Ktl-icon-tai-lieu

Các nhân tố ảnh hưởng đến sông ngòi

Được đăng lên bởi lamthanh99111
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1051 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mặt đệm bao gồm những yếu tố sau
1. Ao hồ, đầm lầy:
- Ao hồ, đầm lầy là nơi tích tụ nước trên bề mặt. Đây là nhân tố tích cực tham

gia vào quá trình điều tiết lại dòng chảy sông ngòi trong năm điều hòa hơn, làm
giảm lượng dòng chảy mùa lũ và làm tăng lượng dòng chảy sông ngòi trong
mùa cạn thông qua việc làm phong phú lượng nước ngầm của lưu vực.
- Với vùng thừa ẩm thì ảnh hưởng của ao hồ, đầm lầy đến dòng chảy không lớn
lắm nhưng với vùng thiếu ẩm thì ảnh hưởng sẽ lớn. Tác dụng điều tiết của hồ
nhiều hay ít phụ thuộc vào độ sâu của hồ và dung tích chứa. Ngoài ra, ao hồđầm lầy làm tăng diện tích mực nước trên bề mặt lưu vực, vì thế làm tăng
lượng bốc hơi, làm giảm lượng dòng chảy.
 Ao hồ, đầm lầy đóng vai trò điều tiết dòng chảy, làm giảm nhỏ đỉnh lũ, làm tăng
dòng chảy kiệt.

Hồ Ba Bể nối liền với con sông Năng

Đầm lầy trong khu du lịch Cát Tiên-Đồng Nai

2. Thảm phủ thực vật:
- Thảm phủ thực vật đặc biệt là rừng ảnh hưởng đến dòng chảy thông qua mưa

-

năm và bốc hơi năm. Rừng và thảm thực vật làm giảm dòng chảy mặt, làm
tăng dòng chảy ngầm do kéo dài thời gian tập trung nước bề mặt ( hay biến đổi
nước ở lưu vực và phân phối lại dòng chảy trên mặt đất của lưu vực).
Thảm phủ thực vật giữ lại một phần nước mưa làm tăng lượng bốc hơi và hút
một phần nước trong đất làm tăng lượng bốc hơi qua lá cây. Hơn thế nữa, đất
rừng rất xốp đã tăng cường khả năng ngấm. Với tác dụng đó lượng dòng chảy

trong mùa lũ giảm và lượng dòng chảy trong mùa cạn tăng do nước trong tầng
đất phong phú, phân phối dòng chảy trong năm điều hòa hơn.
 Thảm phủ thực vật và rừng làm giảm dòng chảy mặt, giảm nhỏ đỉnh lũ và kéo dài
quá trình lũ.

Rừng Amazon ở khu vực sông Amazon

Rừng U Minh ở khu vực sông Cửu Long

3. Ảnh hưởng của địa chất, thổ nhưỡng tới chuẩn dòng chảy năm:
- Điều kiện địa chất thổ nhưỡng của lưu vực quyết định đến quá trình thấm và sự
-

-

phân phối tầng nước ngầm từ đó ảnh hưởng đến dòng chảy mùa cạn.
Ảnh hưởng của điều kiện địa chất tới chuẩn dòng chảy năm thể hiện ở các khía
cạnh sau:
 Thế nằm và các tầng độ sau của nước ngầm trong lưu vực được quy
định bởi các tầng đất đá không thấm nước,
 Vị trí catxto trên lưu vực
Ảnh hưởng của điều kiện thổ nhưỡng tới chuẩn dòng chảy năm thông qua tính
chất thấm và chứa nước trong đất.
Lưu vực có đất dễ thấm nước thì làm giảm dòng chảy năm, song đối với lưu
vực lớn và vừa thì ảnh hưởng này không lớn
Ở những lưu vực nơi có kết cấu đá phiến nước tập trung nhanh, lũ tăng nhanh.
Vùng đá kết tinh nước ngấm nhiều, lượng dòng ...
Mặt đệm bao gồm những yếu tố sau
1. Ao hồ, đầm lầy:
- Ao hồ, đầm lầy là nơi tích tụ nước trên bề mặt. Đây là nhân tố tích cực tham
gia vào quá trình điều tiết lại dòng chảy sông ngòi trong năm điều hòa hơn, làm
giảm lượng dòng chảy mùa lũ và làm tăng lượng dòng chảy sông ngòi trong
mùa cạn thông qua việc làm phong phú lượng nước ngầm của lưu vực.
- Với vùng thừa ẩm thì ảnh hưởng của ao hồ, đầm lầy đến dòng chảy không lớn
lắm nhưng với vùng thiếu ẩm thì ảnh hưởng sẽ lớn. Tác dụng điều tiết của hồ
nhiều hay ít phụ thuộc vào độ sâu của hồ và dung tích chứa. Ngoài ra, ao hồ-
đầm lầy làm tăng diện tích mực nước trên bề mặt lưu vực, vì thế làm tăng
lượng bốc hơi, làm giảm lượng dòng chảy.
Ao hồ, đầm lầy đóng vai trò điều tiết dòng chảy, làm giảm nhỏ đỉnh lũ, làm tăng
dòng chảy kiệt.
2. Thảm phủ thực vật:
- Thảm phủ thực vật đặc biệt là rừng ảnh hưởng đến dòng chảy thông qua mưa
năm và bốc hơi năm. Rừng và thảm thực vật làm giảm dòng chảy mặt, làm
tăng dòng chảy ngầm do kéo dài thời gian tập trung nước bề mặt ( hay biến đổi
nước ở lưu vực và phân phối lại dòng chảy trên mặt đất của lưu vực).
- Thảm phủ thực vật giữ lại một phần nước mưa làm tăng lượng bốc hơi và hút
một phần nước trong đất làm tăng lượng bốc hơi qua lá cây. Hơn thế nữa, đất
rừng rất xốp đã tăng cường khả năng ngấm. Với tác dụng đó lượng dòng chảy
Đầm lầy trong khu du lịch Cát Tiên-Đồng Nai
Hồ Ba Bể nối liền với con sông Năng
Các nhân tố ảnh hưởng đến sông ngòi - Trang 2
Các nhân tố ảnh hưởng đến sông ngòi - Người đăng: lamthanh99111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Các nhân tố ảnh hưởng đến sông ngòi 9 10 421