Ktl-icon-tai-lieu

Các đề và đáp án ôn thi vào lớp 10 chuyên lý

Được đăng lên bởi nguyenmenlethanhtong
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3128 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Các đề và đáp án ôn thi vào lớp 10 chuyên lý

Đề số 2

Bài 1:
Hai ô tô A và B chạy trên 2 đờng thẳng vuông góc với nhau sau khi gặp
nhau ở ngã t hai xe tiếp tục chuyển động theo hớng cũ. Xe A có vận tốc 32,4 km/h, xe B
có vận tốc 43,2 km/h.
a. Xác định vận tốc tơng đối của xe B so với xe A
b. Sau bao lâu 2 xe cách nhau 135 km.
Bài 2:
Cho mạch điện nh hình vẽ:

R1 = R2 = R3 = 6 Ω ; R4 = 2 Ω
UAB = 18 v
a. Nối M và B bằng một vôn kế. Tìm số chỉ của vôn kế
b. Nối M và B bằng 1 am pe kế điện trở không đáng kể. Tìm số chie của ampe kế,
chiều dòng qua A.
Bài 3:Trên hình vẽ xy là trục chính của một thấu kính, AB là vật sáng, A’B’ là ảnh của
AB qua thấu kính. Bằng cách vẽ hãy xác định: Vị trí, tính chất, các tiêu điểm của thấu
kính (lí do tại sao lại vẽ nh vậy). A’B’ là ảnh gì ? Vì sao ?

Bài 4:Ngời ta nung một miếng thép khối lợng m = 1 kg đợc nung đến 5000C rồi thả vào
một ấm đựng 2 kg nớc ở 200C, khối lợng của ấm là 0,5 kg làm bằng nhôm. Tính nhiệt lợng cuối cùng của hệ. Cho nhiệt dung riêng của nớc 4200 J/kg độ. Nhôm 880 J/kg độ ,
thép 460 J/kg độ và hiệu suất truyền nhiệt là 80%.
Đáp án
Bài 1:
a. Hai xe chuyển động theo 2 hớng nh hình vẽ.
Chọn xe A làm mốc thì vận tốc của xe B so với xe B là vBA.
2
2
Theo hình vẽ thì ta có: vBA = v A + vB = 32,42 + 43,2 2 = 54 km / h
b. Thời gian để khoảng cách là 135 km
Chuyển động tơng đối của 2 xe cũng là chuyển động thẳng đều.
S = vBA . t

⇒t=

S
135
=
= 2,5 ( h)
v BA
54

Bài 2:
a. Số chỉ của vôn kế.
Vôn kế có điện trở rất lớn nên dòng điện không đi qua vôn kế.

Sơ đồ mạch điện [(R2 nt R3) // R1] nt R4.

- Số chỉ của ampe kế chỉ hiệu điện thế UMB.
- Điện trở tơng đơng:
R23 = R2 + R3 = 12 Ω
R1 ⋅ R 23

R123 = R + R = 4 Ω
1
23
RAB = R123 + R4 = 6 Ω
- Cờng độ dòng điện qua mạch chính:
IC =

U AB
=3A
R AB

Hiệu điện thế:
UNB = U4 = I4 . R4 = IC . R4 = 6 v
UAN = UAB - UNB = 12 v
- Cờng độ qua R2 ; R3 :
I 23 =

U AN
=1A
R23

- Hiệu điện thế: UMN = U3 = I3 . R3 = 6 v
- Số chỉ của vôn kế:
uv = UMB = UMN + UNB = U3 + U4 = 12 v
b. Số chỉ của ampe kế.
Sơ đồ mạch:

R3 ⋅ R 4
ơng đơng:R34 = R + R = 1,5 Ω
3
4
R1 ⋅ R 43
R143 = R + R = 7,5 Ω
1
43
U AB
Cờng độ dòng điện qua R1 : I 1 = R = 2,4 A
143
U AB
Cờng độ dòng điện qua R2 : I 2 = R = 3 A
2

Hiệu điện thế: UNB = U34 = I34 R34 = I1R34 = 3,6 v
Dòng điện qua R3 :
I3 =

U 3 U 34
=
0,6 A
R3
R3

Điện trở t-

Xét vị trí nút M ta có
IA = Ic + IB = 3,6 (A)
Dòng điện qua
từ M ---> B
Bài 3:
Nối B với...
Phần này dùng kiểu chữ: VnTime. (Nếu không đọc được thì bôi đen rồi chuyển
sang kiểu chữ VnTime)
Các đề và đáp án ôn thi vào lớp 10 chuyên lý
§Ò sè 2
Bµi 1: Hai « t« A vµ B ch¹y trªn 2 ®êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau sau khi gÆp
nhau ë ng· t hai xe tiÕp tôc chuyÓn ®éng theo híng cò. Xe A cã vËn tèc 32,4 km/h, xe B
cã vËn tèc 43,2 km/h.
a. X¸c ®Þnh vËn tèc t¬ng ®èi cña xe B so víi xe A
b. Sau bao l©u 2 xe c¸ch nhau 135 km.
Bµi 2: Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ:
R
1
= R
2
= R
3
= 6 ; R
4
= 2
U
AB
= 18 v
a. Nèi M vµ B b»ng mét v«n kÕ. T×m sè chØ cña v«n kÕ
b. Nèi M vµ B b»ng 1 am pe ®iÖn trë kh«ng ®¸ng kÓ. T×m sè chie cña ampe kÕ,
chiÒu dßng qua A.
Bµi 3:Trªnnh xy trôc chÝnh cña mét thÊu kÝnh, AB vËt s¸ng, A’B’ ¶nh cña
AB qua thÊu kÝnh. B»ng c¸ch h·y x¸c ®Þnh: trÝ, tÝnh chÊt, c¸c tiªu ®iÓm cña thÊu
kÝnh (lÝ do t¹i sao l¹i vÏ nh vËy). A’B’ lµ ¶nh g× ? V× sao ?
Bµi 4:Ngêi ta nung mét miÕng thÐp khèi lîng m = 1 kg ®îc nung ®Õn 500
0
C råi th¶ vµo
mét Êm ®ùng 2 kg níc ë 20
0
C, khèi lîng cña Êm0,5 kg lµm b»ng nh«m. TÝnh nhiÖt l-
îng cuèi cïng cña hÖ. Cho nhiÖt dung riªng cña níc 4200 J/kg ®é. Nh«m 880 J/kg ®é ,
thÐp 460 J/kg ®é vµ hiÖu suÊt truyÒn nhiÖt lµ 80%.
§¸p ¸n
Bµi 1:
a. Hai xe chuyÓn ®éng theo 2 híng nh h×nh vÏ.
Chän xe A lµm mèc th× vËn tèc cña xe B so víi xe B lµ v
BA
.
Theo h×nh vÏ th× ta cã:
hkmvvv
BABA
/542,434,32
2222
=+=+=
b. Thêi gian ®Ó kho¶ng c¸ch lµ 135 km
ChuyÓn ®éng t¬ng ®èi cña 2 xe còng lµ chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu.
S = v
BA
. t
)(5,2
54
135
h
v
S
t
BA
===
Bµi 2:
a. Sè chØ cña v«n kÕ.
V«n kÕ cã ®iÖn trë rÊt lín nªn dßng ®iÖn kh«ng ®i qua v«n kÕ.
Các đề và đáp án ôn thi vào lớp 10 chuyên lý - Trang 2
Các đề và đáp án ôn thi vào lớp 10 chuyên lý - Người đăng: nguyenmenlethanhtong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Các đề và đáp án ôn thi vào lớp 10 chuyên lý 9 10 751