Ktl-icon-tai-lieu

Các khái niệm và định luật cơ bản của hóa học

Được đăng lên bởi rally_designer_87
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 5928 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chương 1: Các khái niệm và
định luật cơ bản của hóa học

TS. Lê Thị Thanh Hương

Nội dung
1.1. Các khái niệm cơ bản
1.2. Các định luật cơ bản
1.3. Phương pháp xác định khối
lượng phân tử và đương lượng

1.1. Các khái niệm cơ bản
 Nguyên tử:

 Cấu tạo: nguyên tử là đơn vị nhỏ nhất của các chất
 Hóa học: phần nhỏ nhất của một nguyên tố hóa học

 Phân tử:

 tiểu phân nhỏ bé nhất của các chất
 tồn tại độc lập
 không thể chia nhỏ hơn mà không mất đi tính chất hóa học
đặc trưng

 Hạt nhân nguyên tử:





nằm ở giữa nguyên tử
thành phần: nơtron và proton
mang điện tích dương
chiếm khối lượng chủ yếu của nguyên tử

1.1. Các khái niệm cơ bản
 Nguyên tố hóa học
 tập hợp các nguyên tử
 cùng điện tích hạt nhân
 cùng chiếm một chỗ trong bảng hệ thống tuần hoàn

 Đồng vị
 điện tích hạt nhân giống nhau
 khối lượng khác nhau

 Chất hóa học
 phân tử cùng hoặc khác loại
 có thành phần và cấu tạo hóa học như nhau

1.1. Các khái niệm cơ bản
 Đơn chất: H2, O2, O3…
 Hợp chất: H2O, H2SO4,…
 Dạng thù hình:



Nguyên tố hoá học tồn tại nhiều dạng đơn chất khác nhau
Ví dụ: cacbon vô định hình, than chì và kim cương

1.1. Các khái niệm cơ bản
 Khối lượng nguyên tử:

 khối lượng một nguyên tử của nguyên tố
 tính bằng đơn vị quy ước (đ.v.C)
 Đơn vị đo: amu (atomic mass unit)
• 1 amu = 1.66 x 10-24 g
• 1 g = 6.02214 x 1023 amu
• 1 nguyên tử 12C = 12 amu

 Gồm có proton, neutron và eletron
•
•
•
•

Z = số protons
A = số khối = tổng số proton và neutron
Ký hiệu ZAX
đồng vị: cùng Z nhưng khác A

A
Z

X

 là khối lượng trung bình của hỗn hợp các đồng vị
• Ví dụ:
 C: 98.892 % 12C + 1.108 % 13C
 Khối lượng nguyên tử C:
(0.98892)(12 amu) + (0.0108)(13.00335) = 12.011 amu

1.1. Các khái niệm cơ bản
 Khối lượng phân tử:
 khối lượng của một phân tử chất
 tính bằng đơn vị quy ước (đ.v.C)

 Nguyên tử gam, phân tử gam:
 Đại lượng mol:
 Mol là lượng chất chứa số đơn vị cấu trúc (nguyên tử, phân
tử, ion, electron,…) bằng số Avoradro N = 6,023.1023 .mol-1

 Khối lượng mol: Khối lượng của 1 mol chất tính ra gam (M)





1 mol Oxy = 16g
1 mol O2 = 32g
1 mol H2SO4 = 98g
1 mol ion SO42- = 96g

1.1. Các khái niệm cơ bản
 Ví dụ 1:

 Số nguyên tử có trong 12 g của 12C: 6.022 x 1023
 Khối lượng 1 nguyên tử 12C : 1.99 x 10-23 (g)

 Ví dụ 2:



16O

= 2,6561.10-23 (g)
1H = 1,6731.10-24 (g)

 Bài tập:

 Tính khối lượng thực của nguyên tử O3
 Tính Z, A của 197Au?
 Hydro có 3 đồng vị 1, 2 và 3. Viết công thức biểu diễn
nguyên tử H của chúng

1.1. Các ...