Ktl-icon-tai-lieu

Các pp giải toán hóa học

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 1613 lần   |   Lượt tải: 0 lần
11 Tuyệt chiêu Hóa học

Tuyệt chiêu số 1
Đây là 1 chiêu thức dùng xử lý các bài toán hỗn hợp phức tạp (hỗn hợp có từ 3 chất trở
lên) về dạng rất đơn giản làm cho các phép tính trở nên đơn giản, thuận tiện hơn .Rất phù
hợp với hình thức thi trắc nghiệm
Ví dụ minh họa cho kỹ thuật 1 : Nung 8,4 gam Fe trong không khí, sau phản ứng thu
được m(g) chất rắn X gồm: Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hoà tan m gam X vào dung dịch
HNO3 dư thu được 2,24 lít NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị m là:
A. 11,2 g.

B. 10,2 g.

C. 7,2g.

D. 6,9 g.

Nhận xét: Với các bài toán hỗn hợp phức tạp có số chất trong hỗn hợp lớn hơn 2 chất
ta đều có thể dùng kỹ thuật 1 để biến đổi về một hỗn hợp mới gồm 2 chất bất kỳ trong
số các chất trong hỗn hợp. Trong bài toán trên X có 4 chất nên có 6 cách giải. Ta có
thể biến X thành X’ gồm (Fe; Fe2O3) hoặc (Fe; FeO) hoặc (FeO; Fe3O4) hoặc (Fe;
Fe3O4) hoặc (FeO; Fe2O3) hoặc (Fe2O3; Fe3O4).
Hướng dẫn giải: Tôi chỉ làm 3 trong 6 cách trên, các bạn có thể triển khai các cách còn lại
đều cho kết quả giống nhau.
• Cách giải 1:
Quy hỗn hợp X thành X’ gồm (FeO, Fe2O3) → mX = mX’ = mFeO + mFe2O3
Theo bài ra ta có: nFe ban đầu = 8,4/56 = 0,15 →Tổng mol Fe trong X’ cũng bằng 0,15.
Mặt khác:
FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O.
0,1 mol

←

0,1 mol

Ta cã nFe ban ®Çu = 0,15 mol
2Fe + O2 → 2FeO
0,1 ←
4Fe

0,1
+

3O2 → 2Fe2O3

(0,15 - 0,1) = 0,05 → 0,025
VËy m = 0,1. 72 + 0,025.160 = 11,2g → Đáp án A.
.Cách giải 2:
Quy hỗn hợp X thành X’ gồm (Fe; Fe2O3) → mX = mX’ = mFe + mFe2O3

1



11 Tuyệt chiêu Hóa học

Theo bài ra ta có: Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O.
0,1/3 ←

0,1

mà nFe ban đầu = 8,4/56 = 0,15 → Số mol Fe nằm trong Fe2O3 là: 0,15 – 0,1/3 = 0,35/3 →
nFe2O3 = 0,35/3.2
→ mX = 0,1/3 . 56 + 0,35/6 . 160 = 11,2 → Đáp án A.
• Cách giải 3:
Quy hỗn hợp X thành X’ gồm (Fe; FeO) -> mX = mX’ = mFe + mFeO
Theo bài ra ta có:
Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
a

3a

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O
b

b

Gọi a, b là số mol của Fe và FeO → 3a + b = 0,1 (1) và a + b = 0,15 (2)
Từ (1) và (2) ta có: a = -0,025 và b = 0,175.
→ mX = -0,025. 56 + 0,175.72 = 11,2g → Đáp án A
Nhận xét: Các bạn học sinh thân mến! Sử dụng chiêu thức số 1 giúp ta giải các bài toán
về hỗn hợp chất rất nhTôi; Làm giảm số ẩn số (vì làm giảm số lượng chất trong hỗn hợp).
Khi sử dụng chiêu thức này đôi khi các bạn sẽ thấy xuất hiện số mol của các chất là số
âm, khi đó Tôi mong các bạn hãy bình tĩnh. Đó là sự bù trừ khối lượng của các chất để
ch...
Tuyệt chiêu số 1
Đây là 1 chiêu thức dùng xử lý các bài toán hỗn hợp phức tạp (hỗn hợp có từ 3 chất trở
lên) về dạng rất đơn giản làm cho các phép tính trở nên đơn giản, thuận tiện hơn .Rất phù
hợp với hình thức thi trắc nghiệm
Ví dụ minh họa cho kỹ thuật 1 : Nung 8,4 gam Fe trong không khí, sau phản ứng thu
được m(g) chất rắn X gồm: Fe, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
, FeO. Hoà tan m gam X vào dung dịch
HNO
3
dư thu được 2,24 lít NO
2
(đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị m là:
A. 11,2 g. B. 10,2 g. C. 7,2g. D. 6,9 g.
Nhận xét: Với các bài toán hỗn hợp phức tạp có số chất trong hỗn hợp lớn hơn 2 chất
ta đều có thể dùng kỹ thuật 1 để biến đổi về một hỗn hợp mới gồm 2 chất bất kỳ trong
số các chất trong hỗn hợp. Trong bài toán trên X có 4 chất nên có 6 cách giải. Ta có
thể biến X thành X’ gồm (Fe; Fe
2
O
3
) hoặc (Fe; FeO) hoặc (FeO; Fe
3
O
4
) hoặc (Fe;
Fe
3
O
4
) hoặc (FeO; Fe
2
O
3
) hoặc (Fe
2
O
3
; Fe
3
O
4
).
Hướng dẫn giải: Tôi chỉ làm 3 trong 6 cách tn, các bạn có thể triển khai các cách còn lại
đều cho kết quả giống nhau.
Cách giải 1:
Quy hỗn hợp X thành X’ gồm (FeO, Fe
2
O
3
) m
X
= m
X’
= m
FeO
+ m
Fe2O3
Theo bài ra ta có: n
Fe ban đầu
= 8,4/56 = 0,15 →Tổng mol Fe trong X’ cũng bằng 0,15.
Mặt khác:
FeO + 4HNO
3
→ Fe(NO
3
)
3
+ NO
2
+ 2H
2
O.
0,1 mol ← 0,1 mol
Ta cã n
Fe ban ®Çu
= 0,15 mol
2Fe + O
2
→ 2FeO
0,1 ← 0,1
4Fe + 3O
2
→ 2Fe
2
O
3
(0,15 - 0,1) = 0,05 → 0,025
VËy m = 0,1. 72 + 0,025.160 = 11,2g → Đáp án A.
.Cách giải 2:
Quy hỗn hợp X thành X’ gồm (Fe; Fe
2
O
3
) m
X
= m
X’
= m
Fe
+ m
Fe2O3
http://www.VNMATH.com
11 Tuyt chiêu Hóa hc
1
Các pp giải toán hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các pp giải toán hóa học - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Các pp giải toán hóa học 9 10 524