Ktl-icon-tai-lieu

CÁC PHÉP TOÁN MA TRẬN MA TRẬN VUÔNG KHẢ NGHỊCH

Được đăng lên bởi Nguyễn Bá Thọ
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 848 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GV LÊ VĂN HỢP
CHƯƠNG II
CÁC PHÉP TOÁN MA TRẬN
MA TRẬN VUÔNG KHẢ NGHỊCH
I. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN MA TRẬN:
1.1/ PHÉP CHUYỂN VỊ MA TRẬN:
Cho A =  aij 1i m  Mm x n(R).
1 j  n

Đặt B = bij  1in  Mn x m(R) sao cho b ij = aji (1  i  n, 1  j  m), nghĩa là
1 j  m

ma trận B được suy từ A bằng cách viết các dòng (hay cột) của A lần lượt
thành các cột (hay dòng) của B.
Ta nói B là ma trận chuyển vị của A và ký hiệu B = At (t = transposition).
Để ý (At ) t = Bt = A. Nếu C  Mn(R) thì Ct  Mn(R).
Ví dụ:
 2 1 5 
 2 7 8 5 
7
0 3 
t



a) A =  1 0 4 9   M3 x 4(R) có B = A =
 M4 x 3(R).
 8 4 2 
 5 3 2 6 




 5 9 6 

Ta có b 13 = a31 = 5, b22 = a22 = 0 và b41 = a14 = 5. Để ý (At ) t = Bt = A.
 9 2 5 
 9 7 4 
t


b) C =  7 8 1   M3(R) có D = C =  2 8 6   M3(R).
 4
 5 1 3 
6 3 




Ta có d12 = c21 = 7, d33 = c33 = 3 và d23 = c32 = 6. Để ý (Ct ) t = Dt = C.
1.2/ PHÉP NHÂN SỐ THỰC VỚI MA TRẬN:
Cho A =  aij 1i m  Mm x n(R) và c  R. Đặt c.A =  caij 1i m  Mm x n(R).
1 j  n

1 j  n

Ta có 1.A = A, 0.A = Om x n , (1).A =  aij 1i m .
1 j  n

Đặt A = (1).A và gọi A là ma trận đối của A.
Ví dụ:
 2 7 8 5 
4
A =  1 0 4 9   M3 x 4(R) có
A=
3
 5 3 2 6 



 8 / 3 28 / 3 32 / 3 20 / 3 
 4 / 3
0
16 / 3
12 

 20 / 3
4
8 / 3
8 


1.3/ PHÉP CỘNG MA TRẬN:
Cho A =  aij 1i m và B =  bij 1i m  Mm x n(R).
1 j  n

1 j  n

Đặt A + B =  aij  bij 1i m và A  B = A + (B) =  aij  bij 1i m  Mm x n(R).
1 j  n

1 j  n

Ví dụ:
 2 7 8 5 
 8 1 9 0 


A =  1 0 4 9  và B =  3 6 2 7   M3 x 4(R).
 5 3 2 6 
 4 5 3 2 




 6 6 17 5 
 10 8 1 5 


Ta có A + B =  2 6 6 16  và A  B =  4 6 2 2   M3 x 4(R).
 1 8 5 4 
 9
2 1 8 




1.4/ TÍNH CHẤT: Cho A, B, C  Mm x n(R) và c, d  R. Khi đó:
a) c.(d.A) = (c.d).A
(c.A)t = c.At
(A  B)t = At  Bt
b) Phép cộng ma trận giao hoán và kết hợp:
B+A=A+B
(A + B) + C = A + (B + C) = A + B + C
c) Om x n + A = A + O m x n = A
(A) + A = A + (A) = O m x n
d) (c + d).A = c.A + d.A
c.(A  B) = c.A  c.B
Ví dụ: Cho A, B  Mm x n(R). Ta có
(4A)t = 4At
(5 + 8)A = 5A + 8A

(7)(6A) = [ (7)6 ]A = 42A
(9)(A + B) = (9)A + (9)B

1.5/ TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA DÒNG VỚI CỘT:
Cho dòng U =  u1 u2

 v1 
 
v
... un   M1 x n(R) và cột V =  2   Mn x 1(R).

 
 vn 
n

Đặt U.V = (u1v1 + u2v2 + … + unvn) =

u v

i i

thì U.V R.

i 1

Ví dụ:
7
 
 0
U = ...
GV LÊ VĂN HP
CHƯƠNG II
CÁC PHÉP TOÁN MA TRẬN
MA TRẬN VUÔNG KHẢ NGHỊCH
I. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN MA TRẬN:
1.1/ PHÉP CHUYN VỊ MA TRẬN:
Cho A =
1
1
i m
ij
j n
a
M
m x n
(R).
Đặt B =
1
1
i n
ij
j m
b
M
n x m
(R) sao cho b
ij
= a
ji
(1 i n, 1 j m), nghĩa là
ma trận B được suy từ A bng cách viết các dòng (hay cột) của A lần lượt
thànhc cột (hay dòng) của B.
Ta nói B là ma trận chuyển vị của A và ký hiệu B = A
t
(t = transposition).
Để ý (A
t
)
t
= B
t
= A. Nếu C M
n
(R) thì C
t
M
n
(R).
Ví dụ:
a) A =
2 7 8 5
M
3 x 4
(R) có B = A
t
=
2 1 5
7 0 3
8 4 2
5 9 6
M
4 x 3
(R).
Ta có b
13
= a
31
= 5, b
22
= a
22
= 0 và b
41
= a
14
= 5. Để ý (A
t
)
t
= B
t
= A.
b) C =
9 2 5
7 8 1
4 6 3
M
3
(R) có D = C
t
=
9 7 4
2 8 6
5 1 3
M
3
(R).
Ta có d
12
= c
21
= 7, d
33
= c
33
= 3 và d
23
= c
32
= 6. Để ý (C
t
)
t
= D
t
= C.
1.2/ PHÉP NHÂN SỐ THỰC VỚI MA TRẬN:
Cho A =
1
1
i m
ij
j n
a
M
m x n
(R) c R. Đặt c.A =
1
1
i m
ij
j n
ca
M
m x n
(R).
Ta có 1.A = A, 0.A = O
m x n
, (1).A =
1
1
i m
ij
j n
a
.
Đặt A = (1).A và gọi A ma trận đối của A.
Ví dụ:
A =
2 7 8 5
M
3 x 4
(R) có
4
3
A =
8 / 3 28 / 3 32 / 3 20 / 3
4 / 3 0 16 / 3 12
20 / 3 4 8 / 3 8
CÁC PHÉP TOÁN MA TRẬN MA TRẬN VUÔNG KHẢ NGHỊCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC PHÉP TOÁN MA TRẬN MA TRẬN VUÔNG KHẢ NGHỊCH - Người đăng: Nguyễn Bá Thọ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
CÁC PHÉP TOÁN MA TRẬN MA TRẬN VUÔNG KHẢ NGHỊCH 9 10 233