Ktl-icon-tai-lieu

Các nguồn năng lượng mới : năng lượng gió

Được đăng lên bởi anhthodatinh-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG MỚI: NĂNG LƯỢNG GIO

MỤC LỤC
Trang sô
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
I.
II.

TÍNH CẤP THIẾT
NĂNG LƯỢNG GIO

03
03

PHẦN 2: THỰC TRẠNG – TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG GIO
TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

I.
II.

TÌNH HÌNH NĂNG LƯỢNG GIO TRÊN THẾ GIỚI
TÌNH HÌNH NĂNG LƯỢNG GIO Ở VIỆT NAM

05
08

PHẦN 3: LỢI ÍCH SỬ DỤNG, NHỮNG MẶT HẠN CHẾ VÀ SƠ ĐỒ NGUYÊN LY
HOẠT ĐỘNG CỦA TUABIN GIO
I.
II.
III.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC LẮP ĐẶT TUABIN GIO
MẶT HẠN CHẾ KHI SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG GIO
SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TUABIN GIO

11
13
14

PHẦN 4: NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG GIO Ở VIỆT
NAM TRONG TƯƠNG LAI
I.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ

17

II.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

18

III.

GIẢI QUYẾT KHO KHĂN

20

PHẦN 5: KẾT LUẬN

Trang 1

CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG MỚI: NĂNG LƯỢNG GIO

Trang 2

CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG MỚI: NĂNG LƯỢNG GIO

PHẦN 1 : MỞ ĐẦU
I.

TÍNH CẤP THIẾT
- Thế kỷ 20 đã trải qua với bao tiến bộ vượt bậc của loài người. Một thế kỷ trong đó con
người đã làm nên những điều kỳ diệu, phát minh ra vô vàn những công cụ máy móc giúp
nâng cao năng suất lao động, giúp đáp ứng những nhu cầu không ngừng của con người.
Nhưng bên cạnh sự phát triển và tiến bộ đó thì con người cũng phải đôi mặt với những
mặt trái của sự phát triển không bền vững của kinh tế thế giới. Môi trường bị hủy hoại, tài
nguyên thiên nhiên cạn kiệt, áp lực công việc ngày càng lớn với mỗi người và hàng loạt
những mặt trái khác. Trong thế kỷ 21 con người phải đôi diện với một loạt các thách thức
mang tính toàn cầu.chẳng hạn như: năng lượng, môi trường sông bị hủy hoại, bùng nổ
dân sô, chiến tranh, y tế, v.v. Trong đó vấn đề năng lượng vẫn là vấn đề được xem là
quan trọng nhất và cấp thiết nhất trong thế kỷ 21. Năng lượng hóa thạch ngày càng cạn
kiệt, tranh chấp lãnh thổ, tạo ảnh hưởng để duy trì nguồn cung cấp năng lượng là những
môi họa tiềm ẩn nguy cơ xung đột. Năng lượng hóa thạch không đủ cung cấp cho cỗ máy
kinh tế thế giới đang ngày càng phình to làm kinh tế trì trệ dẫn đến những cuộc khủng
hoảng và suy thoái kinh tế. Bất ổn chính trị rất có thể sẽ xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới.
Bên cạnh đó việc sử dụng quá nhiều năng lượng hóa thạch khiến một loạt các vấn đề về
môi trường nảy sinh. Trái Đất có thể ấm lên, đất canh tác bị thu hẹp, môi trường bị thay
đổi, dịch bệnh xuất hiện khó lường và khó kiểm soát hơn, thiên tai ngày càng mạnh hơn
khó lường hơn, mùa màng thất thu ảnh hưởng đến vấn đề lương th...




I.  
II.  

 !"#
I.   !" #
II.   $%&' (
$%&'()*+,!&-./0
123##4
I. )'%&*+,'- ..
II. ,/0123 .
III. 14+5"67/+8)''- .9
5+6 "
#1-#
: 1;!)') .<
: +=!> .(
: ?@500 A
789
Trang 1
Các nguồn năng lượng mới : năng lượng gió - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các nguồn năng lượng mới : năng lượng gió - Người đăng: anhthodatinh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Các nguồn năng lượng mới : năng lượng gió 9 10 443