Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp giải các bài toán chia hết

Được đăng lên bởi Ớt Chỉ Thiên
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C¸c ph¬ng ph¸p gi¶i c¸c bµi to¸n chia hÕt.
1. Ph¬ng ph¸p sö dông dÊu hiÖu chia hÕt.
2. Ph¬ng ph¸p sö dông tÝnh chÊt chia hÕt.
3. Ph¬ng ph¸p sö dông xÐt tËp hîp sè d trong phÐp chia.
4. Ph¬ng ph¸p sö dông c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch thµnh nh©n tö.
5. Ph¬ng ph¸p biÕn ®æi biÓu thøc cÇn chøng minh vÒ d¹ng tæng.
6. Ph¬ng ph¸p quy n¹p to¸n häc.
7. Ph¬ng ph¸p sö dông ®ång d thøc.
8. Ph¬ng ph¸p sö dông nguyªn lý §.
9. Ph¬ng ph¸p ph¶n chøng.
Trong mçi ph¬ng ph¸p ®Òu nh÷ng ®iÓn h×nh c bµi tËp t¬ng tù.
VÉn biÕt r»ng nh÷ng kh¸i niÖm häc ®îc rÊt nhiÒu t¸c gi¶ ®Ò cËp ®Õn ë
nhiÒu khÝa c¹nh kh¸c nhau. Do ®ã kh«ng thÓ s¸ng t¹o hoµn toµn trong ®Ò
tµi ®Ò tµi nµy míi chØ dõng l¹i ë 1 møc ®é nhÊt ®Þnh. Víi néi dung c¸ch
tr×nh bµy trong ®Ò tµi nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ cña b¶n th©n, rÊt
mong ®îc c¸c ThÇy gi¸o ®ång nghiÖp p ý ®Ó néi dung ®Ò tµi ngµy cµng
®îc hoµn thiÖn h¬n.
Néi dung
PhÇn I: Tãm t¾t lý thuyÕt
I. §Þnh nghÜa phÐp chia
Cho 2 sè nguyªn a vµ b trong ®ã b 0 ta lu«n t×m ®îc hai sè nguyªn q
r duy nhÊt sao cho:
a = bq + r Víi 0 r b
Trong ®ã: a lµ sè bÞ chia, b lµ sè chia, q lµ th¬ng, r lµ sè d.
Khi a chia cho b cã thÓ xÈy ra b sè d
r {0; 1; 2; …; b}
§Æc biÖt: r = 0 th× a = bq, khi ®ã ta nãi a chia hÕt cho b hay b chia hÕt a.
Ký hiÖu: ab hay b\ a
VËy:
a b Cã sè nguyªn q sao cho a = bq
II. C¸c tÝnh chÊt
1.
Víi a 0 a a
2.
NÕu a b vµ b c a c
3.
Víi a 0 0 a
4.
NÕu a, b > 0 vµ a b ; b a a = b
5.
NÕu a b vµ c bÊt kú ac b
6.
NÕu a b (a) (b)
7.
Víi a a (1)
8.
NÕu a b vµ c b a c b
9.
NÕu a b vµ cb a c b
10.
NÕu a + b c vµ a c b c
11.
NÕu a b vµ n > 0 a
n
b
n
12.
NÕu ac b vµ (a, b) =1 c b
13.
NÕu a b, c b vµ m, n bÊt kú am + cn b
14.
NÕu a b vµ c d ac bd
15.
TÝch n sè nguyªn liªn tiÕp chia hÕt cho n!
1
Các phương pháp giải các bài toán chia hết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phương pháp giải các bài toán chia hết - Người đăng: Ớt Chỉ Thiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Các phương pháp giải các bài toán chia hết 9 10 285