Ktl-icon-tai-lieu

các polysaccharide và chất làm ngọt thay thế

Được đăng lên bởi caominh-nhut
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1126 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Polysaccharide
Nhiều vi sinh vật có thể tạo ra số lượng dồi dào các polysaccharide
khi các nguồn carbon dư sẵn có trong môi trường
• Một vài các polysaccharide này tích lũy trong tế bào và hoạt động
như các hợp chất dự trữ (glycerol)
• Các expopolysaccharides được tiết ra bởi tế bào  phần lớn các
polysaccharide của vi khuẩn được thương mại hóa
Xanthan được tạo ra bởi Xanthomonas campestris là polysacharide
lớn (106 dalton) và là polysaccharide vi sinh thương mại quan trọng
nhất với lượng sản xuất hằng năm là 20.000 ngàn tấn trên năm. Các
loài vi khuẩn khác tạo ra pullulan, scleroglutan, curdlan và cellulose.
Tất cả được sản xuất thành các mẻ, các thùng chứa vi sinh có
khuấy thông khí.

31/10/2011 9:29 SA

1

Nguyễn Hữu Trí

31/10/2011 9:29 SA

Polysaccharide

• Polysaccharide đồng hình: chỉ chứa một loại
monomer duy nhất
• Polysaccharide dị hình: là những polymer phức
tạp, được tạo ra từ nhiều loại monomer khác
nhau, dẫn xuất của các monomer và các chất
khác, có nhiều trong tự nhiên.

3

Nguyễn Hữu Trí

Polysaccharide

• Polysaccharide là một phức hợp
carbohydrate, là polymer được tạo từ các
monosaccharide nhờ liên kết glycoside.
Có kích thước lớn, và thường phân
nhánh, chia làm 2 nhóm:

31/10/2011 9:29 SA

2

Nguyễn Hữu Trí

Các polysacchride được sử dụng phần lớn là để biến đổi lưu biến học (các
đặc điểm của dòng chảy) của dung dịch bằng cách tăng cường tính nhớt và
được sử dụng phổ biến làm chất làm dày, chất keo, và các chất huyền phù.
Chúng có thể làm ổn định cấu trúc thực phẩm và cải thiện hình dáng, vị ngon.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Alginate do Pseudomonas aeruginosa và Azotobacter vinelandii tổng
hợp, hoặc thu từ rong biển
Pectin từ vỏ cây giống Citrus
Xanthan do Xanthanmonas campestris tổng hợp
Galactomannans từ Cyamopsis tetragonolobus
Cellulose do Acetobacter xylinum
Tinh bột từ hạt ngũ cốc, bắp, sắn
Chitosan do Mucorales spp
Dextran
do
Acetobacter
sp.,
Leuconostoc
mesenteroides,
Streptococcus mutans
Curdlan do Alcaligenes faecalis
Gellan do Aureomonas elodea và Sphingomonas paucimobilis
Pullulan do Aureobasidium pullulans

31/10/2011 9:29 SA

4

Nguyễn Hữu Trí

Alginate

Alginate
Alginate
do
Pseudomonas
aeruginosa
và
Azotobacter vinelandii tổng hợp, hoặc thu từ rong
biển (Phaeophyceae, chủ yếu là Laminaria)
Polymer mạch thẳng không phân nhánh chứa
liên kết -(14)-D-mannuronic acid (M) và liên
kết -(14)-L-guluronic acid (G)
Không phải là copolymer ngẫu nhiên nhưng có
chứa những chuỗi MMM hoặc GGG hoặc
MGMGMG
31/10/2011 9:29 SA

5

N...
1
31/10/2011 9:29 SA
Nguyễn Hữu Trí
1
31/10/2011 9:29 SA
Nguyễn Hữu Trí
2
Nhiều vi sinh vật có thể tạo ra số lượng dồi dào các polysaccharide
khi các nguồn carbon dư sẵn có trong môi trường
Một vài các polysaccharide này tích lũy trong tế bào hoạt động
như c hợp chất dự trữ (glycerol)
Các expopolysaccharides được tiết ra bởi tế bào phần lớn các
polysaccharide của vi khuẩn được thương mại hóa
Xanthan được tạo ra bởi Xanthomonas campestris polysacharide
lớn (10
6
dalton) và polysaccharide vi sinh thương mại quan trọng
nhất với lượng sản xuất hằng năm là 20.000 ngàn tấn trên năm. Các
loài vi khuẩn khác tạo ra pullulan, scleroglutan, curdlan và cellulose.
Tất cả được sản xuất thành các mẻ, các thùng chứa vi sinh
khuấy thông khí.
Polysaccharide
31/10/2011 9:29 SA
Nguyễn Hữu Trí
3
Polysaccharide
Polysaccharide một phức hợp
carbohydrate, polymer được tạo từ các
monosaccharide nhờ liên kết glycoside.
kích thước lớn, thường phân
nhánh, chia làm 2 nhóm:
Polysaccharide đồng hình: chỉ chứa một loại
monomer duy nhất
Polysaccharide dị hình: những polymer phức
tạp, được tạo ra từ nhiều loại monomer khác
nhau, dẫn xuất của các monomer và các chất
khác, có nhiều trong tự nhiên.
31/10/2011 9:29 SA
Nguyễn Hữu Trí
4
Polysaccharide
1. Alginate do Pseudomonas aeruginosa Azotobacter vinelandii tổng
hợp, hoặc thu từ rong biển
2. Pectin từ vỏ cây giống Citrus
3. Xanthan do Xanthanmonas campestris tổng hợp
4. Galactomannans từ Cyamopsis tetragonolobus
5. Cellulose do Acetobacter xylinum
6. Tinh bột từ hạt ngũ cốc, bắp, sắn
7. Chitosan do Mucorales spp
8. Dextran do Acetobacter sp., Leuconostoc mesenteroides,
Streptococcus mutans
9. Curdlan do Alcaligenes faecalis
10. Gellan do Aureomonas elodea Sphingomonas paucimobilis
11. Pullulan do Aureobasidium pullulans
Các polysacchride được sử dụng phần lớn để biến đổi lưu biến học (các
đặc điểm của dòng chảy) của dung dịch bằng cách tăng cường tính nhớt và
được sử dụng phổ biến làm chất làm dày, chất keo, các chất huyền phù.
Chúng có thể làm ổn định cấu trúc thực phẩm và cải thiện hình dáng, vị ngon.
31/10/2011 9:29 SA
Nguyễn Hữu Trí
5
Alginate
Alginate do Pseudomonas aeruginosa
Azotobacter vinelandii tổng hợp, hoặc thu t rong
biển (Phaeophyceae, chủ yếu là Laminaria)
Polymer mạch thẳng không phân nhánh chứa
liên kết -(14)-D-mannuronic acid (M) liên
kết -(14)-L-guluronic acid (G)
Không phải copolymer ngẫu nhiên nhưng có
chứa những chuỗi MMM hoặc GGG hoặc
MGMGMG
31/10/2011 9:29 SA
Nguyễn Hữu Trí
6
Alginate
các polysaccharide và chất làm ngọt thay thế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các polysaccharide và chất làm ngọt thay thế - Người đăng: caominh-nhut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
các polysaccharide và chất làm ngọt thay thế 9 10 513