Ktl-icon-tai-lieu

Các đề thi TN - ĐH - CĐ hình học không gian (2002-2010)

Được đăng lên bởi superlucky_92
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 253 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BS+ST: Giaùo vieân: Ñoã Taát Thaéng

Tröôøng THPT Ngoâ Quyeàn

CÁC ĐỀ THI TN-DH-CD HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
TỪ NĂM 2002-2010
1./ TSĐH K.A 2002
Cho hình choùp tam giaùc ñeàu S.ABC ñænh S, coù ñoä daøi caïnh ñaùy baèng a. Goïi M vaø N laàn löôït laø caùc
trung ñieåm cuûa caïnh SB vaø SC. Tính theo a dieän tích tam giaù AMN, bieát raèng maët phaúng (AMN)
vuoâng goùc vôùi maët phaúng (SBC).
2./ TSĐH K.B 2002
cho hình laäp phöông ABCDA1B1C1D1 coù caïnh baèng a.
a) Tính theo a khoaûng caùch giöõa hai ñöôøng thaúng A1B vaø B1D.
b) Goïi M,N,P laàn löôït laø caùc trung ñieåm cuûa caùc caïn h BB1, CD, A1D1. Tính goùc giöõa hai ñöôøng
thaúng MP, C1N.
3./ TSĐH K.D 2002
Cho hình töù dieän ABCD coù caïnh AD vuoâng goùc vôùi maët phaúng (ABC) ; AC = AD = 4cm; AB = 3cm;
BC = 5cm. Tính khoaûng caùch töø ñieåm A tôùi maët phaúng (BCD).
4./ TSĐH K.A 2003
1) Cho hình laäp phöông ABCD.A’B’C’D’. Tính soá ño cuûa goùc phaúng nhò dieän [B,A’C,D].
2) Trong khoâng gian vôùi heä truïc toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxyz cho hình hoäp chöõ nhaät
ABCD.A’B’C’D’ coù A truønh vôùi goác cuûa heä toïa ñoä, B(a; 0; 0) , D(0; a; 0), A’(0; 0; b) (a>0,
b>0). Goïi M laø trung ñieåm caïnh CC’.
a) tính theå tích khoái töù dieän BDA’M theo a vaø b.
a
b) Xaùc ñònh tyû soá b ñeå hai maët phaúng (A’BD) vaø (MBD) vuoâng goùc vôùi nhau.
5./ TSĐH K.B 2003
·
Cho hình laêng truï ñöùng ABCD.A’B’C’D’ coù ñaùy ABCD laø moät hình thoi caïnh a, goùc BAD
= 600. Goïi M
laø trung ñieåm caïnh AA’ vaø N laø trung ñieåm caïnh CC’. Chöùng minh raèng boán ñieåm B’, M, D, N cuøng
thuoäc moät maët phaúng. Haõy tính ñoä daøi canh AA’ theo a ñeå töù giaùc B’MDN laø hình vuoâng.
6./ TSĐH K.D 2003



Cho hai maët phaúng (P) vaø (Q) vuoâng goùc vôùi nhau, coù giao tuyeán laø ñöôøng thaúng . Treân

 laáy hai

ñieåm A, B vôùi AB = a . trong maët phaúng (P) laá ñieåm C , trong maët phaúng (Q) laáy ñieåm D sao cho AC,
BD vuoâng goùc vôùi

