Ktl-icon-tai-lieu

Các hiện tượng cần biết về tự nhiên Việt Nam

Được đăng lên bởi tranhonghatb
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 907 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.

NGUYÊN NHÂN GÂY LŨ LỤT LỚN Ở ĐBSCL

Những năm gần đây đã có những trận lũ lụt lớn chưa từng thấy x ảy ra t ại vùng
đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Đặc biệt là cơn l ũ l ụt t ừ tháng 9 đến tháng
11 năm 2000 được gọi cơn lũ thế kỷ. Cơn lũ này đã làm gần 1000 ng ười thiệt
mạng và tổn thất về tài sản và mùa màng được ước lượng đến 500 triệu Mỷ Kim.
Hiện nay mực nước sông Cửu Long đang ở trong tình trạng báo động. L ũ l ụt là
một hiện tượng thiên nhiên xảy ra hàng năm tại vùng ĐBSCL. Các c ơn l ũ b ắt đầu
khi nước sông Cửu Long dâng cao làm ngập vùng Savannakhet và Pakse ở mi ền
Nam Lào rồi đến vùng Kratie ở miền Đông Kampuchea. Nước lũ từ thượng l ưu
theo sông Tiền và sông Hậu chảy vào nước ta r ồi thoát ra biển Đông. Mùa l ũ
thường kéo dài từ cuối tháng 6 cho đến cuối tháng 12 và được chia ra ba giai
đoạn. Trong giai đoạn 1, từ tháng 7 đến tháng 8, n ước l ũ ch ảy vào các kinh và
các mương rạch thiên nhiên vùng Đồng tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên. Cao
điểm lũ lụt xảy ra trong giai đoạn 2 khi mực nước sông Tiền ở Tân Châu cao h ơn
4,2 m, và mực nước sông Hậu ở Châu Đốc cao hơn 3,5 m. Đây là nh ững tiêu
chuẩn của Ủy ban Quốc tế Sông Mekong (Mekong River Commission) dùng để
định nghỉa mổi khi ĐBSCL bị lụt. Giai đoạn 3 bắt đầu từ tháng 10 khi m ực n ước
hạ thấp dần cho đến cuối tháng 12.
Như trên đã trình bày lũ lụt ở ĐBSCL bắt đầu do nước lũ ở thượng l ưu sông C ửu
Long. Nước lũ vùng thượng lưu do đâu mà có? Hàng năm nh ững tr ận bão bi ển và
gió mùa Tây Nam đã gây nên những trận m ưa l ớn làm m ực n ước sông C ửu Long
dâng cao. Đặc biệt vào năm 2000, gió mùa bắt đầu sớm hơn đến 6-8 tuần.
Những trận mưa lớn vào tháng 7 ở phía B ắc Lào và vùng Tây Nam Trung Hoa đã
nâng cao mực nước sông Cửu Long ở Vạn Tượng. M ực n ước c ứ dâng cao trong
vòng hai tháng tới. Đến cuối tháng 8, sông chính và các sông ph ụ ở Nam Lào đả
tràn bờ. Cộng thêm những cơn bão biển Đông đã liên tiếp mang đến nh ững tr ận
mưa lớn ở miền Trung nuớc ta, những tỉnh thành miền Đông n ước Kampuchea, và
vùng ĐBSCL. Đến đầu tháng 10 đã có một vùng biển nội địa sâu đến 2 m, phá
hoại các đê đập và cô lập hoá nhiều làng mạc ở các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và
Tiền Giang. Cơn lũ năm 2000 đã gây nên những tổn th ất nặng nề nhất t ừ tr ước
đến nay ở miền Nam. Trong số gần 1000 người bị thiệt mạng, 80% là tr ẻ em, và
hơn 500,000 gia đình đã phải xin cứu trợ.
Ngoài nguyên nhân chính là các trận mưa bão ở miền th ượng l ưu, còn có nhi ều lý
do thường được nhắc đến như (1) các đập thủy điện ở thượng nguồn ...
1. NGUYÊN NHÂN GÂY L L T L N BSCLŨ Đ
Nh ng n m g n ây ã nh ng tr n l l t l n ch a t ng th y x y ra t i vùng ă đ đ ũ ư
ng b ng sông C u Long ( BSCL). c bi t c n l l t t tháng 9 n thángđồ Đ Đặ ơ ũ đế
11 n m 2000 c g i c n l th k . C n l này ã làm g n 1000 ng i thi tă đượ ơ ũ ế ơ ũ đ ườ
