Ktl-icon-tai-lieu

các giới sinh vật

Được đăng lên bởi hoangthuan999567
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 2. các giới sinh vật
Câu 1: Đặc điểm chung của trùng roi, amip, vi khuẩn là :
A. Đều thuộc giới động vật
B. Đều có cấu tạo đơn bào
C. Đều thuộc giới thực vật
D. Đều là những cơ thể đa bào
Câu 2: Nhà phân loại học Caclinê đã phân chia sinh vật làm hai giới
A. Giới khởi sinh và giới nguyên sinh
B. Giới động vật và giới thực vật
C. Giới nguyên sinh và giới động vật
D. Giới thực vật và giới khởi sinh
Câu 3: Vi khuẩn là dạng sinh vật được xếp vào giới nào sau đây ?
A. Giới nguyên sinh B. Giới thực vật
C. Giới khởi sinh
D. Giới động vật
Câu 4: Đặc điểm của sinh vật thuộc giới khởi sinh là :
A. Chưa có cấu tạo tế bào
B. Tế bào cơ thể có nhân sơ
C. Là những có thể có cấu tạo đa bào
D. Cả a,b,c đều đúng
Câu 5: Sinh vật thuộc giới nào sau đây có đặc điểm cấu tạo nhân tế bào khác hẳn với các giới
còn lại ?
A. Giới nam
B. Giới động vật
C. Giới thực vật
D. Giới khởi sinh
Câu 6: Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới Nguyên sinh , giới thực vật và giới động
vật là :
A. Cơ thể đều có cấu tạo đa bào
B. Tế bào cơ thể đều có nhân sơ
C. Cơ thể đều có cấu tạo đơn bào
D.Tế bào cơ thể đều có nhân chuẩn .
Câu 7: Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới nấm và giới thực vật là:
A. Đều có lối sống tự dưỡng
B. Đều sống cố định
C. Đều có lối sống hoại sinh
D. Cơ thể có cấu tạo đơn bào hay đa bào
Câu 8: Sinh vật nào sau đây có cấu tạo cơ thể đơn bào và có nhân chuẩn ?
A. Động vật nguyên sinh
B. Vi khuẩn C. Virut
D. Cả A, B , C đều đúng
Câu 9: Những giới sinh vật có đặc điểm cấu tạo cơ thể đa bào và có nhân chuẩn là:
A. Thực vật, nấm, động vật
B. Nguyên sinh, khởi sinh, động vật
C. Thực vật, nguyên sinh, khởi sinh D. Nấm, khởi sinh, thực vật
Câu 10: Hiện nay người ta ước lượng số loài sinh vật đang có trên Trái đất vào khoảng:
A. 1,5 triệu
B. 2,5 triệu
C. 3,5 triệu
D. 4,5 triệu
Câu 11: Trong các đơn vị phân loại sinh vật dưới đây, đơn vị thấp nhất so với các đơn vị còn lại
là:
A. Họ
B. Bộ
C. Lớp
D. Loài
Câu 12: Bậc phân loại cao nhất trong các đơn vị phân loại sinh vật là :
A. Loài
B. Ngành
C. Giới
D. Chi
Câu 13: Đặc điểm của động vật khác biệt so với thực vật là:
A. Có cấu tạo cơ thể đa bào
B. Có phương thức sống dị dưỡng
C. Được cấu tạo từ các tế bào có nhân chuẩn
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 14: Phát biểu nào sau đây đúng với nấm ?
A. Là những sinh vật đa bào
B. Cấu tạo tế bào có chứa nhân chuẩn
C. Sống dị dưỡng theo lối hoại sinh
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 15: Câu có nội dung đúng trong các câu sau đây là :
A. Chỉ có thực vật mới sống tự dưỡng quang hợp B. Chỉ có động vậ...
Bài 2. các giới sinh vật
Câu 1: Đặc điểm chung của trùng roi, amip, vi khuẩn là :
A. Đều thuộc giới động vật B. Đều có cấu tạo đơn bào
C. Đều thuộc giới thực vật D. Đều là những cơ thể đa bào
Câu 2: Nhà phân loại học Caclinê đã phân chia sinh vật làm hai giới
A. Giới khởi sinh và giới nguyên sinh B. Giới động vật và giới thực vật
C. Giới nguyên sinh và giới động vật D. Giới thực vật và giới khởi sinh
Câu 3: Vi khuẩn là dạng sinh vật được xếp vào giới nào sau đây ?
