Ktl-icon-tai-lieu

các phương pháp giải toán vô cơ

Được đăng lên bởi Ngọc Ngà Trần
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 4780 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHUYÊN ĐỀ 1
PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG ĐLBT KHỐI LƯỢNG VÀ BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ
I. Định luật: Tổng klượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng klượng sản phẩm.
Ví dụ: Trong phản ứng:
A + B →C + D
Ta có :
mA + mB = mC + mD
- Hệ quả 1: Gọi mT là tổng klượng các chất trước phản ứng, mS là tổng klượng các chất sau phản ứng.
Dù cho phản ứng có xảy ra vửa đủ hay có chất dư, hiệu suất phản ứng nhỏ hơn 100% thì vẫn có mS =
mT.
- Hệ quả 2: Khi cation kim loại kết hợp với anion phi kim để tạo ra các hợp chất (như oxit, hiđroxit,
muối) thì ta luôn có:
mhợp chất = mkim loại + manion
- Hệ quả 3: Khi cation kim loại thay đổi anion tạo ra hợp chất mới, sự chênh lệch klượng giữa 2 hợp
chất bằng sự chênh lệch klượng giữa các cation.
- Hệ quả 4: Tổng klượng của 1 nguyên tố trước phản ứng bằng tổng klượng của nguyên tố đó sau phản
ứng.
- Hệ quả 5: Trong phản ứng khử oxit kim loại bằng CO, H2, Al:
+ Chất khử lấy oxi của oxit tạo ra CO2, H2O, Al2O3. Biết số mol CO, H2, Al tham gia phản ứng hoặc số
mol CO2, H2O, Al2O3 tạo ra, ta tính được lượng oxi trong oxit (hay hh oxit) và suy ra lượng kim loại
(hay hh kim loại).
+ Khi khử oxit kim loại, CO hoặc H2 lấy oxi ra khỏi oxit. Khi đó ta có
NO (trong oxit) = nCO = nCO2 = nH2O
Áp dụng định luật bảo toàn klượng tính klượng hh oxit ban đầu hoặc klượng kim loại thu được sau phản
ứng.
II. Phạm vi áp dụng:
Thường được dùng để vô hiệu hóa các phép tính phức tạp của nhiều bài toán vô cơ mà trong các bài
toán đó xảy ra nhiều phản ứng. Khi đó ta chỉ cần lập sơ đồ phản ứng để thấy rõ mối quan hệ về tỉ lệ mol
của các chất mà không cần viết phương trình phản ứng.

