Ktl-icon-tai-lieu

các phương pháp xử lý chất thải nguy hại

Được đăng lên bởi Te Gieng
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1373 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY MÔI TRƯỜNG
TẦM NHÌN XANH

GREE

GREEN EYE ENVIRONMENT

Tel: (08)5150181
Fax: (08)8114594


CHƯƠNG 8

CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
CHẤT THẢI NGUY HẠI
8.1 PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC VÀ HÓA LÝ
Trong phần này sẽ trình bày các kỹ thuật sử dụngb để tái sinh, cô đặc và xử lý chất thải
nguy hại đồng cũng được dùng để xử lý nước ngầm hay đất bị ô nhiễm bởi chất thải nguy
hại.
Các kỹ thuật bao gồm:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Hấp thu khí
Chưng cất
Xử lý đất bằng trích ly bay hơi
Hấp phụ
Oxy hóa hóa học
Dòng tới hạn
Màng

1. Hấp Thu Khí
Là kỹ thuật hay được dùng để xử lý nước ngầm bị ô nhiễm

bởi chất hữu cơ bay hơi với nồng độ thấp < 200 mg/l.
không thích hợp với chất ô nhiễm kém bay hơi H’(
0,01. Các thiết bị sử dụng: tháp đệm, tháp mâm, hệ
thống phun, khuếch tán khí hay thông khí cơ học.
Trong các thiết bị này thì tháp đệm là thiết bị hay
được sử dụng nhất.
Cân bằng vật chất:

(

)

(

)

Q K C KV − C KR = Q N C NR − C NV (8-1)

Trong đó
QK = lưu lượng khí (m3/s)
QN = lưu lượng nước xử lý (m3/s)
Hình 8.1. Sô ñoà thaùp haáp thuï
CKV = nồng độ chất ô nhiễm trong dòng khí
vào(kmol/m3)
CKR = nồng độ chất ô nhiễm trong dòng khí ra (kmol/m3)
CNV = nồng độ chất ô nhiễm trong dòng nước vào (kmol/m3)

THS: Nguyeãn Ngoïc Chaâu
© Copyright 2006 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.

8-3

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG
TẦM NHÌN XANH

GREE

GREEN EYE ENVIRONMENT

Tel: (08)5150181
Fax: (08)8114594


Với giả thiết hiệu quả quá trình là 100% nồng độ chất ô nhiễm trong dòng khí vào và
trong dòng nước ra không đáng kể có thể xem như bằng không, phương trình 8-1 trở
thành
Q K C KR = Q N C NV (8-2)

Áp dụng định luật Henry, nồng độ chất ô nhiễm trong dòng khí ra khỏi tháp được tính
theo cân bằng sau
C KR = H ' C NV (8-3)

Kết hợp phương trình 8-2 và 8-3 ta nhận được hệ số hấp thu R như sau
R=

H 'QK
=1
QN

Gía trị hệ số hấp thu R =1 được tính toán dựa trên cân bằng lý tưởng và quá trình hấp thu
là tối ưu. Để quá trình hấp thu khí xảy ra R>1.
Xem xét thiết kế
-

Tính bay hơi của chất hữu cơ
Tỷ lệ QK /QN , Trên thực tế tỷ lệ này thay đổi rất lớn từ 5 đến hàng trăn lần. Và tỷ
lệ này được kiểm soát nhằm kiểm soát quá trình lụt của tháp.
Tổn thất cột áp
¾ Kiểm soát quá trình lụt tháp tổn thất nên nằm trong khoảng 200-400N/m2.
m chiều cao tháp. Trên thực tế chiều cao của tháp từ 1-15m
¾ Tổn thất sẽ ảnh hưởng đến chi phí vận hành

-

Khả năng xuất hiện dòng, kênh chảy trong tháp do sự phân bố khí không đều,
dòng nước chủ yếu chảy sá...
GREEN EYE ENVIRONMENT
CÔNG TY MÔI TRƯỜNG
TM NHÌN XANH
GREE
Tel: (08)5150181
Fax: (08)8114594
www.gree-vn.com
THS: Nguyeãn Ngoïc Chaâu
© Copyright 2006 gree-vn.com, All rights reserved. Xin ghi rõ ngun khi bn phát hành li thông tin t trang này.
CHƯƠNG 8
CÁC PHƯƠNG PHÁP X
CHT THI NGUY HI
8.1 PHƯƠNG PHÁP HÓA HC VÀ HÓA LÝ
Trong phn này s trình bày các k thut s dngb để tái sinh, cô đặc và x lý cht thi
nguy hi đồng cũng được dùng để x lý nước ngm hay đất b ô nhim bi cht thi nguy
hi.
Các k thut bao gm:
¾ Hp thu khí
¾ Chưng ct
¾ Xđất bng trích ly bay hơi
¾ Hp ph
¾ Oxy hóa hóa hc
¾ Dòng ti hn
¾ Màng
1. Hp Thu Khí
Là k thut hay được dùng để x lý nước ngm b ô nhim
bi cht hu cơ bay hơi vi nng độ thp < 200 mg/l.
không thích hp vi cht ô nhim kém bay hơi H’(
0,01. Các thiết b s dng: tháp đệm, tháp mâm, h
thng phun, khuếch tán khí hay thông khí cơ hc.
Trong các thiết b này thì tháp đệm là thiết b hay
được s dng nht.
Hình 8.1. Sô ñoà thaùp haáp thuï
Cân bng vt cht:
(
)
(
)
V
N
R
NN
R
K
V
KK
CCQCCQ =
(8-1)
Trong đó
QK = lưu lượng khí (m3/s)
QN = lưu lượng nước x lý (m3/s)
CKV = nng độ cht ô nhim trong dòng khí
vào(kmol/m3)
CKR = nng độ cht ô nhim trong dòng khí ra (kmol/m3)
CNV = nng độ cht ô nhim trong dòng nước vào (kmol/m3)
8-3
các phương pháp xử lý chất thải nguy hại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các phương pháp xử lý chất thải nguy hại - Người đăng: Te Gieng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
các phương pháp xử lý chất thải nguy hại 9 10 73