Ktl-icon-tai-lieu

Các phản ứng Peri hóa

Được đăng lên bởi tuyet._.den
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1081 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Pericyclic Reactions

Các ph n ng peri hóa
(The Young Vietnamese Chemistry Specialists)

Các orbital phân t c a polyen:
Ch c b n ã làm quen v i các ph n ng th , ph n ng tách và ph n ng c ng h p. Trong các ph n
ng th m t nhóm electron giàu
n t thay th nhóm khác. Trong các ph n ng tách các nguyên
b di chuy n t m t m ch cacbon còn trong khi ó các ph n ng c ng h p các nguyên t
c
thêm vào m t liên k t b i. Có m t lo i các ph n ng hóa h c khác n a x y ra trong m t h các liên
t ôi liên h p, hình thành các liên k t cacbon-cacbon m i theo nh h ng l p th . Lo i ph n ng
này g i là nh ng ph n ng “không c ch ” b i vì có s s p x p l i các liên k t. Các ph n ng này
hi n nay
c xem nh b nh h ng v m t l p th và b chi ph i b i các qui t c orbital i x ng.
Chúng ta s xét 2 lo i ph n ng trong các ph n ng peri hóa ó là ph n ng c ng óng vòng và
ph n ng
n vòng (s chuy n hóa l n nhau c a h ch a n
nt
và các phân t vòng
ch a n-2 n t p
c hình thành b ng vi c n i các u c a các phân t m ch th ng)
Hình 1 cho th y 2 orbital nguyên t p(AO)
riêng bi t có n ng l ng b ng nhau. Khi các
hàm sóng c a 2 orbital này
c c ng và tr
cho nhau thì có 2 orbital phân t (MO)
c
hình thành. S MO hình thành b ng v i s
các AO ban u. M t MO
c g i MO liên
t π1 có n ng l ng th p h n các AO ban
u, m t MO là MO ph n liên k t π2* có n ng
ng cao h n các orbital p ban u. Hai MO
này bi u di n liên k t pi etylen. Hai c p
electron ghép ôi c a liên k t p-p
c x p
vào trong MO liên k t , MO liên k t là MO có
ng l ng cao nh t
n y các electron
(Highest-Occupied-Molecular-Orbital,HOMO
). MO ph n liên k t là MO có n ng l ng
th p nh t có ch a các orbital tr ng (LowestUnoccupied-Molecular-Orbital,LUMO).
HOMO và LUMO
c g i là các Frontier
MO hay FMO

Ph n liên k t
LUMO

Liên k t
HOMO

Hình 1

Chú ý r ng HOMO không có nút và
i x ng(symmetrical)(S) gi ng nh là m t m t ph ng g ng
vuông góc v i liên k t sigma trong khi ó LUMO có m t nút và ph n i x ng (antisymmetric (A))
trong m t ph ng g ng, các b ng xanh và
c a các orbital không bi u th
n tích mà là các pha
a hàm sóng.

Hóa c u t o

Trang 1

Pericyclic Reactions

Trong tr ng h p c a etylen m t trong
các electron trong HOMO có th nh y lên
LUMO và có cùng spin (Hình 2). Quá
trình này x y ra v i n ng l ng n t
m trong vùng có n ng l ng cao trong
mi n t ngo i ( ultraviolet,UV,~200 400 nm). Tr ng thái kích thích LUMO,
(m t eletron n ch a ghép ôi) liên
quan n s h p th n ng l ng(m t n
eletron nh y t HUMO lên LUMO quá
trình này nh n n ng l ng). Khi electron
này tr v tr ng thái c b n(HOMO), ...
Pericyclic Reactions
Hóa cu to
Trang 1
Các phn ng peri hóa
(The Young Vietnamese Chemistry Specialists)
Các orbital phân t ca polyen:
Chc bn ã làm quen vi các phn ng th, phn ng tách và phn ng cng hp. Trong các phn
ng th mt nhóm electron giàu n t thay th nhóm khác. Trong các phn ng tách các nguyên
 b di chuyn t mt mch cacbon còn trong khi ó các phn ng cng hp các nguyên tc
thêm o mt liên kt bi. Có mt loi các phn ng hóa hc khác na xy ra trong mt h các liên
t ôi liên hp, hình thành các liên kt cacbon-cacbon mi theo nh hng lp th. Loi phn ng
này gi là nhng phn ng “không c ch” bi vì có s sp xp li c liên kt. Các phn ng này
hin nay c xem nh bnh hng v mt lp th và b chi phi bi các qui tc orbital i xng.
Chúng ta s t 2 loi phn ng trong các phn ng peri hóa ó là phn ng cng óng vòng và
phn ng n vòng (s chuyn hóa ln nhau ca h cha n n t và các phân t vòng
cha n-2 n t
p
c hình thành bng vic ni các u ca các phân t mch thng)
nh 1 cho thy 2 orbital nguyên t p(AO)
riêng bit có nng lng bng nhau. Khi các
hàm sóng ca 2 orbital này c cng và tr
cho nhau thì có 2 orbital phân t(MO) c
hình thành. S MO hình thành bng vi s
các AO ban u. Mt MO c gi MO liên
t π
1
có nng lng thp hn c AO ban
u, mt MO là MO phn liên kt π
2
*
có nng
ng cao hn các orbital p ban u. Hai MO
y biu din ln kt pi etylen. Hai cp
electron ghép ôi ca liên kt p-p c xp
vào trong MO liên kt , MO liên kt là MO có
ng lng cao nht n y các electron
(Highest-Occupied-Molecular-Orbital,HOMO
). MO phn liên kt MO có nng lng
thp nht có cha các orbital trng (Lowest-
Unoccupied-Molecular-Orbital,LUMO).
HOMO và LUMO c gi là các Frontier
MO hay FMO
Phn liên kt
LUMO
Liên kt
HOMO
Hình 1
Chú ý rng HOMO không có nút và i xng(symmetrical)(S) ging nh là mt mt phng gng
vuông góc vi liên kt sigma trong khi ó LUMO có mt nút và phn i xng (antisymmetric (A))
trong mt phng gng, các bng xanh và  ca các orbital không biu thn tích mà là các pha
a hàm sóng.
Các phản ứng Peri hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phản ứng Peri hóa - Người đăng: tuyet._.den
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Các phản ứng Peri hóa 9 10 768