Ktl-icon-tai-lieu

Các Phương Pháp Toán Lý

Được đăng lên bởi Dđ Quý
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 928 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
Khoa VL - VLKT

Các Phương Pháp Toán Lý
Phần II: Hàm Suy Rộng
Th.S:

Đinh Văn Tuân

Outline
Hàm Thử.
Hàm Delta Dirac.
Hàm Heaviside
Hàm Suy Rộng Và Vi Phân.
Tính Chất Của Hàm Delta Dirac.
Hàm Dấu
Bài Tập

I. Hàm Thử:
Hàm Thử φ ( x ) là hàm thỏa các tính chất sau:

φ ( x ) và các đạo hàm của nó tồn tại và liên tục
tại tất cả các điểm.
+∞
∫−∞ của φ (x ) và tất cả đạo hàm của nó tồn tại và
hữu hạn
→ ±∞
* Chú ý: φ ( x ) x
→ 0
VD:
− x2

e 0

f (x ) = exp[− 1 / (x − a )(b − x )]
0


x≤a
a< x<b
x≥b

II. Hàm Delta Dirac:
Hàm delta Dirac δ ( x ) :
+∞

∫ φ (x )δ (x )dx = φ (0)
δ (x ) = 0 khi x ≠ 0,

−∞

∀φ (x )
+∞

∫ δ (x )dx = 1
ε
−∞

VD:

δ (x ) = lim
ε →0

1

π ε 2 + x2

Hàm f ( x ) thỏa:
+∞

∫ f (x )dx = 1

−∞

thì

1  x
lim f   = δ ( x )
ε →0 ε
ε 

II. Hàm Delta Dirac:

CM:

Bài Tập:
CMR: G( x ) :  1

G ( x ) =  2ε
 0

x <ε
x >ε

Thì δ ( x ) = lim G ( x )
ε →0

Bài Tập:

CMR:
+∞

∫ f (x )dx = 1

−∞

thì

1  x
lim f   = δ ( x )
ε →0 ε
ε 

CM:

III. Hàm Heaviside:
Hàm Heaviside đơn vị+∞H (x ) :
+∞
0 x < 0
H (x ) = 
hay ∫ φ (x )H ( x )dx = ∫ φ ( x )dx ∀φ (x )
1 x > 0

−∞
x

Ta có:

H ( x ) = ∫ δ ( y )dy
−∞

0

IV. Hàm Suy Rộng Và Vi Phân:
Đạo hàm
của hàm suy+∞rộng G ( x ) được ĐN bởi:
+∞

∫ G ' (x )φ (x )dx = − ∫ G (x )φ ' (x )dx

−∞

∀φ ( x )

−∞

H ' (x ) = δ (x )

CMR:
+∞

∫ δ ' (x )φ (x )dx
d
Có thể coi: δ ' ( x ) = lim
ε →0
Tính:

−∞

ε

1
2

dx π ε + x

2

IV. Hàm Suy Rộng Và Vi Phân:

V. Tính Chất Của Hàm Delta Dirac:
Hàm delta Dirac δ (x ) :
δ (x )
δ (αx ) =
α

δ (− x ) = δ (x )

xδ ( x ) = 0
Nếu
Thì

xf ( x ) = xg ( x )

f ( x ) = g (x ) + cδ (x )

V. Tính Chất Của Hàm Delta Dirac:
Hàm delta Dirac δ (x ) :
δ (x − xi )
δ ( g ( x )) = ∑
g ' ( xi )
i
+∞
f ( xi )
(
)
(
(
)
)
∫−∞ f x δ g x = ∑i g ' (xi )

xδ ' ( x ) = −δ ( x )
+∞

∫ φ (x )δ (x − a )dx = φ (a )

−∞

∀φ ( x )

r
δ (r ) = δ (x )δ ( y )δ (z )

VI. Hàm Dấu:
Hàm dấu sign(x ) :
1
sgn ( x ) = 
− 1

x>0
x<0

sgn ( x ) = H ( x ) − H (− x )
sgn (x ) =

dx
dx

d
sgn(x ) = 2δ (x )
dx

VII. Bài Tập:
CMR: G(x ) :

ε − x
 2
G(x ) =  ε
0

Thì

x <ε
x >ε

δ (x ) = lim G (x )
ε →0

VII. Bài Tập:

VII. Bài Tập:
CMR: G(x ) :
G(x ) =

Thì

1

πε 2

−

e

x2

ε2

δ (x ) = lim G (x )
ε →0

VII. Bài Tập:

VII. Bài Tập:
CMR:
∞

δ
∫

−∞

(n )

(n )

(x )φ (x )dx = (− 1) φ (0 )
n

VII. Bài Tập:

VII. Bài Tập:
Tính đạo hàm bậc I và bậc II của các hàm:

y ( x ) = H ( x )e 2 x

y ( x ) = H ( x )(3 − x )
y (x ) = H ( x ) − H (x − 1)

y...
Các Phương Pháp Toán Lý
Phn II: Hàm Suy Rng
Th.S: Đinh Văn Tuân
Trường Đại Hc Khoa Hc T Nhiên
Khoa VL - VLKT
Các Phương Pháp Toán Lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các Phương Pháp Toán Lý - Người đăng: Dđ Quý
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Các Phương Pháp Toán Lý 9 10 700