 vaø AC = BD = AB. Tính baùn kính maët caàu ngoaïi tieáp töù dieän ABCD vaø tính

khoaûng caùch töø A ñeán maët phaúng (BCD) theo a.
7./ TSĐH K.A 2004
Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Ñeâcac Oxyz cho hình choùp S.ABCD coù ñaùy ABCD laø hình thoi, AC
caét BD taïo goác toïa ñoä O. Bieát A(2; 0; 0), B (0; 1; 0), S(0; 0; 2 2 ). Goïi M laø trung ñieåm caïnh SC.
a) Tính goùc vaø khoaûng caùch giöõa hai ñöôûng thaúng SA, BM.
Giaû söû maët phaúng (ABM) caét ñöôøng thaúng SD taïi ñieåm N. Tính theå tích khoái hình choùp A.ABMN
8./ TSĐH K.B 2004
Cho hình choùp töù giaùc ñeàu S.ABCD coù caïnh ñaùy baèng a, ...
BS+ST: Giaùo vieân: Ñoã Taát Thaéng Tröôøng THPT Ngoâ Quyeàn
CÁC ĐỀ THI TN-DH-CD HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
TỪ NĂM 2002-2010
1./ TSĐH K.A 2002
Cho hình choùp tam giaùc ñeàu S.ABC ñænh S, coù ñoä daøi caïnh ñaùy baèng a. Goïi M vaø N laàn löôït laø caùc
trung ñieåm cuûa caïnh SB vaø SC. Tính theo a dieän tích tam giaù AMN, bieát raèng maët phaúng (AMN)
vuoâng goùc vôùi maët phaúng (SBC).
2./ TSĐH K.B 2002
cho hình laäp phöông ABCDA
1
B
1
C
1
D
1
coù caïnh baèng a.
a) Tính theo a khoaûng caùch giöõa hai ñöôøng thaúng A
1
B vaø B
1
D.
b) Goïi M,N,P laàn löôït laø caùc trung ñieåm cuûa caùc caïn h BB
1
, CD, A
1
D
1
. Tính goùc giöõa hai ñöôøng
thaúng MP, C
1
N.
3./ TSĐH K.D 2002
Cho hình töù dieän ABCD coù caïnh AD vuoâng goùc vôùi maët phaúng (ABC) ; AC = AD = 4cm; AB = 3cm;
BC = 5cm. Tính khoaûng caùch töø ñieåm A tôùi maët phaúng (BCD).
4./ TSĐH K.A 2003
1) Cho hình laäp phöông ABCD.A’B’C’D’. Tính soá ño cuûa goùc phaúng nhò dieän [B,A’C,D].
2) Trong khoâng gian vôùi heä truïc toïa ñoä Ñeâcac vuoâng goùc Oxyz cho hình hoäp chöõ nhaät
ABCD.A’B’C’D’ coù A truønh vôùi goác cuûa heä toïa ñoä, B(a; 0; 0) , D(0; a; 0), A’(0; 0; b) (a>0,
b>0). Goïi M laø trung ñieåm caïnh CC’.
a) tính theå tích khoái töù dieän BDA’M theo a vaø b.
b) Xaùc ñònh tyû soá
a
b
ñeå hai maët phaúng (A’BD) vaø (MBD) vuoâng goùc vôùi nhau.
5./ TSĐH K.B 2003
Cho hình laêng truï ñöùng ABCD.A’B’C’D’ coù ñaùy ABCD laø moät hình thoi caïnh a, goùc
·
BAD
= 60
0
. Goïi M
laø trung ñieåm caïnh AA’ vaø N laø trung ñieåm caïnh CC’. Chöùng minh raèng boán ñieåm B’, M, D, N cuøng
thuoäc moät maët phaúng. Haõy tính ñoä daøi canh AA’ theo a ñeå töù giaùc B’MDN laø hình vuoâng.
6./ TSĐH K.D 2003
Cho hai maët phaúng (P) vaø (Q) vuoâng goùc vôùi nhau, coù giao tuyeán laø ñöôøng thaúng . Treân laáy hai
ñieåm A, B vôùi AB = a . trong maët phaúng (P) laá ñieåm C , trong maët phaúng (Q) laáy ñieåm D sao cho AC,
BD vuoâng goùc vôùi vaø AC = BD = AB. Tính baùn kính maët caàu ngoaïi tieáp töù dieän ABCD vaø tính
khoaûng caùch töø A ñeán maët phaúng (BCD) theo a.
7./ TSĐH K.A 2004
Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Ñeâcac Oxyz cho hình choùp S.ABCD coù ñaùy ABCD laø hình thoi, AC
caét BD taïo goác toïa ñoä O. Bieát A(2; 0; 0), B (0; 1; 0), S(0; 0;
2 2
). Goïi M laø trung ñieåm caïnh SC.
a) Tính goùc vaø khoaûng caùch giöõa hai ñöôûng thaúng SA, BM.
Giaû söû maët phaúng (ABM) caét ñöôøng thaúng SD taïi ñieåm N. Tính theå tích khoái hình choùp A.ABMN
8./ TSĐH K.B 2004
Cho hình choùp töù giaùc ñeàu S.ABCD coù caïnh ñaùy baèng a, goùc giöõa caïnh beân vaø maët ñaùy baèng
(0
0
<
< 90
0
). Tính tang cuûa goùc giöõa hai maët phaúng (SAB) vaø (ABCD) theo
. Tính theå tích khoái choùp
S.ABCD theo a vaø
.
- 1 -
Các đề thi TN - ĐH - CĐ hình học không gian (2002-2010) - Trang 2
Các đề thi TN - ĐH - CĐ hình học không gian (2002-2010) - Người đăng: superlucky_92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Các đề thi TN - ĐH - CĐ hình học không gian (2002-2010) 9 10 179