Ktl-icon-tai-lieu

Các qui tắc tính đạo hàm

Được đăng lên bởi thuydungbahuyen-dang
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 624 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GV thực hiện:phïng ®øc tiÖp–THPT Lương Tài 2 –Bắc Ninh
Tại lớp 11A12 – THPT Hµn Thuyªn – B¾c Ninh

KiÓm tra bµi cò
C©u hái 1: TÝnh ®¹o hµm cña c¸c hµm sè
a) y C , C lµ h»ng sè ; b) y  x;
c) y  x n ; n 2, n  N ;

d ) y  x.

C©u hái 2. Nªu quy t¾c tÝnh ®¹o hµm b»ng ®Þnh
nghÜa cña hµm sè y = f(x) t¹i ®iÓm x0?
* Bíc 1: TÝnh y  f ( x0  x)  f ( x0 )trong ®ã
gia cña biÕn sè t¹i x0.
* Bíc 2: T×m giíi h¹n

y
.
lim
x  0 x

xlµ sè

§2. C¸c quy t¾c tÝnh ®¹o hµm
TiÕt
77
Ngµy d¹y: 23/ 3/ 2009.

* §¹o hµm cña tæng hay hiÖu hai hµm sè.
* §¹o hµm cña tÝch hai hµm sè.
* §¹o hµm cña th¬ng hai hµm sè.

§2. C¸c quy t¾c tÝnh ®¹o hµm
1) §¹o hµm cña tæng hay hiÖu hai hµm sè
§Þnh lý 1 NÕu u=u(x), v=v(x) cã ®¹o hµm trªn J th× c¸c hµm sè
y= u(x) +v(x) vµ y = u(x)-v(x) cã ®¹o hµm trªn J vµ
a )  u  x   v  x 

'

 u ' x   v ' x 

Hay (u+v)’=u’+v’

b)  u  x   v  x 

'

 u ' x   v ' x 

(u-v)’=u’-v’.

Chøng minh

a) T¹i mçi ®iÓm x  J , ta cã

y   u  x  x   v  x  x   u  x   v  x 

  u  x  x   u  x  
 v  x  x   v  x   u  v

y
u  v
u
v
 lim
 lim
 lim
x0 x
x 0
x0 x
x0 x
x
lim

b) Chøng minh t¬ng tù.

= u’(x) +v’(x);

VËy:  u ( x)  v ( x) ' u ' ( x)  v ' ( x ).

§ 2. C¸c quy t¾c tÝnh ®¹o hµm

NhËn xÐt: Ta cã thÓ më réng cho tæng hay hiÖu
nhiÒu hµm sè cã ®¹o hµm trªn J lµ
'
 u  v  ...  w   u ' v ' ...  w '
VÝ dô 1: TÝnh ®¹o hµm

a) y = x3+ x; b) y  x 7  x 5  x  3
Bµi gi¶i
a)Ta cã: y’ = (x3+x)’ = (x3)’+(x)’ = 3x2 + 1.
b) §¸p sè:

6

4

y '  7 x  5x 

1
2 x

§2. C¸c quy t¾c tÝnh ®¹o hµm
2) §¹o hµm cña tÝch hai hµm sè

§Þnh lý 2. Cho 2 hµm sè u=u(x); vµ v=v(x) cã ®¹o hµm
trªn J th× hµm sè y= u(x).v(x) còng cã ®¹o hµm trªn J vµ

 u  x  .v  x 

'

 u ' x  v  x   u  x  v ' x 

§Æc biÖt nÕu k lµ h»ng sè th×  k .u  x   k .u '  x 
'

Hay (u.v)–=u–.v+u.v– vµ
(k.u)–=k.u–.

VÝ dô 2. TÝnh ®¹o hµm cña c¸c hµm sè sau:
3
a) f  x   x8  7 x5  9 x  3
4
b) f  x    4 x  7  x ; x   0;  

§¸p sè:

a ) y ' 6 x 7  35 x 4  9;
12 x  7
b) y ' 
.
2 x

§2. C¸c quy t¾c tÝnh ®¹o hµm

Chó ý : Cho u, v, w lµ 3 hµm sè cã ®¹o hµm trªn J th×
.

(u.v.w)–=u–.v.w+u.v–.w+u.v.w–.

VÝ dô 3..TÝnh ®¹o hµm cña hµm sè f(x) = x(x+1)(x+4)
t¹i ®iÓm x0 = 1?
.

Ta cã:

Bµi gi¶i

f’(x)=(x)’(x+1)(x+4)+x(x+1)’(x+4)+x(x+1)(x+4)’
= (x+1)(x+4) + x(x+4) + x(x+1);
Khi ®ã: f–(1) = 17.

§2. C¸c quy t¾c tÝnh ®¹o hµm
3) §¹o hµm cña th¬ng hai hµm sè
§Þnh lý 3. NÕ...
GV thực hiện
GV thực hiện
:
:
phïng ®øc tiÖp
phïng ®øc tiÖp
–THPT Lương Tài 2 –Bắc Ninh
–THPT Lương Tài 2 –Bắc Ninh
Tại lớp 11A12 – THPT Hµn Thuyªn B¾c Ninh
Các qui tắc tính đạo hàm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các qui tắc tính đạo hàm - Người đăng: thuydungbahuyen-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Các qui tắc tính đạo hàm 9 10 752