Ktl-icon-tai-lieu

các phương pháp phân tích nước biển

Được đăng lên bởi nolovely.123
Số trang: 132 trang   |   Lượt xem: 5152 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÓA HỌC BIỂN
Các phương pháp phân tích hóa học nước biển

Đoàn Bộ

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2001
Từ khoá: Nồng độ, chỉ thị, đại dương, nước biển, nguyên tố, phân tử, đồng vị, hữu
cơ, vô cơ, tỷ lệ, thành phần

Tài liệu trong Thư viện điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng
cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao
chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà
xuất bản và tác giả.

ĐOÀN BỘ

HOÁ HỌC BIỂN
Các phương pháp
phân tích hoá học nước biển
(Giáo trình dùng cho sinh viên chuyên ngành Hải dương học)

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

1

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ................................................................................................................................. 6
CHƯƠNG 1. XÁC ĐỊNH ĐỘ MUỐI NƯỚC BIỂN ............................................................. 8
1.1. XÁC ĐỊNH ĐỘ CLO VÀ ĐỘ MUỐI NƯỚC BIỂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP
CHUẨN ĐỘ BẠC NITRAT (PHƯƠNG PHÁP KNUDSEN).............................................. 8
1.1.1. Giới thiệu chung ..................................................................................................... 8
1.1.2. Phương pháp Knudsen .......................................................................................... 10
1.1.3. Thiết bị và dụng cụ ............................................................................................... 13
1.1.4. Các hoá chất.......................................................................................................... 15
1.1.5. Lấy và bảo quản mẫu nước ................................................................................... 17
1.1.6. Quá trình xác định................................................................................................. 18
1.1.7. Tính toán kết quả .................................................................................................. 22
1.1.8. Thứ tự công việc ................................................................................................... 24
1.2. XÁC ĐỊNH ĐỘ CLO CỦA VÙNG NƯỚC NHẠT VEN BỜ..................................... 25
1.2.1. Giới thiệu chung ................................................................................................... 25
1.2.2. Phương pháp xác định........................................................................................... 26
1.2.3. Thiết bị và dụng cụ ............................................................................................... 26
1.2.4. Ho...
NXB Đại hc Quc gia Hà Ni 2001
T khoá: Nng độ, ch th, đại dương, nước bin, nguyên t, phân t, đồng v, hu
cơ, vô cơ, t l, thành phn
Tài liu trong Thư vin đin t Đại hc Khoa hc T nhiên có th được s dng
cho mc đích hc tp và nghiên cu cá nhân. Nghiêm cm mi hình thc sao
chép, in n ph
c v các mc đích khác nếu không được s chp thun ca nhà
xut bn và tác gi.
HÓA HC BIN
Các phương pháp phân tích hóa hc nước bin
Đoàn B
các phương pháp phân tích nước biển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các phương pháp phân tích nước biển - Người đăng: nolovely.123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
132 Vietnamese
các phương pháp phân tích nước biển 9 10 390