Ktl-icon-tai-lieu

Các mũi nhọn Công nghệ sinh học hiện nay và các tiếp cận tại Việt Nam

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các mũi nhọn Công nghệ
sinh học hiện nay và các
tiếp cận tại Việt Nam

Các mũi nhọn Công nghệ
sinh học hiện nay
và các tiếp cận tại Việt Nam
Phạm Hùng Vân1

(1) Thaønh

vieân chính cuûa ANSORP
Thaønh vieân ban tö vaán quoác teá cuûa ARFID
Thaønh vieân chaùnh ban coá vaán khoa hoïc cuûa NAM KHOA
Coá vaán vi sinh laâm saøng BV. Nguyeãn Tri Phöông vaø BV. An Bình
Giaûng vieân Boâ Moân Vi Sinh – Khoa Y - ÑHYD

Gen cloning
và các
ứng dụng
trong
cuộc sống

Để có gen mong muốn
Ly trích gen töø boä gen

Teá baøo töø cô
quan chöùc naêng

Boä gen

Gen

Protein
Chuyeån theå vaøo teá baøo
saûn xuaát (vi khuaàn..)

Clone vaøo Vector
(plasmid..)

Kỹ thuật Southern blotting để dò được
đoạn gen mong muốn
Gen nghieân cöùu

1 Boä gene ADN

2 Caét ñoaïn nhôø RE

4 Taùch bieät caùc phaân ñoaïn baèng ñieän di
5 Bieán tính roài chuyeån sang maøng nylon

6 Ñoaïn doø ñaùnh daáu gaén vôùi
chuoãi boå sung
7 Phaùt hieän baèng phoùng xaï töï ghi,
enzyme

3 Caùc phaân ñoaïn ADN
kích thöôùc khaùc nhau

Tiếp cận tại Việt Nam
• Viện Khoa Học Hình Sự của Bộ Công An
• Phòng thí nghiệm sinh hoá của Bộ Nội Vụ
• Phòng Thí Nghiệm Sinh Học GS. Lê Đình
Lương
• Viện Công Nghệ Sinh Học Việt Nam

“Knowing is not enough, we must apply
Willing is not enough, we must do”
Goethe

...
Các mũi nhọn Công nghệ
sinh học hiện nay và các
tiếp cận tại Việt Nam
Các mũi nhọn Công nghệ sinh học hiện nay và các tiếp cận tại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các mũi nhọn Công nghệ sinh học hiện nay và các tiếp cận tại Việt Nam - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các mũi nhọn Công nghệ sinh học hiện nay và các tiếp cận tại Việt Nam 9 10 270