Ktl-icon-tai-lieu

các loại hiệu ứng

Được đăng lên bởi hongnhung9x
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 977 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LOGO
Chuyên đề

Cơsởlýthuyếthóahữucơ

Cácloạihiệuứngtronghóahữ
ucơ
NhómSVthựchiện:
NguyễnHoàiPhương
NguyễnThịMy
NguyễnHồngKhắc
LêThịQuỳnhNhư
ĐinhThịNhung

2.1.Ýnghĩacủahiệuứngtrong
2.4.Hiệuứngliênhợp

hóahữucơ

Nộidung

2.2.Hiệuứngcảmứng

2.3.Hiệuứngsiêuliênhợp

2.1.Ýnghĩacủahiệuứngtronghóahữucơ



Dùng giải thích tính chất bất thường hoặc tính chất của các hợp chất hữu cơ như tính
axit,tínhbazơ…



Dùng giải thích hướng phản ứng và cơ chế xảy ra của phản ứng



Giải thích được tính linh động của nguyên tử H khi liên kết C-H gắn trực tiếp với
nguyên tử C mang liên kết bội hoặc nhân thơm:

2.1.Ýnghĩacủahiệuứngtronghóahữucơ



Giải thích được tính bền củabut-2-enhơn hẳnbut-1 -endo hiệu ứng siêu liên hợp được mở
rộng hơn

2.2HiỆUỨngcảmứng
(kíhiệulà I: InductiveEffect)

2.2.1.Kháiniệm



HiệuứngcảmứngI:Làsựphâncựccủalkđồnghóatrịdosựchuyểnlệchvềphía1trong2nguyêntửcủađôiechungtạothà
nh1phântửcócực.



Vídụ:

ĐộâmđiệnCl>CsựdịchchuyểnđiệntửC1–Cl, C2–C1, C3–C2

2.2HiỆUỨngcảmứng
(kíhiệulà I: InductiveEffect)

2.2.2.ĐặcđiểmcủaHUcảmứng



HiệulựccủaHUcảmứnggiảmrấtnhanhkhimạchcarbontruyềnhiệuứngkéodàivàthựctếHUcảmứngkhô
nglanqua Cthứbatrongmạchthẳng



Hiệu ứng cảm ứng không bị cản trở bởi yếu tố không gian.

2.2HiỆUỨngcảmứng
(kíhiệulà I: InductiveEffect)

2.2.2.ĐặcđiểmcủaHUcảmứng



Cácnguyêntửhaynhómnguyêntửmangđiệntích+Cho–I



Cácnguyêntửhaynhómnguyêntửmangđiệntích–Cho+I



ĐiệntíchcàngmạnhIcàngmạnh,nhómnguyêntửmangđiệntíchcóImạnhhơntrunghòa.

–N

(+)
(+)
R3–O R2–I

(–) (–)
–O –N H+I
(+)
–O R2> –OR

2.2HiỆUỨngcảmứng
(kíhiệulà I: InductiveEffect)
2.2.3.PhânloạiHUcảmứng
2.2.3.1.HUcảmứngdương(+I)
–
GâyrabởicácnguyêntửhaynhómnguyêntửcókhuynhhướngnhườngđiệntửCH3, C2H5, O …

2.2HiỆUỨngcảmứng
(kíhiệulà I: InductiveEffect)
2.2.3.PhânloạiHUcảmứng
2.2.3.2.HUcảmứngâm(–I)
GâyrabởicácnguyêntửhaynhómnguyêntửcókhuynhhướnghútđiệntửCl, Br, NO2…

2.2HiỆUỨngcảmứng
(kíhiệulà I: InductiveEffect)
2.2.3.PhânloạiHUcảmứng
2.2.3.3.Cáchbiễudiễn.
Mũi tên thẳng hướng về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn.

ĐộâmđiệnCl>CsựdịchchuyểnđiệntửC1–Cl, C2–C1, C3–C2

2.2HiỆUỨngcảmứng
(kíhiệulà I: InductiveEffect)
2.2.4.QuyluậtcủaHUcảmứng



Quyước:

C–HcóI = 0



Chiềuchuyểndịchđiệntử:



Nhómnguyêntửcókhuynhhướngnhườngđiệntử> Hcho+I (vàngượclại).



Trongcùng1chukỳtrongbảngHTTH: –Ităngtừtráiquaphải

–I: -NR2< –OR < –F

2.2HiỆUỨngcảmứng
(kíhiệulà I: InductiveEffect)
2.2.4.QuyluậtcủaHUcảmứng



Trongcùng1phânnhómchính: –Igiảmtừtrênxuốngdưới

–I: –F > –Cl> –Br > –I
–I:...
LOGO
Chuyên đ
Cácloạihiệuứngtronghóahữ
ucơ
Cơsởlýthuyếthóahữuc ơ
NhómSVthựchiện:
NguyễnHoàiPhương
NguyễnThịMy
NguyễnHồngKhắc
LêThịQuỳnhNhư
ĐinhThịNhung
các loại hiệu ứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các loại hiệu ứng - Người đăng: hongnhung9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
các loại hiệu ứng 9 10 903