Ktl-icon-tai-lieu

Các quá trình thủy lực

Được đăng lên bởi Nguyễn Hồng Hải
Số trang: 141 trang   |   Lượt xem: 4481 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tài liệu ô tôMỤC LỤC
Đề mục

Trang

LỜI TỰA ........................................................... Error! Bookmark not defined.
Mục Lục ............................................................................................................ 1
GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN ................................................................................. 3
Bài 10. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA THỦY LỰC HỌC ....................... 5
A. TĨNH LỰC HỌC CHẤT LỎNG ..................................................................... 5
10.1. NHỮNG TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA CHẤT LỎNG .................................... 5
10.2. PHƢƠNG TRÌNH CƠ BẢN CỦA TĨNH LỰC HỌC CHẤT LỎNG ........... 8
B. ĐỘNG LỰC HỌC CỦA CHẤT LỎNG ........................................................ 13
10.3. NHỮNG KHÁI NIỆM .............................................................................. 13
10.4. PHƢƠNG TRÌNH DÒNG LIÊN TỤC ..................................................... 18
10.5. PHƢƠNG TRÌNH BERNULLI................................................................ 19
10.7. TRỞ LỰC TRONG ỐNG DẪN CHẤT LỎNG ........................................ 23
10.8. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ........................................................................... 25
10.9. THỰC HÀNH ......................................................................................... 31
Bài 11. VẬN CHUYỂN CHẤT LỎNG .............................................................. 32
11.1. CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƢNG CỦA BƠM .......................................... 32
11.2. BƠM THỂ TÍCH ..................................................................................... 36
11.3. BƠM LY TÂM ........................................................................................ 43
11.4. CÁC LOẠI BƠM KHÁC ......................................................................... 51
11.5. SO SÁNH VÀ CHỌN BƠM .................................................................... 52
11.6. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ........................................................................... 53
11.7. THỰC HÀNH ......................................................................................... 57
Bài 12. VẬN CHUYỂN VÀ KHÍ NÉN .............................................................. 60
12.1. MÁY NÉN PITTÔNG ............................................................................ 62
12.2. MÁY NÉN VÀ THỔI KHÍ KIỂU RÔTO ................................................... 68
12.3. QUẠT .........................
MỤC LỤC
Đề mục Trang
LỜI TỰA ........................................................... Error! Bookmark not defined.
Mục Lục ............................................................................................................ 1
GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN ................................................................................. 3
Bài 10. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA THỦY LỰC HỌC ....................... 5
A. TĨNH LỰC HỌC CHẤT LỎNG ..................................................................... 5
10.1. NHỮNG TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA CHẤT LỎNG .................................... 5
10.2. PHƢƠNG TRÌNH CƠ BẢN CỦA TĨNH LỰC HỌC CHẤT LỎNG ........... 8
B. ĐỘNG LỰC HỌC CỦA CHẤT LỎNG ........................................................ 13
10.3. NHỮNG KHÁI NIỆM .............................................................................. 13
10.4. PHƢƠNG TRÌNH DÒNG LIÊN TỤC ..................................................... 18
10.5. PHƢƠNG TRÌNH BERNULLI ................................................................ 19
10.7. TRỞ LỰC TRONG ỐNG DẪN CHẤT LỎNG ........................................ 23
10.8. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ........................................................................... 25
10.9. THỰC HÀNH ......................................................................................... 31
Bài 11. VẬN CHUYỂN CHẤT LỎNG .............................................................. 32
11.1. CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƢNG CỦA BƠM .......................................... 32
11.2. BƠM THỂ TÍCH ..................................................................................... 36
11.3. BƠM LY TÂM ........................................................................................ 43
11.4. CÁC LOẠI BƠM KHÁC ......................................................................... 51
11.5. SO SÁNH VÀ CHỌN BƠM .................................................................... 52
11.6. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ........................................................................... 53
11.7. THỰC HÀNH ......................................................................................... 57
Bài 12. VẬN CHUYỂN VÀ KHÍ NÉN .............................................................. 60
12.1. MÁY NÉN PITTÔNG ............................................................................ 62
12.2. MÁY NÉN VÀ THỔI KHÍ KIỂU RÔTO ................................................... 68
12.3. QUẠT ..................................................................................................... 70
Bài 13. PHÂN RIÊNG BẰNG PHƢƠNG PHÁP LẮNG ................................... 72
13.1. LẮNG TRONG TRƢỜNG TRỌNG LỰC ............................................... 72
13.2. THIẾT BỊ LẮNG ..................................................................................... 76
Tài liu ô tô
www.oto-hui.com
Các quá trình thủy lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các quá trình thủy lực - Người đăng: Nguyễn Hồng Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
141 Vietnamese
Các quá trình thủy lực 9 10 318