Y là 2 biến ngẫu nhiên độc lập lẫn nhau.

Xấp xỉ phương sai của một hàm số

Phương pháp Delta sử dụng khai triển Taylor bậc hai để xấp xỉ phương sai của hàm số của một hay nhiều biến ngẫu nhiên. Ví dụ,
phương sai của hàm số theo một biến ngẫu nhiên được xấp xỉ bởi:

với giả thiết

khả vi bậc hai, trung bình và phương sai của

là hữu hạn (tức tồn tại).

Phương sai của tổng thể chung và phương sai mẫu
Trên nhiều tình huống thực tế, giá trị chính xác của phương sai của một tổng thể, kí hiệu bởi

là không thể xác định trước được.

Phương pháp chung để ước lượng phương sai của một tổng thể (hữu hạn hoặc vô hạn) làta sẽ lấy một mẫu hữu hạn các cá thể từ
quần thể. Giả sử rằng mẫu thu được có các giá trị đo được là
.
Phương sai của mẫu (gọi tắt là phương sai mẫu)

, được tính bởi:

trong đó

là số bình quân số học của mẫu.

Tuy nhiên,
là một ước lượng chệch (biased) của phương sai quần thể. Ước lượng sau là một ước lượng không chệch
(unbiased) của phương sai quần thể:

Chứng minh 1
Ph...
Định nghĩa
Nếu giá trị kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X, thì phương sai là:
Nghĩa là, phương sai là giá trị kỳ vọng của bình phương của độ lệch của X so với giá trị trung bình của nó. Nói nôm na,
phương sai là "trung bình của bình phương khoảng cách của mỗi điểm dữ liệu tới trung bình". Do đó, nó là giá trị trung bình
của bình phương độ lệch. Phương sai của biến ngẫu nhiên X thường được ký hiệu là , , hoặc đơn giản là .
Lưu ý: định nghĩa trên áp dụng cho cả các biến ngẫu nhiên rời rạcliên tục.
Nhiều phân phối, ví dụ như phân phối Cauchy, là không có phương sai, do tích phân có được từ định nghĩa phương sai là
phân kỳ. Một phân phối không tồn tại giá trị kỳ vọng thì cũng không tồn tại phương sai. Nhưng điều ngược lại thì không đúng:
có những phân phối mà giá trị kì vọng tồn tại nhưng không tồn tại phương sai.
Các tính chất
Nếu phương sai tồn tại, thì nó không bao giờ âm, vì bình phương một số luôn dương hoặc bằng 0.
Đơn vị của phương sai là bình phương đơn vị của giá trị quan sát được của biến ngẫu nhiên. Ví dụ, phương sai của tập
hợp các chiều cao đo được tính theo centimet (cm) có đơn vị là cm bình phương. Đơn vị này gây bất tiện nên các nhà
thống kê thường sử dụng căn bậc hai của phương sai, gọi là độ lệch chuẩn, coi như là tổng của các phân tán.
Nếu ab là các hằng số thực, X là một biến ngẫu nhiên, thì cũng là biến ngẫu nhiên với phương sai là:
Khi tính phương sai, để thuận tiện ta thường dùng công thức:
Với hiệp phương sai, bằng 0 nếu X và Y là 2 biến ngẫu nhiên độc lập lẫn nhau.
[sửa]Xấp xỉ phương sai của một hàm số
Phương pháp Delta sử dụng khai triển Taylor bậc hai để xấp xỉ phương sai của hàm số của một hay nhiều biến ngẫu nhiên. Ví dụ,
phương sai của hàm số theo một biến ngẫu nhiên được xấp xỉ bởi:
với giả thiết khả vi bậc hai, trung bình và phương sai của là hữu hạn (tức tồn tại).
Phương sai của tổng thể chung và phương sai mẫu
Trên nhiều tình huống thực tế, giá trị chính xác của phương sai của một tổng thể, kí hiệu bởi là không thể xác định trước được.
Phương pháp chung để ước lượng phương sai của một tổng thể (hữu hạn hoặc vô hạn) làta sẽ lấy một mẫu hữu hạn các cá thể từ
quần thể. Giả sử rằng mẫu thu được có các giá trị đo được là .
Phương sai của mẫu (gọi tắt là phương sai mẫu) , được tính bởi:
Các dạng về Phương sai - Trang 2
Các dạng về Phương sai - Người đăng: ben1102
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Các dạng về Phương sai 9 10 841