Ktl-icon-tai-lieu

Các nguyên lý của nhiệt động lực học

Được đăng lên bởi vatliphuluong1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 205 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngaøy soaïn : 03/11/2014
Tieát : 56

Baøi : CAÙC NGUYEÂN LÍ CUÛA NHIEÄT ÑOÄNG LÖÏC HOÏC

I. MUÏC TIEÂU :
+ Kieán thöùc :
- Hieåu vaø neâu ñöôïc moät soá ví duï veà quaù trình thuaän nghòch vaø khoâng thuaän nghòch.
- Phaùt bieåu ñöôïc nguyeân lí II nhieät ñoäng löïc hoïc.
- Giaùo duïc BVMT: HS hieåu ñöôïc caùc chaát thaûi vaø taùc nhaân cuûa ñoäng cô nhieät vaø maùy laøm laïnh gaây oâ
nhieãm moâi tröôøng.
+ Kyõ naêng :
-Vaän duïng ñöôïc nguyeân lí nhieät ñoäng löïc hoïc ñeå giaûi caùc baøi taäp ñôn giaûn.
- Giaùo duïc BVMT: bieát caùch phaân tích caùc taùc ñoäng gaây oâi nhieãm moâi tröôøng töø caùc ñoäng cô nhieät vaø maùy
laøm laïnh, caùc bieän phaùp khaéc phuïc (tieáng oàn, hieäu öùng nhaø kính, vai troø cuûa caây xanh,… ).
+ Thaùi ñoä :
-Tích cöïc tö duy, tìm hieåu kieán thöùc, neâu ñöôïc ví duï.
- Giaùo duïc BVMT: coù thaùi ñoä tích cöïc mong muoán giaûm löôïng khí thaûi, chaát thaûi vaø taùc nhaân cuûa ñoäng cô
nhieät vaø maùy laøm laïnh.
II. CHUAÅN BÒ :
+ Thaày : Hình veõ maùy hôi nöôùc, ñoäng cô boán kì, moâ hình ñoäng cô ñoát trong 4 kì. Con laéc ñôn.
+ Troø : OÂn söï baûo toaøn naêng löôïng trong caùc hieän töôïng cô nhieät ( vaät lí 8).
+ Sô ñoà loogic hình thaønh kieán thöùc baøi “Caùc nguyeân lí cuûa nhieät ñoäng löïc hoïc” - tieát 2
Quaù trình thuaän nghòch

Quaù trình khoâng thuaän nghòch

Nguyeân lí II NÑLH
Ñoäng cô nhieät
Nguyeân taéc hoaït ñoäng

Maùy laïnh
Gaây oâi nhieãm moâi tröôøng
Khí thaûi
Chaát laïnh

Nuoàng noùng T1
Q1
Taùc nhaân
Q2
Nguoàn laïnh T2

Sinh coâng
A =Q1 - Q2

Nhaän coâng
A

Nguyeân taéc hoaït ñoäng
Nuoàng noùng T1
Q1= Q2 +A
Taùc nhaân
Nguoàn laïnh T2

III. TIEÁN TRÌNH DAÏY - HOÏC :
1. OÅn ñònh lôùp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Kieåm tra baøi cuõ : 5ph. HSTB traû lôøi caâu hoûi :
a) Phaùt bieåu vaø vieát bieåu thöùc nguyeân lí I NÑLH ?
b) Heä thöùc sau ñaây dieãn taû quaù trình naøo :  U = Q + A khi Q > 0 vaø A > 0 ?
ÑVÑ :
3. Baøi môùi :
TL

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS

15
ph

KIEÁN THÖÙC

HÑ1: Tìm hieåu quaù trình thuaän nghòch vaø khoâng thuaän nghòch :
+ HS: Quan saùt
+T1(Y): Con laéc sau khi qua bieân beân
kia thì trôû laïi vò trí ñaàu.
+T2(TB): Con laéc töï trôû laïi traïng thaùi
ñaàu khoâng caàn ñeán söï can thieäp cuûa vaät
khaùc ?
+T3(K): Neâu khaùi nieäm quaù trình thuaän
nghòch.
+T4(TB): nöôùc seõ truyeàng nhieät cho
khoâng khí vaø nguoäi daàn ñeán khí nhieät ñoä
caân baèng.
+T5(Y):Khoâng töï laáy laïi nh...
Ngaøy soaïn : 03/11/2014 Baøi : CAÙC NGUYEÂN LÍ CUÛA NHIEÄT ÑOÄNG LÖÏC HOÏC
Tieát : 56
I. MUÏC TIEÂU :
+ Kieán thöùc :
- Hieåu vaø neâu ñöôïc moät soá ví duï veà quaù trình thuaän nghòch vaø khoâng thuaän nghòch.
- Phaùt bieåu ñöôïc nguyeân lí II nhieät ñoäng löïc hoïc.
- Giaùo duïc BVMT: HS hieåu ñöôïc caùc chaát thaûi vaø taùc nhaân cuûa ñoäng cô nhieät vaø maùy laøm laïnh gaây oâ
nhieãm moâi tröôøng.
+ Kyõ naêng :
-Vaän duïng ñöôïc nguyeân lí nhieät ñoäng löïc hoïc ñeå giaûi caùc baøi taäp ñôn giaûn.
- Giaùo duïc BVMT: bieát caùch phaân tích caùc taùc ñoäng gaây oâi nhieãm moâi tröôøng töø caùc ñoäng cô nhieät vaø maùy
laøm laïnh, caùc bieän phaùp khaéc phuïc (tieáng oàn, hieäu öùng nhaø kính, vai troø cuûa caây xanh,… ).
+ Thaùi ñoä :
-Tích cöïc tö duy, tìm hieåu kieán thöùc, neâu ñöôïc ví duï.
- Giaùo duïc BVMT: coù thaùi ñoä tích cöïc mong muoán giaûm löôïng khí thaûi, chaát thaûi vaø taùc nhaân cuûa ñoäng cô
nhieät vaø maùy laøm laïnh.
II. CHUAÅN BÒ :
+ Thaày : Hình veõ maùy hôi nöôùc, ñoäng cô boán kì, moâ hình ñoäng cô ñoát trong 4 kì. Con laéc ñôn.
+ Troø : OÂn söï baûo toaøn naêng löôïng trong caùc hieän töôïng cô nhieät ( vaät lí 8).
+ Sô ñoà loogic hình thaønh kieán thöùc baøi “Caùc nguyeân lí cuûa nhieät ñoäng löïc hoïc” - tieát 2
Q
1
= Q
2
+AQ
1
Q
2
Nhaän coâng
A
Gaây oâi nhieãm moâi tröôøng
Khí thaûi
Chaát laïnh
Quaù trình khoâng thuaän nghòch
Quaù trình thuaän nghòch
Nguyeân lí II NÑLH
Ñoäng cô nhieät Maùy laïnh
Nguyeân taéc hoaït ñoäng
Nuoàng noùng T
1
Nguoàn laïnh T
2
Taùc nhaân
Nguyeân taéc hoaït ñoäng
Nuoàng noùng T
1
Nguoàn laïnh T
2
Taùc nhaân
Sinh coâng
A =Q
1
- Q
2
Các nguyên lý của nhiệt động lực học - Trang 2
Các nguyên lý của nhiệt động lực học - Người đăng: vatliphuluong1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Các nguyên lý của nhiệt động lực học 9 10 598