Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp nghiên cứu di truyền học người

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bi 27: C¸c ph¬ng ph¸p nghiªn
cøuditruyÒnhäcngêi
I, C¸c ®Æc ®iÓm cña di truyÒn häc ngêi
II, C¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu di truyÒn
häc ngêi
Ph¬ng ph¸p ph¶ hÖ
Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu ngêi ®ång sinh
Ph¬ng ph¸p di truyÒn tÕ bμo
Các phương pháp nghiên cứu di truyền học người - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phương pháp nghiên cứu di truyền học người - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các phương pháp nghiên cứu di truyền học người 9 10 339