Ktl-icon-tai-lieu

các môn học của môn quản trị kinh doanh

Được đăng lên bởi madoffvn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 718 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH
BACHELOR PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION
Tổng số tc phải tích luỹ: 130 / Number of credits required: 130
I. Mục tiêu đào tạo
I.1. Mục tiêu chung:
Chương giáo dục đại học Quản trị kinh doanh cung cấp cho sinh viên môi trường và
những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, có đạo đức, tri thức, tư duy
độc lập, năng lực phê phán và trách nhiệm cá nhân, sức khỏe, thẩm mỹ, khả năng đạt được
thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh trình độ đại học, đáp ứng nhu cầu
xã hội.
I.2. Mục tiêu cụ thể:
Cử nhân Quản trị kinh doanh có khả năng:
1. Hiểu biết chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm việc hiệu
quả trong môi trường tập thể, có ý thức và năng lực học tập suốt đời để nâng cao năng lực và
trình độ chuyên môn.
2. Vận dụng kiến thức được đào tạo trong chương trình giáo dục để phát hiện và giải quyết các
vấn đề trong chuyên môn.
3. Quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp.
4. Quản trị tài chính doanh nghiệp.
5. Quản trị Marketing doanh nghiệp.
6. Quản trị sản xuất.
7. Quản trị dự án.
8. Quản trị rủi ro kinh doanh trong doanh nghiệp.
9. Hoạch định chiến lược và chính sách kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh.
10. Áp dụng kiến thức được đào tạo giải quyết vấn đề liên quan đến khởi nghiệp doanh
nghiệp và điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
11. Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng và trung cấp ngành quản trị kinh doanh.
12. Sử dụng ngôn ngữ Anh đạt chuẩn TOEIC 450 điểm.
13. Sử dụng tin học phục vụ cho công việc chuyên môn và quản lý.
I.3.Vị trí làm việc:
1. Cơ sở sản xuất - kinh doanh và thương mại - dịch vụ.
2. Công ty tư vấn về quản trị kinh doanh.
3. Trường đại học, viện nghiên cứu về quản trị kinh doanh.
4. Cơ quan quản lý nhà nước.
II. Chương trình đào tạo / Curriculum

Học kỳ
Semeste
r
1
16 tc
/credits

Mã học
Tên học phần
phần
Subject
Subject
code
75469 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 /
Fundamental principels of Marxism-Lenninism 1
75108 Đại số / Algebra

Tín chỉ
Number
of
Credits
2
2

2
19 tc
/credits

3
18 tc
/credits

4
18 tc
/credit

75492 Pháp luật đại cương / Fundamentals of Legislation
75267 Khoa học giao tiếp / Fundamentals of Communication
Science
75773 Tiếng Anh 1 / English 1
75791 Tin học cơ sở / General Informatics
75726 Thực hành Tin học cơ sở / General Informatics Lab
75202 Giáo dục thể chất 1 (điền kinh) / Physical Education 1
Học phần tự chọn: 2 tc / Elective subject...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CH NG TRÌNH GIÁO D C I H CƯƠ ĐẠ
Ngành QU N TR KINH DOANH
BACHELOR PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION
T ng s tc ph i tích lu : 130 / Number of credits required: 130
I. M c tiêu ào t o đ
I.1. M c tiêu chung:
Ch ng giáo d c i h c Qu n tr kinh doanh cung c p cho sinh viên môi tr ng và ươ đạ ườ
nh ng ho t ng giáo d c h hình thành và phát tri n nhân cách, có o c, tri th c, t duy đ để đạ đứ ư
c l p, n ng l c phê phán và trách nhi m cá nhân, s c kh e, th m m , kh n ng t c độ ă ă đạ đượ
thành công v ngh nghi p trong l nh v c Qu n tr kinh doanh trình i h c, áp ng nhu c u ĩ độ đạ đ
xã h i.
I.2. M c tiêu c th :
C nhân Qu n tr kinh doanh có kh n ng: ă
1. Hi u bi t ch tr ng, ng l i c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà n c, làm vi c hi u ế ươ đườ Đả ướ
qu trong môi tr ng t p th , có ý th c và n ng l c h c t p su t i nâng cao n ng l c và ườ ă đờ để ă
trình chuyên môn.đ
2. V n d ng ki n th c c ào t o trong ch ng trình giáo d c phát hi n và gi i quy t các ế đượ đ ươ để ế
v n trong chuyên môn. đề
3. Qu n tr ngu n nhân l c doanh nghi p.
4. Qu n tr tài chính doanh nghi p.
5. Qu n tr Marketing doanh nghi p.
6. Qu n tr s n xu t.
7. Qu n tr d án.
8. Qu n tr r i ro kinh doanh trong doanh nghi p.
9. Ho ch nh chi n l c và chính sách kinh doanh, l p k ho ch kinh doanh. đị ế ượ ế
10. Áp d ng ki n th c c ào t o gi i quy t v n liên quan n kh i nghi p doanh ế đượ đ ế đề đế
nghi p và i u hành ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. đ độ
11. Gi ng d y các tr ng i h c, cao ng và trung c p ngành qu n tr kinh doanh. ườ đạ đẳ
12. S d ng ngôn ng Anh t chu n TOEIC 450 i m. đạ đ
13. S d ng tin h c ph c v cho công vi c chuyên môn và qu n lý.
I.3.V trí làm vi c:
1. C s s n xu t - kinh doanh và th ng m i - d ch v .ơ ươ
2. Công ty t v n v qu n tr kinh doanh.ư
3. Tr ng i h c, vi n nghiên c u v qu n tr kinh doanh.ườ đạ
4. C quan qu n lý nhà n c.ơ ướ
II. Ch ng trình ào t o / Curriculumươ đ
Học kỳ
Semeste
r
Mã học
phần
Subject
code
Tên học phần
Subject
Tín chỉ
Number
of
Credits
1
16 tc
/credits
75469 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 /
Fundamental principels of Marxism-Lenninism 1
2
75108 Đại số / Algebra 2
các môn học của môn quản trị kinh doanh - Trang 2
các môn học của môn quản trị kinh doanh - Người đăng: madoffvn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
các môn học của môn quản trị kinh doanh 9 10 902