Ktl-icon-tai-lieu

Các phản ứng vô cơ thường gặp

Được đăng lên bởi trầnvương linh
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 404 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giaùo khoa Hoùa voâ cô

Bieân soaïn: Voõ Hoàng Thaùi

109

Chương trình Hóa học

IX. CAÙC PHAÛN ÖÙNG VOÂ CÔ THÖÔØNG GAËP KHAÙC
1. Kim loaïi taùc duïng vôùi oxi
Kim loaïi
(Tröø Ag, Au, Pt)

Oxit kim loaïi

O2

+

Thí duï:
2Na

+

Ca

+

1/2O2

2Al

+

3/2O2

3Fe

+

2O2

Natri

Canxi
Nhoâm
Saét

Na2O

1/2O2
Oxi

[ Coù theå:

Fe +
2Fe +
Cu
+
Zn
+
2K
+

Natri oxit

CaO

Canxi oxit

Al2O3

Nhoâm oxit

Fe3O4

t0

Saét töø oxit

1/2O2
3/2O2
1/2O2
1/2O2
1/2O2

FeO Saét (II) oxit
Fe2O3 Saét (III) oxit tuøy theo giaû thieát ]
CuO Ñoàng (II) oxit
ZnO Keõm oxit
K2O Kali oxit

t0
0

t
0

t

t0

Löu yù
L.1.

Haàu heát kim loaïi taùc duïng vôùi oxi, khoâng ôû nhieät ñoä thöôøng thì ôû nhieät ñoä cao,
ñeå taïo oxit kim loaïi töông öùng, nhöng caùc kim loaïi baïc (Ag), vaøng (Au), baïch
kim (Pt) khoâng taùc duïng vôùi O2, ngay caû khi ñun noùng ôû nhieät ñoä cao.
Ag, Au, Pt

+ O2

t0

L.2. Ozon (O3) coù theå oxi hoùa ñöôïc baïc (Ag)
2Ag
L.3. Cu

+
+

O3

Ñoàng (maøu ñoû)

2Cu

+

Ag2O +

1/2O2
1/2O2

1/2O2
CuO

t0

Ñoàng (II) oxit (maøu ñen)
t0 cao

Cu2O

Ñoàng (I) oxit (maøu ñoû gaïch)

©  và  Võ Hồng Thái

Giaùo khoa Hoùa voâ cô

L.4.

Bieân soaïn: Voõ Hoàng Thaùi

110

Haàu heát oxit cuûa kim loaïi laø oxit bazô. Tuy nhieân coù moät soá oxit kim loaïi laø
oxit löôõng tính (Al2O3, Cr2O3, ZnO, BeO, SnO, PbO, SnO2, PbO2), vaø oxit öùng
vôùi hoùa trò cao nhaát cuûa kim loaïi coù nhieàu hoùa trò laø oxit axit (Mn2O7, CrO3).
Thí duï: Na2O, Ag2O, CaO, MgO, Cu2O, CuO, HgO, FeO, Fe2O3, Fe3O4 laø caùc
oxit bazô.

2. Phi kim taùc duïng vôùi oxi
Phi kim
+
(Tröø caùc halogen)
Thí duï:

S

Löu huyønh

+

Oxit phi kim

O2

O2

Oxi

Khí sunfurô, Anhiñrit sunfuric, Löu huyønh ñioxit

C

+

O2 (dö)

C

+

1/2O2 (thieáu)

Cacbon

Khí cacbonic, Anhiñrit cacbonic, Cacbon ñioxit

+

1/2O2

t0

Si

+

O2

t0

Silic

CO

t0

Cacbon oxit, Cacbon monoxit

H2O

Nöôùc, Hiñro oxit

2P

+

5/2O2 (dö)

2P

+

3/2O2 (thieáu)

Photpho

CO2

t0

H2

Hiñro

SO2

t0

SiO2

Silic oxit, Anhiñrit silicic

P2 O 5

Anhiñrit photphoric, Ñiphotpho pentaoxit

P2O3

Anhiñrit photphorô, Ñiphotpho trioxit

Löu yù
L.1. Oxi (O2) taùc duïng ñöôïc vôùi phaàn lôùn caùc phi kim ñeå taïo oxit phi kim töông öùng,
nhöng caùc halogen (F2, Cl2, Br2, I2) khoâng phaûn öùng tröïc tieáp vôùi oxi.
L.2. Löu huyønh (S) khi ñoát chaùy chæ taïo khí sunfurô (SO2). Chæ khi naøo ñoát chaùy löu
huyønh maø coù chaát xuùc taùc thích hôïp (V2O5 hay Pt) thì môùi coù theå taïo ra SO3

© http:/...
Giaùo khoa Hoùa voâ cô Bieân soaïn: Voõ Hoàng Thaùi
©
http://vietsciences.free.fr
http://vietsciences.org
Võ Hng Thái
109
Chương trình Hóa hc
IX. CAÙC PHAÛN ÖÙNG VOÂ CÔ THÖÔØNG GAËP KHAÙC
1. Kim loaïi taùc duïng vôùi oxi
Kim loaïi + O
2
Oxit kim loaïi
(Tröø Ag, Au, Pt)
Thí duï
:
2Na + 1/2O
2
Na
2
O
Natri Oxi Natri oxit
Ca + 1/2O
2
CaO
Canxi Canxi oxit
2Al + 3/2O
2
Al
2
O
3
Nhoâm Nhoâm oxit
3Fe + 2O
2
t
0
Fe
3
O
4
Saét Saét töø oxit
[ Coù theå: Fe + 1/2O
2
t
0
FeO Saét (II) oxit
2Fe + 3/2O
2
t
0
Fe
2
O
3
Saét (III) oxit tuøy theo giaû thieát ]
Cu + 1/2O
2
t
0
CuO Ñoàng (II) oxit
Zn + 1/2O
2
t
0
ZnO Keõm oxit
2K + 1/2O
2
K
2
O Kali oxit
Löu yù
L.1.
Haàu heát kim loaïi taùc duïng vôùi oxi, khoâng ôû nhieät ñoä thöôøng thì ôû nhieät ñoä cao,
ñeå taïo oxit kim loaïi töông öùng, nhöng caùc kim loaïi baïc (Ag), vaøng (Au), baïch
kim (Pt) khoâng taùc duïng vôùi O
2
, ngay caû khi ñun noùng ôû nhieät ñoä cao.
Ag, Au, Pt + O
2
t
0
L.2. Ozon (O
3
) coù theå oxi hoùa ñöôïc baïc (Ag)
2Ag + O
3
Ag
2
O + 1/2O
2
L.3.
Cu + 1/2O
2
t
0
CuO
Ñoàng (maøu ñoû) Ñoàng (II) oxit (maøu ñen)
2Cu + 1/2O
2
t
0
cao Cu
2
O
Ñoàng (I) oxit (maøu ñoû gaïch)
Các phản ứng vô cơ thường gặp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phản ứng vô cơ thường gặp - Người đăng: trầnvương linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Các phản ứng vô cơ thường gặp 9 10 11