Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp giải bài tập Hóa nhanh

Được đăng lên bởi nguyencollins
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1351 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 1
C¸C PH¦¥NG PP GióP gi¶i nhanh
bµi to¸n hãa häC
Ph¬ng ph¸p lµ thÇy cña c¸c thÇy
( Talley Rand )
C¸c em th©n mÕn !!!
Víi h×nh thøc thi tr¾c nghiÖm nh hiÖn nay,trong kho¶ng thêi gian t¬ng ®èi ng¾n(
trung b×nh 1,5ph/c©u ) c¸c em ph¶i gi¶i quyÕt mét lîng c©u hái bµi tËp t¬ng ®èi lín,
trong ®ã i p to¸n hãa chiÕm mét tØ kh«ng nhá. liÖu thèng kú thi tuyÓn sinh
§H,C§ võa qua cho thÊy bµi p to¸n hãa chiÕm kho¶ng 50% tæng c©u tr¾c nghiÖm cña ®Ò
thi. Do ®ã viÖc t×m ra c ph¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n hãa häc mét ý nghÜa hÕt
søc quan träng. Trªn c¬ ®ã cuèn s¸ch C¸c ph¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c
nghiÖm hãa häc’’ ra ®êi nh»m gióp c¸c em thÓ «n tËp tËp dît tríc khi bíc vµo thi
tuyÓn sinh §H, C§ n¨m 2008. Trong mçi i to¸n thÇy ph©n tÝch gi¶i theo hai ph¬ng
ph¸p: ph¬ng ph¸p th«ng thêng vµ ph¬ng ph¸p gi¶i nhanh ®Ó c¸c em thÊy ®îc u ®iÓm cña
viÖc ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p gi¶i nhanh ®Ó gi¶i bµi to¸n hãa.
§ång thêi thÇy ®· x©y dùng 100 bµi to¸n vµ h÷u c¬ thÓ gi¶i nhanh lµm c©u
TNKQ nhiÒu lùa chän ®Óc em luyÖn tËp thªm.
Còng trong khu«n khæ cuèn s¸ch nµy thÇy còng ®Ò xuÊt mét nguyªn t¾c vËn dông
tÝnh qui luËt trong qu¸ tr×nh ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p gi¶i nhanh vµo viÖc gi¶i bµi to¸n hãa
häc.
ThÇy xin chóc c em häc thËt tèt, ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ cao trong nh÷ng kú thi s¾p tíi
®Ó kh«ng phô c«ng mong ®îi cña gia ®×nh b¹n c¸c em.Sau cïng xin c¸c em y nhí
r»ng: Trªn bíc ®êng thµnh c«ng kh«ng cã dÊu ch©n cña lêi biÕng nh©n tµi
99% lao ®éng må h«i vµ níc m¾t, chØ cã 1% t chÊt bÈm sinh
Mäi th¾c m¾c cña c em xin liªn thÇy hoÆc thÓ gÆp trùc tiÕp ng c¸ch gäi vµo
sè m¸y :
064.962.988 -
0982.70.40.54
Trêng THPT NguyÔn V¨n
Biªn So¹n: GV §ç Xu©n Hng
Các phương pháp giải bài tập Hóa nhanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phương pháp giải bài tập Hóa nhanh - Người đăng: nguyencollins
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Các phương pháp giải bài tập Hóa nhanh 9 10 551