Ktl-icon-tai-lieu

Các định luật bảo toàn

Được đăng lên bởi Manh Lexuan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- ĐT: 01689.996.187

21

Website, Diễn đàn: 

- vuhoangbg@gmail.com

ĐỘNG LƯỢNG. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC:
* PHƯƠNG PHÁP GIẢI
Dạng 1: : Tính động lượng của một vật, một hệ vật.
- Động lượng p của một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc
một đại lượng được xác định bởi biểu thức: p = m v
- Đơn vị động lượng: kgm/s hay kgms-1.
- Động lượng
hệ vật:
ur uur uur
Nếu:
Nếu:
Nếu:
Nếu:

v

là

p = p1 + p2
ur
ur
p1 ↑↑ p 2 ⇒ p = p1 + p2
ur
ur
p1 ↑↓ p 2 ⇒ p = p1 − p2
ur ur
p1 ⊥ p 2 ⇒ p = p12 + p2 2
uur uur

p1 , p2 = α ⇒ p 2 = p12 + p2 2 + 2 p1. p2 .cosα

(

)

Dạng 2: Bài tập về định luật bảo toàn động lượng
Bước 1: Chọn hệ vật cô lập khảo sát
Bước 2: Viết biểu thức động lượng của hệ trước và sau hiện
tượng.
uur uur
Bước 3: áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ: pt = ps (1)
Bước 4: Chuyển phương trình (1) thành dạng vô hướng (bỏ vecto) bằng 2 cách:
+ Phương pháp chiếu
+ Phương pháp hình học.
*. Những lưu ý khi giải các bài toán liên quan đến định luật bảo toàn động lượng:
a. Trường hợp các vector động lượng thành phần (hay các vector vận tốc thành
phần) cùng phương, thì biểu thức của định luật bảo toàn động lượng được viết lại:
m1v1 + m2v2 = m1 v1' + m2 v '2
Trong trường hợp này ta cần quy ước chiều dương của chuyển động.
- Nếu vật chuyển động theo chiều dương đã chọn thì v > 0;
- Nếu vật chuyển động ngược với chiều dương đã chọn thì v < 0.
b. Trường hợp các vector động lượng thành phần (hay các vector vận tốc thành
phần) không cùng phương, thì ta cần sử dụng hệ thức vector: p s = p t và biểu diễn trên
hình vẽ. Dựa vào các tính chất hình học để tìm yêu cầu của bài toán.
c. Điều kiện áp dụng định luật bảo toàn động lượng:
- Tổng ngoại lực tác dụng lên hệ bằng không.
- Ngoại lực rất nhỏ so với nội lực
- Thời gian tương tác ngắn.
ur
ur
- Nếu F ngoai luc ≠ 0 nhưng hình chiếu của F ngoai luc trên một phương nào đó bằng không thì
động lượng bảo toàn trên phương đó.

- ĐT: 01689.996.187

Website, Diễn đàn: 

- vuhoangbg@gmail.com

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 1: Hai vật có khối lượng m1 = 1 kg, m2 = 3 kg chuyển động với các vận tốc v1 = 3
m/s và v2 = 1 m/s. Tìm tổng động lượng ( phương, chiều và độ lớn) của hệ trong các
trường hợp :
a) vr 1 và vr 2 cùng hướng.
b) vr 1 và vr 2 cùng phương, ngược chiều.
c) vr 1 và vr 2 vuông góc nhau
Giải
r
r
r
a) Động lượng của hệ : p = p 1 + p 2
Độ lớn : p = p1 + p2 = m1v1 + m2v2 = 1.3 + 3.1 = 6 kgm/s
b) Động lượng của hệ : pr = pr 1 + pr 2
Độ lớn : p = m1v1...
- ĐT: 01689.996.187 Website, Din đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com
A. TÓM TT KIN THC:
* PHƯƠNG PHÁP GII
Dng 1: : Tính động lượng ca mt vt, mt h vt.
- Động lượng
p
ca mt vt khi lượng m đang chuyn động vi vn tc
v
mt đại lượng được xác định bi biu thc:
p
= m
v
- Đơn v động lượng: kgm/s hay kgms
-1
.
- Động lượng h vt:
1 2
p p p
= +
ur uur uur
Nếu:
1 2
1 2
p p p p p
↑↑ = +
ur ur
Nếu:
1 2
1 2
↑↓ =
ur ur
Nếu:
2 2
1 2
1 2
p p p p p
= +
ur ur
Nếu:
(
)
2 2 2
1 2 1 2 1 2
, 2 . . os
p p p p p p p c
α α
= = + +
uur uur
Dng 2: Bài tp v định lut bo toàn đng lượng
Bước 1: Chn h vt cô lp kho sát
Bước 2: Viết biu thc động lượng ca h trước và sau hin tượng.
Bước 3: áp dng định lut bo toàn động lưng cho h:
t s
p p
=
uur uur
(1)
Bước 4: Chuyn phương trình (1) thành dng vô hưng (b vecto) bng 2 cách:
+ Phương pháp chiếu
+ Phương pháp hình hc.
*. Nhng lưu ý khi gii các bài toán liên quan đến định lut bo toàn động lượng:
a. Trường hp các vector động lượng thành phn (hay các vector vn tc thành
phn) cùng phương, t biu thc ca định lut bo toàn động lượng được viết li:
m
1
v
1
+ m
2
v
2
= m
1
'
1
v
+ m
2
'
2
v
Trong trường hp này ta cn quy ước chiu dương ca chuyn động.
- Nếu vt chuyn đng theo chiu dương đã chn thì v > 0;
- Nếu vt chuyn đng ngược vi chiu dương đã chn thì v < 0.
b. Trường hp các vector động lượng thành phn (hay các vector vn tc thành
phn) không cùng phương, thì ta cn s dng h thc vector:
s
p
=
t
p
biu din trên
hình v. Da vào các tính cht hình hc để tìm yêu cu ca bài toán.
c. Điu kin áp dng định lut bo toàn động lượng:
- Tng ngoi lc tác dng lên h bng không.
- Ngoi lc rt nh so vi ni lc
- Thi gian tương tác ngn.
- Nếu
ai luc
0
ngo
F
ur
nhưng hình chiếu ca
ai luc
ngo
F
ur
trên mt phương nào đó bng không thì
động lượng bo toàn trên phương đó.
ĐỘNG LƯỢNG. ĐỊNH LUT BO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG
2
1
Các định luật bảo toàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các định luật bảo toàn - Người đăng: Manh Lexuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Các định luật bảo toàn 9 10 85