Ktl-icon-tai-lieu

Các loại Hidrocacbon

Được đăng lên bởi Út Tửng
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 85 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các loại HC

CTTQ

Đặc điểm cấu tạo

Ankan

Anken

Ankadien

Akin

Ankylbenzen

CnH2n
( n 2)

CnH2n-2
(n 3)

CnH2n-2
(n 2)

CnH2n-6
(n 6)

Chỉ có liên
kết xít ma

Có 1 C=C

Có 2 C=C

Có 1 liên kết
3

Có 1

____

Cộng H2, X2,
HX, H2O
( Quy tắc M)

(Như anken)
*Chú ý: 
Quy tắc M
 Vị trí
(1,2) và (1,4)

(Như anken)
*Chú ý: 
Quy tắc M
 Xúc tác

 H2 vào vòng
benzen
 Cl2 (as) của C6H6

CnH2n+2
( n 1)

Tính chất hóa
học
* Phản ứng cộng

* Phản ứng thế

* Phản ứng trùng
hợp

* Phản ứng oxh
không hoàn toàn
* Phản ứng
Cracking

Thế H2 bằng
X2 (as)

____

____

____

Thế H ở liên
kết 3 bằng
Ag

Kiểu 1,2

Kiểu (1,2) và
Kiểu (1,4) 
Cao su

Đime hóa
Trime hóa

____

Mất màu
KMnO4

Như anken

Như Anken

Có

____

____

____

Có

Có

- Thế H ở vòng
benzen bằng X,
NO2
- Ở nhánh như
Ankan
____

Đặc điểm của
benzen khi đốt
cháy Mất màu
KMnO4
____

* Phản ứng tách H2
Có

Có

Có

...
Các loại HC Ankan Anken Ankadien Akin Ankylbenzen
CTTQ
C
n
H
2n+2
( n 1)
C
n
H
2n
( n 2)
C
n
H
2n-2
(n 3)
C
n
H
2n-2
(n 2)
C
n
H
2n-6
(n 6)
Đặc điểm cấu tạo
Chỉ có liên
kết xít ma
Có 1 C=C
Có 2 C=C
Có 1 liên kết
3
Có 1
Tính chất hóa
học
* Phản ứng cộng
* Phản ứng thế
* Phản ứng trùng
hợp
* Phản ứng oxh
không hoàn toàn
* Phản ứng
Cracking
* Phản ứng tách H
2
____ Cộng H
2
, X
2
,
HX, H
2
O
( Quy tắc M)
(Như anken)
*Chú ý:
Quy tắc M
Vị trí
(1,2) và (1,4)
(Như anken)
*Chú ý:
Quy tắc M
Xúc tác
H
2
vào vòng
benzen
Cl
2
(as) của C
6
H
6
Thế H
2
bằng
X
2
(as)
____ ____ Thế H ở liên
kết 3 bằng
Ag
- Thế H ở vòng
benzen bằng X,
NO2
- Ở nhánh như
Ankan
____ Kiểu 1,2 Kiểu (1,2) và
Kiểu (1,4)
Cao su
Đime hóa
Trime hóa
____
____ Mất màu
KMnO
4
Như anken Như Anken
Đặc điểm của
benzen khi đốt
cháy Mất màu
KMnO
4
____ ____ ____ ____
Các loại Hidrocacbon - Người đăng: Út Tửng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Các loại Hidrocacbon 9 10 927