A. Giới nguyên sinh B. Giới thực vật C. Giới khởi sinh D. Giới động vật
Câu 4: Đặc điểm của sinh vật thuộc giới khởi sinh là :
A. Chưa có cấu tạo tế bào B. Tế bào cơ thể có nhân sơ
C. Là những có thể có cấu tạo đa bào D. Cả a,b,c đều đúng
Câu 5: Sinh vật thuộc giới nào sau đây đặc điểm cấu tạo nhân tế bào khác hẳn với các giới
còn lại ?
A. Giới nam B. Giới động vật C. Giới thực vật D. Giới khởi sinh
Câu 6: Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới Nguyên sinh , giới thực vật giới động
vật là :
A. Cơ thể đều có cấu tạo đa bào B. Tế bào cơ thể đều có nhân sơ
C. Cơ thể đều có cấu tạo đơn bào D.Tế bào cơ thể đều có nhân chuẩn .
Câu 7: Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới nấm và giới thực vật là:
A. Đều có lối sống tự dưỡng B. Đều sống cố định
C. Đều có lối sống hoại sinh D. Cơ thể có cấu tạo đơn bào hay đa bào
Câu 8: Sinh vật nào sau đây có cấu tạo cơ thể đơn bào và có nhân chuẩn ?
A. Động vật nguyên sinh B. Vi khuẩn C. Virut D. Cả A, B , C đều đúng
Câu 9: Những giới sinh vật có đặc điểm cấu tạo cơ thể đa bào và có nhân chuẩn là:
A. Thực vật, nấm, động vật B. Nguyên sinh, khởi sinh, động vật
C. Thực vật, nguyên sinh, khởi sinh D. Nấm, khởi sinh, thực vật
Câu 10: Hiện nay người ta ước lượng số loài sinh vật đang có trên Trái đất vào khoảng:
A. 1,5 triệu B. 2,5 triệu C. 3,5 triệu D. 4,5 triệu
Câu 11: Trong các đơn vị phân loại sinh vật dưới đây, đơn vị thấp nhất so với các đơn vị còn lại
là: A. Họ B. Bộ C. Lớp D. Loài
Câu 12: Bậc phân loại cao nhất trong các đơn vị phân loại sinh vật là :
A. Loài B. Ngành C. Giới D. Chi
Câu 13: Đặc điểm của động vật khác biệt so với thực vật là:
A. Có cấu tạo cơ thể đa bào B. Có phương thức sống dị dưỡng
C. Được cấu tạo từ các tế bào có nhân chuẩn D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 14: Phát biểu nào sau đây đúng với nấm ?
A. Là những sinh vật đa bào B. Cấu tạo tế bào có chứa nhân chuẩn
C. Sống dị dưỡng theo lối hoại sinh D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 15: Câu có nội dung đúng trong các câu sau đây là :
A. Chỉ có thực vật mới sống tự dưỡng quang hợp B. Chỉ có động vật theo lối dị dưỡng
C. Giới động vật gồm các cơ thể đa bào và cùng có cơ thể đơn bào
D. Vi khuẩn không có lối sống cộng sinh .
Câu 16: Sống tự dưỡng quang hợp có ở :
A. Thực vật , nấm B. Động vật , tảo C. Thực vật , tảo D. Động vật , nấm
Câu 17: Nhóm nào sau đây có cấu tạo cơ thể đơn bào ?
A. Thực vật bậc nhất B. Động vật nguyên sinh
C. Thực vật bậc cao D. Động vật có xương sống
bài – Giới khởi sinh, giới nguyên sinh và giới nấm
Câu 18: Điều sau đây đúng khi nói về đặc điểm của vi khuẩn là:
A. Có tốc độ sinh sản rất nhanh B. Tế bào có nhân chuẩn
C. Cơ thể chưa có cấu tạo tế bào D. Cơ thể đa bào
2- Các giới sinh vật SH 10 CB GV: Phạm Thị Tiến Quỳnh
1
các giới sinh vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các giới sinh vật - Người đăng: hoangthuan999567
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
các giới sinh vật 9 10 67