Ktl-icon-tai-lieu

Các thuộc tính của Elip

Được đăng lên bởi Lê Thanh Tú Uyên
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 767 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.CÁC THUỘC TÍNH CỦA ELIP:
1.Phương pháp chung:
Ta thực hiện các bước:
Bước 1: Chuyển phương trình ban đầu của Elip (E) về dạng chính tắc
(E):

x2 y2

1
a2 b2

Bước 2: Xét khả năng:
• Khả năng 1: Nếu a > b ,ta được:
- (E) có trục lớn thuộc Ox,độ dài bằng 2a chứa hai tiêu điểm
F 1 (-c,0); F 2 (c,0) với c 2 =a 2 - b 2 .
- (E) có trục nhỏ thuộc Oy với độ dài bằng 2b.
c

- Tâm sai e = a
 Khả năng 2: Nếu a<b,ta được:
- (E) có trục lớn thuộc Oy,độ dài bằng 2b chứa hai tiêu điểm
F 1 (0,-c); F 2 (0,c) với c 2 =b 2 - a 2 .
- (E) có trục nhỏ thuộc Ox với độ dài bằng 2a.
c

- Tâm sai e = a
Chú ý: Trong trường hợp phương trình của (E) có dạng :
(E):

(x   )2 ( y   )2

1
a2
b2

Ta thực hiện phép tịnh tiến hệ trục Oxy theo vectơ
trục IXY với công thức đối trục:

 X x  

Y  y  

OI

với I(  ;  ) thành hệ

 x X 

 y Y  

ta được:
(E):

X2 Y2

1
a2 b2

Từ đó chỉ ra các thuộc tính của (E) trong hệ trục IXY rồi suy ra các thuộc tính
của (E) trong hệ trục Oxy.
2.Các ví dụ:
Ví dụ 1: Cho họ đường cong (E m ) có phương trình:
(E m ): (m-2)x 2 - my 2 =m 2 - 2m.
a. Tìm điều kiện của m để (E m ) là một Elip,từ đó xác định tọa độ các tiêu
điểm.
b. Với điều kiện ở câu a) xác định phương trình tham số của (E m ).
Giải:
a. Chuyển phương trình của (E m ) về dạng:
x2
y2

m 2 m

= 1.

(1)

Do đó để (1) là phương trình của Elip điều kiện là

m  0
 0  m  1
2 m  0  
 m 2  m 1  m  2

Để xác định tọa độ các tiêu điểm ta xét hai trường hợp (so sánh a và b)
-Trường hợp 1: Nếu 0 < m < 1 thì m < 2 – m, khi đó:
F 1 (0,- 2  2m ); F 2 (0, 2  2m )
-Trường hợp 2: Nếu 1 < m <2 thì m > 2 – m, khi đó:
F 1 (- 2  2m ,0); F 2 ( 2  2m ,0)
b. Phương trình tham số của (E m ) về dạng:
(E m

 x  m sin t
): 
, t [0,2 ).
 y  2  m cos t

Ví dụ 2: Cho họ Elip có phương trình:
(E m ): y = 2x 2

x2
m

với 0 <m <1

a. Đưa phương trình của (E m ) về dạng chính tắc,từ đó xác định tọa độ
tâm,tiêu điểm F 1 , F 2 và các đỉnh A 1 , A 2 của nó.
b. Tìm quĩ tích các đỉnh A 1 , A 2 của Elip khi m thay đổi.
c. Tìm quĩ tích các tiêu điểm F 1 , F 2 của Elip khi m thay đổi.
Giải:
a. Chuyển phương trình của (E m ) về dạng:
( x  m) 2 y 2

1 vì 0 < m < 1  m 2 <m.
(E m ):
2
m
m

Tịnh tiến hệ trục tọa độ Oxy theo vectơ
IXY,với công thức đổi trục:

OI

 X x  m  x  X  m
 
Y y y Y
Khi đó:
X2 Y2
(E): 2 _ 1 vì 0 < m < 1  m 2 <m.
m m
Trong hệ trục IXY,(E) có các thuộc tính:
- Tâm I.
- 2 tiêu điểm F 1 (- m  m 2 ,0); F 2 (

m  m2

,0).

với I(m,0) thành hệ trụ...
I.CÁC THUỘC TÍNH CỦA ELIP:
1.Phương pháp chung:
Ta thực hiện các bước:
Bước 1: Chuyển phương trình ban đầu của Elip (E) về dạng chính tắc
(E):
1
2
2
2
2
b
y
a
x
Bước 2: Xét khả năng:
• Khả năng 1: Nếu a > b ,ta được:
- (E) có trục lớn thuộc Ox,độ dài bằng 2a chứa hai tiêu điểm
F
1
(-c,0); F
2
(c,0) với c
2
=a
2
- b
2
.
- (E) có trục nhỏ thuộc Oy với độ dài bằng 2b.
- Tâm sai e =
a
c
Khả năng 2: Nếu a<b,ta được:
- (E) có trục lớn thuộc Oy,độ dài bằng 2b chứa hai tiêu điểm
F
1
(0,-c); F
2
(0,c) với c
2
=b
2
- a
2
.
- (E) có trục nhỏ thuộc Ox với độ dài bằng 2a.
- Tâm sai e =
a
c
Chú ý: Trong trường hợp phương trình của (E) có dạng :
(E):
1
)()(
2
2
2
2
b
y
a
x
Ta thực hiện phép tịnh tiến hệ trục Oxy theo vectơ
OI
với I(
;
) thành hệ
trục IXY với công thức đối trục:
yY
xX
ta được:
(E):
1
2
2
2
2
b
Y
a
X
Từ đó chỉ ra các thuộc tính của (E) trong hệ trục IXY rồi suy ra các thuộc tính
của (E) trong hệ trục Oxy.
2.Các ví dụ:
Ví dụ 1: Cho họ đường cong (E
m
) có phương trình:
(E
m
): (m-2)x
2
- my
2
=m
2
- 2m.
a. Tìm điều kiện của m để (E
m
) là một Elip,từ đó xác định tọa độ các tiêu
điểm.
b. Với điều kiện ở câu a) xác định phương trình tham số của (E
m
).
Giải:
a. Chuyển phương trình của (E
m
) về dạng:
m
y
m
x
2
22
= 1. (1)
Các thuộc tính của Elip - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các thuộc tính của Elip - Người đăng: Lê Thanh Tú Uyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Các thuộc tính của Elip 9 10 912