Ktl-icon-tai-lieu

các sai lầm cơ bản trong quá trình xây dựng mô hình hồi qui đa biến

Được đăng lên bởi Nguyen Hoang
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương V: Các sai lầm cơ bản trong
quá trình xây dựng mô hình hồi qui đa
biến

Đa cộng tuyến
TS Nguyễn Minh Đức

Đa cộng tuyến
(Multicollinearity)
Khái niệm Đa cộng tuyến:
l Là hiện tượng các biến độc lập có tương quan với nhau
l Mô hình lý tưởng khi các biến độc lập không tương quan
l Có thể có nhiều mức độ tương quan:
l

Tương quan hoàn toàn (đa cộng tuyến hoàn hảo) r223 =1

λ2X2 + λ3X3 =0
X2 = λX3
l

tương quan không hoàn toàn (đa cộng tuyến không hoàn hảo)

λ2X2 + λ3X3 + v =0
v: sai số ngẫu nhiên
X2 = λX3 + u

Prepared by NMDUC 2009

1

Đa cộng tuyến
(Multicollinearity)

Nguyên nhân:
l Phương pháp thu thập số liệu: mẫu không
đặc trưng
l Bản chất của các biến có mối tương quan
l Mô hình: biến có số mũ cao
l Kích cỡ mẫu nhỏ

Prepared by NMDUC 2009

Đa cộng tuyến
(Multicollinearity)
Các hệ số ước lượng:

Yi = β1 + β2 X2i + β3 X3i + ei
l Trường hợp đa cộng tuyến hoàn hảo:

Không thể tách ảnh hưởng của
từng biến độc lập lên biến phụ
thuộc
l Không thể có giá trị duy nhất của
từng hệ số hồi quy, mặc dù có đáp
số duy nhất cho tổ hợp tuyến tính.
l

Prepared by NMDUC 2009

2

Đa cộng tuyến
(Multicollinearity)
^

^

^

β1 = Y − β 2 X 2 − β 3 X 3
 n

n
 n   n
 ∑ yi x2,i  ∑ x32i  −  ∑ yi x3,i  ∑x2,i x3,i 
 i=1

 i=1   i=1
βˆ2 =  i=1
2

 n 2  n 2   n
 ∑ x2i  ∑ x3i  −  ∑x2,i x3,i 

 i=1  i=1   i=1

  n
 n
 n

 n
 ∑ yi x3,i  ∑ x22i  −  ∑ yi x2,i  ∑ x2,i x3,i 
 i =1   i =1

 i =1
βˆ3 =  i =1
2
n
n
n
 



 ∑ x22i  ∑ x32i  −  ∑ x2,i x3,i 

 i =1  i =1   i =1
l X2 = λX3
^
l βˆ 1 , βˆ 2 , β 3
không xác định

Prepared by NMDUC 2009

Đa cộng tuyến
(Multicollinearity)

l

Trường hợp đa cộng tuyến không hoàn hảo:
l Có thể xác định được giá trị của các hệ số
hồi quy

Prepared by NMDUC 2009

3

Đa cộng tuyến
(Multicollinearity)

Hậu quả của đa cộng tuyến
l

Phương sai, hiệp phương sai và sai số chuẩn là
vô hạn

 ^ 
var β 2  =
 

∑x

^

^

cov  β 2 , β 3



δ2

2
2i

(1 − r232 )

 ^ 
var β 3  =
 

∑x


− r23 δ 2
=
 (1 − r232 ) ∑ x 22i ∑ x 32i


δ2

2
3i

(1 − r232 )
^

se( β i ) =

δ
(1 − r232 ) ∑ xi2

Prepared by NMDUC 2009

Đa cộng tuyến
(Multicollinearity)

Hậu quả của đa cộng tuyến
l
l
l
l
l
l

Khoảng tin cậy rộng hơn
Xác suất chấp nhận giả thuyết H0 -tăng (tăng sai lầm loại
II)
R2 cao, nhưng nhiều giá trị t thấp
Hệ số ước lượng và sai số chuẩn rất nhạy cảm với
những thay đổi trong số liệu
Dấu của các hệ số ước lượng có thể sai
Thêm hay bớt biến cộng tuyến, sẽ có thay ...
1
Chương V: Các sai lm cơ bn trong
quá trình xây dng mô hình hi qui đa
biến
Đa c
ng tuy
ế
n
TS Nguyn Minh Đc
Prepared by NMDUC 2009
Đa cng tuyến
(Multicollinearity)
Khái nim Đa cng tuyến:
l Là hin tượng các biến đc lp có tương quan vi nhau
l Mô hình lý tưởng khi các biến đc lp không tương quan
l Có th có nhiu mc đ tương quan:
l
Tương quan hoàn toàn (đa cng tuyến hoàn ho) r
2
23
=1
λ
2
X
2
+ λ
3
X
3
=0
X
2
= λX
3
l
tương quan không hoàn toàn (đa cng tuyến không hoàn ho)
λ
2
X
2
+ λ
3
X
3
+ v =0
v: sai s ngu nhiên
X
2
= λX
3
+ u
các sai lầm cơ bản trong quá trình xây dựng mô hình hồi qui đa biến - Trang 2
các sai lầm cơ bản trong quá trình xây dựng mô hình hồi qui đa biến - Người đăng: Nguyen Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
các sai lầm cơ bản trong quá trình xây dựng mô hình hồi qui đa biến 9 10 10