Ktl-icon-tai-lieu

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

Được đăng lên bởi Tin Ke
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 549 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MÔI
TRƯỜNG
1.

Hãy nêu định luật lambert-beer ứng dụng trong phương pháp phổ hấp thu

Phổ hấp thụ phân tử
Do độ nhạy và độ chọn lọc thấp hơn
AAS nên:
- Bề rộng vạch phổ lớn 100nm  dễ
bị trùng lấp vạch phổ

AAS or AES
Do độ nhạy cao và độ chọn lọc cao của
AAS cao hơn nên:
- Bề rộng vạch phổ nhỏ ~0,001nm
 khó trùng lấp vạch phổ. ( có khả
năng phân tích đồng thời 70
nguyên tố một lúc)
- Có buồn chứa mẫu để chứa
- Nguyên tử phải ở trạng thái hơi
cuver
nên có thêm thiết bị nguyên tử
hóa mẫu để hóa hơi các nguyên
tử
- Xác định nhanh chóng _khá
- Xác định chính xác các chất hơn
chính xác các chất đến 1_2%)
đến (10^-4 – 10^-5 %)
- Đở tốn kém hơn
- Tốn kém hơn bộ phận nguyên tử
hóa
Detector: nằm sau buồn chứa mẫu ( vì Detector: nằm sau bộ đơn sắc ( vì
có nguồn sáng đi qua buồn chứa mẫu
nguyên tử bị hóa hơi rồi qua bộ đơn sắc
detector có nhiệm vụ là chuyển tín hiệu nên detector có nhiệm vụ chuyển tín
quang thành tín hiệu điện) sile 7
hiệu quang or nhiệt thành tín hiện điện)
sile 5
phân tử, ý nghĩa của từng đại lượng trong định luật này?
Định luật lambert-beer: khí chiếu ánh sáng có bước sóng thích hợp vào phân tử có
nồng độ C và chiều dài L thì cường độ vạch phổ hâp thụ phân tử A là:
A= ε.b.C
ε: hệ số hấp thu phân tử (L.mol-1.cm-1)
b: chiều dài cuvet (cm)
C: nồng dộ chất phân tích (mol.L-1)
2 so sánh hấp thụ phân tử và hấp thụ nguyên tử:

2.

So sánh cột nhồi và cột mao quản

Cột nhồi
Đường kính lớn hơn
Chi phí thấp hơn
Ngắn hơn
Dễ làm
Dễ sử dụng
Chứa lượng mẫu hơn
Cố định tốt khí
3.
4.

Cột mao quản
Đường kính nhỏ hơn
Năng suất sao hơn
Dài hơn
Trơ hơn
Nhanh hơn
Cần ít cột hơn
ứng dụng tốt cho những hôn hợp phức
tạp
So sánh sắc kí lỏng cao áp với sắc kí khí? Tự coi trong sile
So sánh pha thường và pha đảo trong?? sile

...
CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MÔI
TRƯỜNG
1. Hãy nêu định luật lambert-beer ứng dụng trong phương pháp phổ hấp thu
phân tử, ý nghĩa của từng đại lượng trong định luật này?
Định luật lambert-beer: khí chiếu ánh sáng có bước sóng thích hợp vào phân tử có
nồng độ C và chiều dài L thì cường độ vạch phổ hâp thụ phân tử A là:
A= ε.b.C
ε: hệ số hấp thu phân tử (L.mol
-1
.cm
-1
)
b: chiều dài cuvet (cm)
C: nồng dộ chất phân tích (mol.L
-1
)
2 so sánh hấp thụ phân tử và hấp thụ nguyên tử:
Phổ hấp thụ phân tử AAS or AES
Do độ nhạy và độ chọn lọc thấp hơn
AAS nên:
- Bề rộng vạch phổ lớn 100nm dễ
bị trùng lấp vạch phổ
Do độ nhạy cao và độ chọn lọc cao của
AAS cao hơn nên:
- Bề rộng vạch phổ nhỏ ~0,001nm
khó trùng lấp vạch phổ. ( có khả
năng phân tích đồng thời 70
nguyên tố một lúc)
- Có buồn chứa mẫu để chứa
cuver
- Nguyên tử phải ở trạng thái hơi
nên có thêm thiết bị nguyên tử
hóa mẫu để hóa hơi các nguyên
tử
- Xác định nhanh chóng _khá
chính xác các chất đến 1_2%)
- Xác định chính xác các chất hơn
đến (10^-4 – 10^-5 %)
- Đở tốn kém hơn - Tốn kém hơn bộ phận nguyên tử
hóa
Detector: nằm sau buồn chứa mẫu ( vì
có nguồn sáng đi qua buồn chứa mẫu
detector có nhiệm vụ là chuyển tín hiệu
quang thành tín hiệu điện) sile 7
Detector: nằm sau bộ đơn sắc ( vì
nguyên tử bị hóa hơi rồi qua bộ đơn sắc
nên detector có nhiệm vụ chuyển tín
hiệu quang or nhiệt thành tín hiện điện)
sile 5
CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG - Trang 2
CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG - Người đăng: Tin Ke
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 9 10 446