m ng t n th t v tài s n và mùa màng c c l ng n 500 tri u M Kim. đượ ướ ượ đế
Hi n nay m c n c sông C u Long ang trong tình tr ng báo ng. L l t ướ đ độ ũ
m t hi n t ng thiên nhiên x y ra hàng n m t i vùng BSCL. Các c n l b t u ượ ă Đ ơ ũ đầ
khi n c sông C u Long dâng cao làm ng p vùng Savannakhet Pakse mi nướ
Nam Lào r i n vùng Kratie mi n ông Kampuchea. N c l t th ng l u đế Đ ướ ũ ượ ư
theo sông Ti n sông H u ch y vào n c ta r i thoát ra bi n ông. Mùa l ướ Đ ũ
th ng kéo dài t cu i tháng 6 cho n cu i tháng 12 c chia ra ba giaiườ đế đượ
o n. Trong giai o n 1, t tháng 7 n tháng 8, n c l ch y vào các kinh đ đ ạ đế ướ ũ
các m ng r ch thiên nhiên vùng ng tháp M i T Giác Long Xuyên. Caoươ Đồ ườ
i m l l t x y ra trong giai o n 2 khi m c n c sông Ti n Tân Châu cao h nđ ũ đ ạ ướ ơ
4,2 m, m c n c sông H u Châu c cao h n 3,5 m. ây nh ng tiêu ướ Đố ơ Đ
chu n c a y ban Qu c t Sông Mekong (Mekong River Commission) dùng ế để
nh ngh a m i khi BSCL b l t. Giai o n 3 b t u t tháng 10 khi m c n cđị Đ đ đầ ướ
h th p d n cho n cu i tháng 12. đế
Nh trên ã trình bày l l t BSCL b t u do n c l th ng l u sông C uư đ ũ Đ đầ ướ ũ ượ ư
Long. N c l vùng th ng l u do âu có? Hàng n m nh ng tr n bão bi n ướ ũ ượ ư đ ă
gió mùa Tây Nam ã gây nên nh ng tr n m a l n làm m c n c sông C u Longđ ư ướ
dâng cao. c bi t vào n m 2000, gió mùa b t u s m h n n 6-8 tu n.Đặ ă đ ơ đế
Nh ng tr n m a l n vào tháng 7 phía B c Lào vùng Tây Nam Trung Hoa ã ư đ
nâng cao m c n c sông C u Long V n T ng. M c n c c dâng cao trong ướ ượ ướ
vòng hai tháng t i. n cu i tháng 8, sông chính các sông ph Nam Lào Đế đả
tràn b . C ng thêm nh ng c n bão bi n ông ã liên ti p mang n nh ng tr n ơ Đ đ ế đế
m a l n mi n Trung nu c ta, nh ng t nh thành mi n ông n c Kampuchea, vàư Đ ướ
vùng BSCL. n u tháng 10 ã m t vùng bi n n i a sâu n 2 m, pháĐ Đế đầ đ đị đế
ho i các ê p và cô l p hoá nhi u làng m c các t nh An Giang, ng Tháp và đ đậ Đồ
Ti n Giang. C n l n m 2000 ã gây nên nh ng t n th t n ng n nh t t tr c ơ ũ ă đ ướ
n nay mi n Nam. Trong s g n 1000 ng i b thi t m ng, 80%tr em,đế ườ
h n 500,000 gia ình ã ph i xin c u tr . ơ đ đ
Ngoài nguyên nhân chínhcác tr n m a bão mi n th ng l u, còn có nhi u ư ượ ư
do th ng c nh c n nh (1) các p th y i n th ng ngu n Trung Hoa,ườ đượ đế ư đ đ ượ
(2) s di dân n nh ng vùng l l t, (3) n n phá r ng (4) h th ng kinh th y đế ũ
nông và ê p ng n m n. đ đậ ă
Trong các lý do nêu trên, haido u tiênth tr l i m t cách d dàng nh t.đầ
Các p Vân Nam, Trung Hoa ch nh h ng t i a 2% l u l ng sông C uđậ ưở đ ư ượ
Long; h n 50% l u l ng này do các sông ph Lào ch y vào. Các p th y i nơ ư ượ đ đ
th không nh h ng gì m y n l l t, nh ng có nhi u nh h ng tai h i n ưở đế ũ ư ưở đế
môi sinh, nông nghi p và ng nghi p c a BSCL. ư Đ
Page 1 of 30
Các hiện tượng cần biết về tự nhiên Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các hiện tượng cần biết về tự nhiên Việt Nam - Người đăng: tranhonghatb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Các hiện tượng cần biết về tự nhiên Việt Nam 9 10 641