BÀI TẬP ÁP DỤNG
Câu 1(TSĐH khối A, 2008): Cho 11,36g hh gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dd HNO3
loãng dư, thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất) ở đktc và dd X. Cô cạn dd X thu được m
gam muối khan. Giá trị của m là:
A. 38,72
B. 35,50
C. 49,09
D. 34,36
Câu 2(TSĐH khối A, 2008): Hòa tan hết 7,74g hh bột Mg, Al bằng 500ml dd hh HCl 1M và H2SO4
0,28M thu được dd X và 8,736 lít H2 ở đktc. Cô cạn dd X thu được lượng muối khan là:
A. 38,93 g
B. 103,85 g
C. 25,95 g
D. 77,86 g
Câu 3(TSĐH khối A, 2007): Hòa tan hoàn toàn hh gồm 0,12mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 vừa
đủ, thu được dd X (chỉ chứa 2 muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là:
A.0,04
B. 0,075
C. 0,12
D. 0,06
Câu 4(TSĐH khối A, 2007): Nung hh bột gồm 15,2g Cr2O3 và m(g) Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng
hoàn toàn, thu được 23,3g hh rắn X. Cho toàn bộ hh X phản ứng với axit HCl dư thoát ra V(l) khí H2
đktc...
CHUYÊN ĐỀ 1
PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG ĐLBT KHỐI LƯỢNG VÀ BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ
I. Định luật: Tổng klượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng klượng sản phẩm.
Ví dụ: Trong phản ứng: A + B C + D
Ta có : m
A
+ m
B
= m
C
+ m
D
- Hệ quả 1: Gọi m
T
là tổng klượng các chất trước phản ứng, m
S
là tổng klượng các chất sau phản ứng.
Dù cho phản ứng có xảy ra vửa đủ hay có chất dư, hiệu suất phản ứng nhỏ hơn 100% thì vẫn có m
S
=
m
T
.
- Hệ quả 2: Khi cation kim loại kết hợp với anion phi kim để tạo ra các hợp chất (như oxit, hiđroxit,
muối) thì ta luôn có:
m
hợp chất
= m
kim loại
+ m
anion
- Hệ quả 3: Khi cation kim loại thay đổi anion tạo ra hợp chất mới, sự chênh lệch klượng giữa 2 hợp
chất bằng sự chênh lệch klượng giữa các cation.
- Hệ quả 4: Tổng klượng của 1 nguyên tố trước phản ứng bằng tổng klượng của nguyên tố đó sau phản
ứng.
- Hệ quả 5: Trong phản ứng khử oxit kim loại bằng CO, H
2
, Al:
+ Chất khử lấy oxi của oxit tạo ra CO
2
, H
2
O, Al
2
O
3
. Biết số mol CO, H
2
, Al tham gia phản ứng hoặc số
mol CO
2
, H
2
O, Al
2
O
3
tạo ra, ta tính được lượng oxi trong oxit (hay hh oxit) và suy ra lượng kim loại
(hay hh kim loại).
+ Khi khử oxit kim loại, CO hoặc H
2
lấy oxi ra khỏi oxit. Khi đó ta có
N
O
(trong oxit) = n
CO
= n
CO2
= n
H2O
Áp dụng định luật bảo toàn klượng tính klượng hh oxit ban đầu hoặc klượng kim loại thu được sau phản
ứng.
II. Phạm vi áp dụng:
Thường được dùng để vô hiệu hóa các phép tính phức tạp của nhiều bài toán vô cơ mà trong các bài
toán đó xảy ra nhiều phản ứng. Khi đó ta chỉ cần lập sơ đồ phản ứng để thấy rõ mối quan hệ về tỉ lệ mol
của các chất mà không cần viết phương trình phản ứng.
BÀI TẬP ÁP DỤNG
Câu 1(TSĐH khối A, 2008): Cho 11,36g hh gồm Fe, FeO, Fe
2
O
3
và Fe
3
O
4
phản ứng hết với dd HNO
3
loãng dư, thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất) ở đktc và dd X. Cô cạn dd X thu được m
gam muối khan. Giá trị của m là:
A. 38,72 B. 35,50 C. 49,09 D. 34,36
Câu 2(TSĐH khối A, 2008): Hòa tan hết 7,74g hh bột Mg, Al bằng 500ml dd hh HCl 1M và H
2
SO
4
0,28M thu được dd X và 8,736 lít H
2
ở đktc. Cô cạn dd X thu được lượng muối khan là:
A. 38,93 g B. 103,85 g C. 25,95 g D. 77,86 g
Câu 3(TSĐH khối A, 2007): Hòa tan hoàn toàn hh gồm 0,12mol FeS
2
và a mol Cu
2
S vào axit HNO
3
vừa
đủ, thu được dd X (chỉ chứa 2 muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là:
A.0,04 B. 0,075 C. 0,12 D. 0,06
Câu 4(TSĐH khối A, 2007): Nung hh bột gồm 15,2g Cr
2
O
3
và m(g) Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng
hoàn toàn, thu được 23,3g hh rắn X. Cho toàn bộ hh X phản ứng với axit HCl dư thoát ra V(l) khí H
2
đktc. Giá trị của V là:
A. 0,04 B. 0,075 C. 0,12 D. 0,06
Câu 5(TSĐH khối A, 2007): Hòa tan hoàn toàn 2,81g hh gồm Fe
2
O
3
, MgO, ZnO trong 500ml dd H
2
SO
4
0,1M vừa đủ. Cô cạn dd sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan.
A. 6,81 B. 4,81 C. 3,81 D. 5,81
Câu 6: Cho 24,4 g hh Na
2
CO
3
và K
2
CO
3
tác dụng vừa đủ với dd BaCl
2
. Sau phản ứng thu được 39,4g
kết tủa. Lọc tách kết tủa, cô cạn dd thu được m gam muối clorua. Giá trị của m là:
A. 2,66 B. 22,6 C. 26,6 D. 6,26
các phương pháp giải toán vô cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các phương pháp giải toán vô cơ - Người đăng: Ngọc Ngà Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
các phương pháp giải toán vô cơ 9 10 389