Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp tính gần đúng giá trị hàm Logarit.

Được đăng lên bởi TRí Ngô
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1065 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các phương pháp tính gần đúng
giá trị hàm logarit.
Chủ đề 4.

III.Công thức Simpson tính gần đúng tích phân xác định.
1.Xây dựng công thức.
Chia đoạn [a,b] thành 2n đoạn bằng nhau, khi đó h=(b-a)/2n; Trên mỗi
đoạn [x2i, x2(i+1)] thay hàm f(x) bởi công thức nội suy bậc hai và diện
tích hình thang cong giới hạn bởi ham f(x) bởi diện tích hình thang
cong giới hạn bởi parabol nội suy.

Ta có:

với

nên

Lấy tổng theo i=0,..,n-1 ta được:

2.Ước lượng sai số.
Người ta đã chứng minh công thưc sước lượng sai số như sau:

trong đó

M4

4
= max | F (x) | với x∈ [a,b]

1

3. Ví dụ1 tính

2

∫ e x dx
0

. Chia đoạn [0,1] thành 10 phần bằng nhau. Khi

đó ta có 2n=10. Các giá trị của hàm y =

ex

2

cho trong bảng sau:

Công thức Simpson tính gần đúng tích phân xác định

i

0
1
2
3
4
5

xi

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

2

xi

0.00
0.01
0.04
0.09
0.16
0.25

x
Y= e

2

I=0 và
y=10
1,0000

i lẽ

i chẵn

1,0101
1,0408
1,0942
1,1725
1,2840

6
7
8
9
10

0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

0.36
0.49
0.64
0.81
1.00

1,4333
1,6329
1,8965
2,2479
2,7189

Đạo hàm 4 lần liên tiếp ta được:
y (4 )=4 ( 4 x 4 +12 x 2 +3 ) e x

2

Hàm này đạt giá trị cực đại tại x=1 và
R2 ≤

Vậy:
1

2

∫ e x dx ≈
0

M2

= 76.e

76 e 4
0.1 ≈ 0.000115<0.00012
180
1
( 3,7188+4.7,2685+2.5,4441 )=1,46268 ≈ 1,4627
30

Ví d ụ2
Hãy tính gần đúng tích phân.I = ∫ (1/(1+x2))dx
Ta đã biết giá trị đúng của tích phân này là π/4. Như vậy I ≈
0.78539816
Ta sẽ tính gần đúng I bằng công thức Simson rồi so sánh kết quả.
Chia đoạn [0,1] thành 2n = 4 đoạn con bằng nhau, với h=0.25, ta tính
ra bảng sau:

Theo công thức Simpson ta có
I = (h/3)*(y0 + y4 + 4y1 + 4y3 + 2y2).
Thay các giá trị ở bảng trên vào ta có
= (0.25/3)*(1 + 3.76471 + 1.6 +2.56000 + 0.5) ≈ 0.785399
3 .Bài toán

III…Một số bài tập

1.khai triển Taylor

...
Chủ đề 4. Các phương pháp tính gần đúng
giá trị hàm logarit.
III.Công thức Simpson tính gần đúng tích phân xác định.
1.Xây dựng công thức.
Chia đoạn [a,b] thành 2n đoạn bằng nhau, khi đó h=(b-a)/2n; Tn mỗi
đoạn [x2i, x2(i+1)] thay hàm f(x) bởi công thức nội suy bậc hai và diện
tích hình thang cong giới hạn bởi ham f(x) bởi diện tích hình thang
cong giới hạn bởi parabol nội suy.
Ta có:
với
nên
Các phương pháp tính gần đúng giá trị hàm Logarit. - Trang 2
Các phương pháp tính gần đúng giá trị hàm Logarit. - Người đăng: TRí Ngô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Các phương pháp tính gần đúng giá trị hàm Logarit. 9 10 316